STATUT UDRUGE (2015.)

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″, broj 74/14), Skupština Udruge diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu na sjednici održanoj 9.lipnja 2015.godine donijela je

 

STATUT 

UDRUGE DIPLOMIRANIH STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA U SPLITU

 I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu i sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata udruge, području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

 Članak 2.

Udruga je nevladina i neprofitna organizacija.

Udruga se ustrojava i djeluje sukladno odredbama Zakona o udrugama.

Udruga je u svom djelovanju samostalna.

Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a svoju djelatnost obavlja na području Republike Hrvatske i drugih država diljem svijeta u kojima žive i poslovno djeluju nekadašnji studenti Ekonomskog fakulteta u Splitu.

II. NAZIV, SJEDIŠTE I PEČAT UDRUGE

 Članak 3.

Naziv udruge je: Udruga diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu.

Skraćeni naziv udruge je: Udruga studenata EF Split (odnosno kraticom: Udruga S.E.F.).

U korespondenciji i na edicijama naziv udruge po potrebi se navodi i na engleskom jeziku: Alumni Faculty of Economics Split – Croatia (odnosno skraćeno: Alumni S.E.F.).

Sjedište udruge je u Splitu, na adresi Ekonomskog fakulteta u Splitu – Ulica Cvite Fiskovića 5

Članak 4.

Udruga ima pečat.

Pečat udruge je okruglog oblika promjera 30 mm s tekstom uz obod „Studenti Ekonomskog fakulteta S.E.F.“, a u sredini je logotip Ekonomskog fakulteta u Splitu.

Pečatom se ovjeravaju opći i drugi akti udruge te financijska i druga dokumentacija.

III. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

 Članak 5.

Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik udruge, neograničeno u okviru upisane djelatnosti udruge.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, udrugu mogu predstavljati dopredsjednik, tajnik i član Upravnog odbora udruge.

Predsjednik može svojom odlukom ili pisanom punomoći ovlastiti odnosno opunomoćiti dopredsjednika, tajnika ili člana Upravnog odbora za zastupanje u određenom pravnom poslu.

Naredbodavci izvršenja financijskog plana i raspolaganja sredstvima udruge jesu predsjednik, dopredsjednik i tajnik.

 IV. PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

 Članak 6.

Područje djelovanja udruge sukladno ciljevima je obrazovanje i znanost te povezivanje svih onih koji su na Ekonomskom fakultetu u Splitu stekli akademski naziv ili stručni naziv ili akademski stupanj te održavanje veze između Ekonomskog fakulteta u Splitu i njegovih nekadašnjih studenata, kao i veze između samih nekadašnjih studenata Fakulteta. Ciljana skupina djelovanja udruge je akademska zajednica.

Udruga je osnovana kao strukovna udruga u odgoju i obrazovanju, kao i u području znanosti, stručnog rada i istraživanja, a radi promicanja i razvoja suradnje između Ekonomskog fakulteta u Splitu i organizacija u kojima rade njegovi nekadašnji studenti, radi unaprjeđenja djelatnosti tih organizacija i Fakulteta te radi dobrobiti lokalne i šire društvene zajednice.

Udruga potiče stručne, znanstvene i praktične aktivnosti svoga članstva, organizira predstavljanje sadašnjim studentima slučajeva iz prakse organizacija u kojima rade nekadašnji studenti te surađuje sa sličnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Svojim djelovanjem udruga afirmira ulogu ekonomista, ekonomske struke i ekonomske znanosti u društvu, te štiti strukovne interese ekonomista.

 Članak 7.

Djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi su:

 • organiziranje okruglih stolova o značajnim gospodarskim problemima,
 • organiziranje skupova i predavanja za članove i širu javnost,
 • organiziranje različitih programa i projekata s područja ekonomije i njoj graničnih znanosti,
 • organiziranje predavanja sadašnjim studentima (u sklopu redovne nastave, u dogovoru s nastavnicima) o slučajevima iz prakse organizacija u kojima rade nekadašnji studenti i praktičnim iskustvima profesionalnog djelovanja članova,
 • suradnja s drugim udrugama diplomiranih studenata te drugim strukovnim udrugama u zemlji i inozemstvu (udruge alumna, društvo ekonomista, udruge računovođa i slično),
 • organiziranje različitih pogodnosti kroz mrežu suradničkih udruga i organizacija,
 • znanstvena i stručna suradnja organizacija u kojima rade nekadašnji studenti s Ekonomskim fakultetom u Splitu,
 • suradnja sa Studentskim zborom i ostalim organizacijama studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu,
 • kontinuirani pristup nekadašnjih studenata knjižnici Ekonomskog fakulteta u Splitu i svim publikacijama Ekonomskog fakulteta u Splitu,
 • organiziranje susreta apsolvenata Ekonomskog fakulteta u Splitu s menadžerima,
 • nagrađivanje najboljih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu,
 • obavještavanje o djelatnostima Ekonomskog fakulteta u Splitu i aktivnostima udruge te akcijama koje se tiču personalnog i profesionalnog razvoja članstva,
 • izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija,
 • izdavanje glasila Udruge S.E.F.,
 • organiziranje susreta Udruge S.E.F..

 Članak 8.

Rad udruge je javan.

Javnost rada udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, posebno:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima, na internetskim stranicama, društvenim mrežama ili na drugi prikladan način,
 • javnim priopćavanjem,
 • slobodnim pristupom predstavnicima informativnih medija sjednicama skupštine i aktivnostima udruge.

Svi članovi udruge imaju pravo sudjelovati u radu udruge, sukladno odredbama statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

Sjednice tijela udruge su javne osim u izuzetnim slučajevima – kada je u pitanju poslovna tajna ili radi posebne zaštite maloljetnika propisane zakonom i drugim propisima.

 V. ČLANSTVO U UDRUZI 

 Članak 9.

Članom udruge mogu postati poslovno sposobne fizičke  i pravne osobe sukladno ovom Statutu i Zakonu.

Pravne osobe članstvu u udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članstvo u udruzi može biti redovito i počasno. 

Redovitim članom može postati fizička osoba koja je na Ekonomskom fakultetu u Splitu stekla akademski naziv ili stručni naziv ili akademski stupanj i koja je popunila i potpisala pristupnicu te time prihvatila ciljeve udruge te se obvezala na poštivanje odredbi ovoga Statuta. 

Počasnim članom može postati fizička osoba koja je svojim radom i javnim djelovanjem posebno doprinijela razvoju i ugledu udruge i Ekonomskog fakulteta u Splitu a koju je za počasnog člana predložilo najmanje pet redovitih članova. 

Počasni član ima prava i obveze redovitog člana, osim prava da bira i bude biran u tijela udruge i obveze da plaća članarinu. 

Odluku o statusu počasnog člana donosi Upravni odbor. 

Članak 10.

Udruga može imati i potpomagajuće članove. 

Potpomagajućim članom može postati fizička i pravna osoba koja je svojom aktivnošću ili materijalnim doprinosom pomogla razvoju udruge i ostvarivanju njezinih ciljeva, a koju je za potpomagajućeg člana predložilo najmanje pet redovitih članova. 

Potpomagajućim članom može postati i fizička osoba koja je akademski naziv ili stručni naziv ili akademski stupanj stekla na drugom fakultetu, ako osobni zahtjev te osobe potpiše i jedan redoviti član udruge. 

Potpomagajući član ima prava i obveze redovitog člana, osim prava da bira i bude biran u tijela udruge. 

Odluku o statusu potpomagajućeg člana donosi Upravni odbor. 

Članak 11.

Članom udruge se postaje upisom u popis članova udruge koji vodi tajnik udruge. 

Prije upisa u popis članova, tajnik udruge obavlja provjeru: 

 • za redovitog člana provjerava se podatak (naveden u pristupnici) o godini stjecanja na Ekonomskom fakultetu u Splitu akademskog naziva ili stručnog naziva ili akademskog stupnja. Ako se provjerom utvrdi da podatak nije istinit, pristupnica se vraća podnositelju. Ako se provjerom utvrdi da je podatak istinit, podnositelju se dostavlja članska iskaznica ili druga obavijest o upisu u popis članova te poziv za uplatu članarine;
 • za počasnog i potpomagajućeg člana provjerava se postojanje odluke Upravnog odbora kojom je utvrđen članski status te se preslika obrazložene odluke odlaže uz popis članova.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži sljedeće podatke:

 • prezime i ime (za fizičke osobe, a za pravne osobe puni naziv te prezime i ime osobe ovlaštene za zastupanje),
 • osobni identifikacijski broj (OIB),
 • akademski naziv ili stručni naziv ili akademski stupanj i godina stjecanja naziva ili stupnja (samo za redovite članove),
 • datum učlanjenja (pristupanja),
 • datum prestanka članstva,
 • adresa (poštanska ili elektronička) na koju član želi primati informacije i/ili upite iz udruge,
 • kategorija članstva.

 Članak 12.

Član udruge ima pravo:

 • sudjelovati u aktivnostima udruge,
 • birati članove tijela udruge i biti biran za člana tijela udruge (samo redoviti član udruge),
 • davati prijedloge i mišljenja o aktivnostima udruge i njezinih tijela,
 • biti obaviješten o aktivnostima udruge i njezinih tijela,
 • predlagati počasne i potpomagajuće članove,
 • koristiti internetsku stranicu udruge,
 • uvida u adresar članova udruge.

Član udruge ima obvezu:

 • doprinositi ostvarivanju ciljeva udruge,
 • pridržavati se odredbi ovoga Statuta,
 • provoditi odluke i zaključke tijela udruge,
 • promovirati udrugu i Ekonomski fakultet u Splitu,
 • plaćati članarinu u skladu s odredbama Statuta i odlukama tijela udruge (osim počasnog člana).

 Članak 13.

Članstvo u udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupanjem,
 • isključenjem,
 • smrću.

Član koji želi istupiti iz udruge dostavlja o tome izjavu u slobodnoj pisanoj formi tajniku udruge. O dragovoljnom istupanju iz udruge ne vodi se postupak. Tajnik udruge dužan je u popis članova udruge bez odlaganja unijeti podatak o datumu prestanka članstva za člana koji je dostavio odgovarajuću izjavu. 

Član udruge može biti isključen iz članstva ako grubo prekrši odredbe Statuta, naruši ugled ili ugrozi interese udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu udruzi i njenom članstvu. Odluku o isključenju člana iz udruge donosi upravni odbor. 

Isključeni član ima pravo, u roku od petnaest dana računajući od dana dostave odluke, podnijeti prigovor Skupštini udruge. Ako u tom roku isključeni član –

 • ne podnese prigovor, tajnik udruge kao podatak o datumu prestanka članstva u popis članova upisuje datum donošenja odluke o isključenju;
 • podnese prigovor, Skupština je dužna odlučiti o podnesenom prigovoru na svojoj prvoj sjednici i odluka Skupštine udruge o isključenju je konačna, a isključenom članu će tajnik udruge u popisu članova dodijeliti status potpomagajućeg člana i to od datuma podnošenja prigovora do datuma donošenja konačne odluke skupštine. 

Član se briše iz popisa članova u slučaju smrti, bez posebne odluke.

VI. TIJELA UDRUGE

Članak 14.

Tijela udruge su:

 • Skupština,
 • Upravni odbor,
 • Nadzorni odbor,
 • Predsjednik,
 • Tajnik,
 • Likvidator.

SKUPŠTINA

Članak 15.

Skupština je najviše tijelo upravljanja udrugom.  

Skupštinu sačinjavaju svi redoviti članovi udruge. 

U radu skupštine mogu sudjelovati i počasni i potpomagajući članovi, bez prava odlučivanja. 

Članak 16.

Skupština može biti:

 • redovita, 
 • izborna i 
 • izvanredna.

Skupština redovito zasjeda jednom godišnje i to početkom godine, prije roka koji je propisima o financijskom izvještavanju u neprofitnom računovodstvu utvrđen za dostavu financijskog izvještaja i izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava. 

Izborna sjednica skupštine održava svake druge godine u terminu redovite skupštine. 

Izvanredna sjednica skupštine saziva se prema potrebi.

Članak 17.

Sjednicu skupštine saziva upravni odbor na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju skupštine upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.  

Odluka o sazivanju sjednice objavljuje se na službenim internetskim stranicama udruge najmanje deset (10) dana prije održavanja sjednice, a relevantni materijali za odlučivanje po predloženom dnevnom redu objavljuju se na internetskim stranicama najmanje pet (5) dana prije održavanja sjednice. Svi redoviti članovi udruge o tome se izvješćuju i elektroničkom porukom ili pismom koje tajnik udruge šalje na  adresu koju je član naveo u pristupnici ili naknadno dostavljenoj obavijesti. 

Upravni odbor je dužan sazvati sjednicu skupštine kada to zatraži najmanje dvadeset (20) članova udruge ili predsjednik ilinadzorni odbor. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelj obvezno predlaže dnevni red sjednice i obrazlaže razloge za sazivanje izvanredne sjednice. 

Ako upravni odbor ne sazove sjednicu skupštine u roku od petnaest (15) dana od dana dostave zahtjeva iz prethodnog stavka ovoga članka, izvanrednu sjednicu skupštine sazvat će predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice, kao i obrazloženje sazivanja te izjavu o činjenici da upravni odbor nije u ostavljenom roku sazvao sjednicu). 

Na izvanrednoj sjednici skupštine odlučuje se samo o pitanjima radi kojih je sazvana. 

U slučaju ostavke ili smrti predsjednika udruge, izvanrednu izbornu sjednicu skupštine može sazvati upravni odbor na inicijativu dopredsjednika ili tajnika. Ako nakon tri mjeseca od nastanka prethodno navedenih okolnosti upravni odbor ne zazove izbornu sjednicu skupštine, može je sazvati nadzorni odbor.  

Nadzorni odbor će sazvati izbornu sjednicu skupštine i ako je upravni odbor ne sazove u roku iz članka 16. ovoga Statuta.

Članak 18.

Skupštini predsjedava predsjednik udruge ili osoba koju on ovlasti. Ako to nije moguće, skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. Predsjedavajućem u vođenju sjednice pomažu dva člana radnog predsjedništva koje na početku sjednice biraju prisutni članovi skupštine. 

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi udruge. Zapisnik potpisuju zapisničar, dva ovjerovitelja zapisnika i predsjedavajući sjednice.

Članak 19.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je na sjednici natpolovična većina svih redovitih članova udruge. 

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova. 

Odluke skupštine donose se u pravilu javnim glasovanjem. Odluke o izboru tijela udruge donose se u pravilu tajnim glasovanjem. 

Na prijedlog radnog predsjedništva ili barem pet prisutnih članova, skupština može odlučiti da se o pojedinom prijedlogu izjasni tajnim glasovanjem. Na prijedlog radnog predsjedništva, skupština može dvotrećinskom većinom prisutnih odlučiti da odluku o izboru tijela udruge donese javnim glasovanjem, ali samo u slučaju da je broj kandidata jednak broju osoba koje se bira. 

Uz odluku upravnog odbora o sazivanju redovite (i izborne) sjednice skupštine, na internetskim stranicama udruge objavljuje se i podatak o broju redovitih članova udruge prema stanju na dan 31.prosinca prethodne godine. Tajnik udruge isti podatak priopćava članovima skupštine na početku sjednice radi utvrđivanja kvoruma. 

Uz odluku upravnog odbora o sazivanju izvanredne sjednice skupštine koja će se održati u prvoj polovini godine, na internetskim stranicama udruge objavljuje se i podatak o broju redovitih članova koji su taj status stekli od početka godine do deset dana prije održavanja sjednice. Tajnik udruge taj podatak priopćava članovima skupštine na početku sjednice, bez obzira je li sjednicu sazvao upravni odbor ili drugi predlagatelj. Za utvrđivanje kvoruma zbraja se broj redovitih članova na dan 31.prosinca prethodne godine i broj novih redovitih članova koji su se u udrugu učlanili tijekom tekuće godine. 

Uz odluku upravnog odbora o sazivanju izvanredne sjednice skupštine koja će se održati u drugoj polovini godine, na internetskim stranicama udruge objavljuje se podatak o broju redovitih članova udruge deset dana prije održavanja sjednice. Tajnik udruge taj podatak priopćava članovima skupštine na početku sjednice, bez obzira je li sjednicu sazvao upravni odbor ili drugi predlagatelj. Izvanrednu sjednicu skupštine upravni odbor može najaviti i više od deset dana unaprijed, s pozivnom članovima da svoj status redovitog člana potvrde uplatom godišnje članarine za tekuću godinu do deset dana prije održavanja sjednice. 

Ako u vrijeme zakazano za početak sjednice skupštine ne bude prisutna većina od ukupnog broja redovitih članova udruge, ali bude prisutno više od dvadesetpet (25) članova, nazočni članovi mogu  odlučiti da sjednicu ipak održe, a u suprotnom se sjednica odgađa. Odgođena sjednica može se zakazati najranije za pet (5) dana.

 Članak 20.

Skupština udruge:

 • usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune, kao i druge opće akte udruge,
 • bira i razrješava članove upravnog odbora i nadzornog odbora udruge,
 • bira i opoziva likvidatora udruge,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • odlučuje o ustrojstvenim jedinicama unutar udruge,
 • usvaja izvješća upravnog odbora i drugih tijela o njihovom radu i radu udruge u prethodnom razdoblju te daje smjernice za aktivnosti u narednom razdoblju,
 • odobrava i po potrebi korigira godišnji financijski plan kojega je za tekuću godinu donio upravni odbor krajem prethodne godine,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće udruge za prethodnu godinu i izvješće nadzornog odbora,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, o početku obavljanja gospodarskih djelatnosti, o prestanku rada i o raspodjeli preostale imovine udruge,
 • odlučuje o statusnim promjenama i o prestanku udruge,
 • odlučuje o promjeni sjedišta udruge,
 • odlučuje o promjeni pečata udruge,
 • odlučuje o rješavanju sporova i sukoba interesa unutar udruge te o isključenju iz članstva u drugom stupnju,
 • te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

 UPRAVNI ODBOR

Članak 21.

Upravni odbor je izvršno tijelo skupštine i tijelo koje upravlja udrugom između sjednica skupštine, a sastoji se od sedam članova koje bira i opoziva skupština na mandat od dvije godine. 

Članovi upravnog odbora između sebe biraju predsjednika, dopredsjednika i tajnika. Predsjednik, dopredsjednik i tajnik upravnog odbora obavljaju funkciju predsjednika, dopredsjednika i tajnika udruge. 

Članovi upravnog odbora zajedno su odgovorni skupštini za djelovanje upravnog odbora. Svaki član upravnog odbora odgovoran je materijalno i moralno za svoj rad u upravnom odboru, kao i za rad upravnog odbora u cjelini. 

Predsjednik, dopredsjednik, tajnik i članovi upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata ako:

 • postupaju suprotno odlukama skupštine,
 • podnesu ostavku,
 • naruše ugled udruge. 

Postupak razrješenja pojedinog ili više članova upravnog odbora pokreće upravni odbor ili jedna petina redovitih članova udruge i to sazivanjem izvanredne sjednice skupštine. Mandat osobe koja je izabrana na mjesto razriješenog člana upravnog odbora traje do isteka mandata na koji je bio biran član koji je razriješen. 

Svaki član upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji je izabran. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na svojoj prvoj sjednici. 

U slučaju prestanka dužnosti predsjednika, do izbora novog funkciju predsjednika obavlja dopredsjednik. 

Članak 22.

Upravni odbor obavlja sljedeće zadaće:

 • izvršava odluke i zaključke skupštine,
 • vodi aktivnosti i poslovanje udruge,
 • priprema prijedloge općih akata udruge, utvrđuje prijedlog Statuta udruge te prijedloge izmjena i dopuna Statuta i drugih akata skupštine,
 • donosi godišnji plan rada udruge u skladu sa smjernicama skupštine,
 • donosi u prosincu godišnji financijski plan udruge za narednu godinu te ga daje skupštini na odobrenje na redovitoj sjednici početkom godine,
 • utvrđuje u siječnju prijedlog godišnjeg financijskog izvještaja udruge za prethodnu godinu te ga daje skupštini na usvajanje na redovnoj sjednici početkom godine,
 • saziva sjednice skupštine, predlaže dnevni red skupštine i priprema materijale za odlučivanje na skupštini,
 • odlučuje o pristupanju u članstvo udruge počasnih i potpomagajućih članova, o pristupanju redovitih članova ako je potrebno te o isključenju iz članstva,
 • odlučuje o poslovnom subjektu kod koje će udruga imati otvoren žiro-račun i imenuje osobe za potpisivanje transakcija po računima kod bankarskih, financijskih i drugih organizacija,
 • obavlja druge poslove sukladno zakonu i Statutu.

 Članak 23.

Upravni odbor radi na sjednicama koje se održavaju najmanje jednom mjesečno, osim u srpnju i kolovozu. 

Upravni odbor može donositi pravovaljane odluke ako su na sjednici nazočna barem četiri člana. 

Upravni odbor donosi odluke i zaključke većinom glasova nazočnih članova. Ako za i protiv prijedloga glasuje isti broj nazočnih članova upravnog odbora, usvojen je prijedlog za koji je glasao predsjednik upravnog odbora. 

NADZORNI ODBOR

 Članak 24.

Nadzorni odbor je tijelo nadzora nad radom i poslovanjem udruge, a sastoji se od tri člana koje bira i opoziva skupština na mandat od dvije godine.

Članovi nadzornog odbora ne mogu biti ujedno i članovi drugih tijela udruge. 

Članovi nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika nadzornog odbora. Prvu sjednicu nadzornog odbora, na kojoj se bira predsjednik nadzornog odbora, saziva predsjednik upravnog odbora.  

Nadzorni odbor radi samostalno na sjednicama koje najmanje jedanput u tri mjeseca saziva njegov predsjednik, a odluke donosi većinom glasova. 

Članu nadzornog odbora mandat može prestati i prije vremena na koje je izabran, ako bude razrješen od strane skupštine, te u drugim slučajevima i na način propisan odredbama članka 21. Statuta. 

Članak  25. 

Nadzorni odbor obavlja sljedeće zadaće:

 • nadzire zakonitost u financijskom poslovanju udruge i istinitost financijskih izvještaja,
 • nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obveza udruge te raspolaganje imovinom udruge,
 • prati i analizira ostvarenje financijskog plana udruge,
 • nadzire provođenje određenih odluka koje mu se dostavljaju na uvid,
 • nadzire provođenje odluka svih izvršnih tijela Udruge. 

Sva tijela udruge dužna su omogućiti nadzornom odboru uvid u sve spise, te mu dati potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti. 

O obavljenom nadzoru nadzorni odbor podnosi pisano izvješće na redovnoj sjednici skupštine, a prema svojoj prosudbi može to učiniti i u ranije te na drugi način koji smatra prikladnim. O svojim nalazima nadzorni odbor po potrebi izvješćuje i upravni odbor.

 PREDSJEDNIK 

Članak 26. 

Udruga ima predsjednika koji je osoba ovlaštena za zastupanje udruge. 

Funkciju predsjednika udruge obavlja predsjednik upravnog odbora. Mandat predsjednika udruge traje koliko i mandat članova upravnog odbora. Nitko ne može biti predsjednik udruge neprekidno dulje od četiri godine. 

Upravni odbor udruge sastaje se na svojoj prvoj sjednici u pravilu odmah nakon izborne sjednice skupštine, a najkasnije dvadesetičetiri (24) sata nakon završetka skupštine. Prvom sjednicom upravnog odbora predsjedava osoba koja je predsjedavala izbornom sjednicom skupštine. Na prvoj sjednici članovi upravnog odbora biraju predsjednika, dopredsjednika i tajnika upravnog odbora te o rezultatima izbora bez odlaganja izvješćuju članove udruge objavom na službenim internetskim stranicama udruge i na drugi prikladan način. Zapisnik prve sjednice upravnog odbora prilaže se zapisniku izborne sjednice skupštine, a potpisuju ga iste osobe koje potpisuju i zapisnik sa sjednice skupštine na kojoj su izabrani članovi upravnog odbora. 

Članak 27. 

Predsjednik udruge:

 • zastupa i predstavlja udrugu,
 • saziva sjednice upravnog odbora i predlaže mu dnevni red, potpisuje akte koje donosi upravni odbor te obavlja tekuće poslove iz nadležnosti upravnog odbora za vrijeme između sjednica upravnog odbora,
 • odgovara za pravilan i zakonit rad udruge,
 • vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine i upravnog odbora,
 • podnosi u ime upravnog odbora skupštini izvješće o radu udruge i tijela udruge, godišnji financijski plan kojega je donio upravni odbor na odobrenje te godišnji financijski izvještaj na usvajanje,
 • dostavlja zapisnik sa sjednice skupštine nadležnom uredu državne uprave,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

Članak 28. 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik. 

Predsjednik može dopredsjedniku, tajniku ili drugom članu upravnog odbora dati punomoć za zastupanje u pojedinačnom pravnom poslu. 

TAJNIK 

Članak 29. 

Tajnik udruge je tajnik upravnog odbora, a mandat mu traje koliko i mandat članova upravnog odbora. Tajnik može biti ponovo biran bez ograničenja. 

Tajnik udruge:

 • obavlja stručno-administrativne poslove u udruzi,
 • vodi popis članova i odgovoran je za njegovo uredno vođenje te omogućuje uvid u taj popis svim članovima udruge i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev,
 • izvješćuje javnost i skupštinu o broju redovitih članova udruge radi utvrđivanja kvoruma na sjednicama skupštine,
 • čuva arhivsku dokumentaciju udruge te obavlja i druge poslove za potrebe skupštine i upravnog odbora.

LIKVIDATOR 

Članak 30. 

Likvidatora udruge bira i opoziva skupština. 

Likvidator može biti osoba/pravna osoba, član udruge ili osoba koja nije član udruge. Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad. 

Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga. 

DRUGA TIJELA UDRUGE 

Članak 31. 

Za rad u pojedinim područjima djelovanja udruge, mogu se osnovati stalna ili povremena radna tijela – odbori, radionice, sekcije i slično. 

Odluku o osnivanju radnog tijela mogu donijeti skupština i upravni odbor. 

Odlukom o osnivanju radnog tijela utvrđuje se njegov naziv i zadaća, vrijeme za koje se osniva te odgovornost za obavljanje poslova. 

S obzirom na prirodu aktivnosti radnog tijela, u odluci o osnivanju određuje se i njegov sastav ili se pak određivanje njegovog sastava odlukom prepušta imenovanome voditelju radnog tijela. 

VII. USTROJ, UDRUŽIVANJE, STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE 

Članak 32. 

Pored radnih tijela, udruga može imati svoje ustrojstvene oblike. 

Ustrojstveni oblici mogu imati svojstvo pravne osobe, na temelju odluke skupštine udruge za svaki pojedini ustrojstveni oblik. 

Članak 33. 

Udruga se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanja, neovisno o području svog djelovanja. 

Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije. 

Udruga se može pripojiti drugoj udruzi ili se s drugom udrugom (udrugama) može spojiti u novu udrugu. Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izvješća iskazuju negativan rezultat. 

Odluku o udruživanju, pripajanju ili spajanju, donosi skupština na prijedlog upravnog odbora. 

Članak 34.

Razlozi za prestanak postojanja udruge jesu:

 1. odluka skupštine o prestanku udruge,
 2. pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem,
 3. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, odnosno ako se skupština ne održi dvije godine nakon prethodne,
 4. pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge,
 5. pokretanje stečajnog postupka udruge,
 6. na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od nastupanja te činjenice, donijelo odluku o primanju novih članova.  

U slučaju iz stavka 1. točke 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge u registar udruga u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o prestanku udruge, odnosno pokretanju stečajnog postupka. 

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova skupštine udruge. 

VIII. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE 

Članak 35. 

Imovinu udruge čine:

 • novčana sredstva stečena uplatom članarina, 
 • dobrovoljni prilozi i darovi, 
 • novčana sredstva stečena obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
 • sredstva stečena financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave te fondova,
 • pokretne stvari,
 • nekretnine,
 • druga imovinska prava. 

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom, u skladu sa zakonom. 

Članak 36. 

Upravni odbor određuje visinu godišnje članarine. 

Članarinu za tekuću godinu redoviti član uplaćuje na žiro račun udruge u pravilu do 30.lipnja. 

U odnosu na člansku obvezu plaćanja članarine (iz članka 12., stavak 2. ovoga Statuta), status redovitog člana ima: 

 • u prvom polugodištu (od 1.siječnja do 30.lipnja) –
  • svaki član udruge koji je platio članarinu za prethodnu godinu i 
  • svaki novi redoviti član koji je udruzi pristupio tijekom prvog polugodišta i koji je platio godišnju članarinu,
 • a u drugom polugodištu (od 1.srpnja do 31.prosinca) –
  • svaki član koji je platio članarinu za tekuću godinu i
  • svaki novi redoviti član koji je udruzi pristupio tijekom drugog polugodišta i koji je platio pola godišnjeg iznosa članarine. 

Članak 37. 

Ako udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora, onda  najmanje jednom godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem službene internetske stranice o tome obavještava i širu javnost. 

Sredstva primljena iz javnih izvora u skladu s prethodnim stavkom ovoga članka Statuta, udruga može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata. 

Upravni odbor dužan je izmijeniti godišnji financijski plan odmah nakon nastupa okolnosti iz prvog stavka ovoga članka Statuta, te o tome na prikladan način izvijestiti sve redovite članove. 

IX.  RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE 

Članak 38. 

U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje Ekonomskom fakultetu u Splitu. 

Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama. 

X. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE 

Članak 39. 

Sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove. 

Za rješavanje spora/sukoba interesa, skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se odlukom koju donosi skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.  

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.  

Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća. 

XI.  FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE 

Članak 40. 

Udruga je dužna voditi poslovne knjige  i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.  

XII. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU 

Članak 41. 

Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom. 

Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge. 

Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu. 

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu. 

XIII. NADZOR 

Članak 42. 

Članovi udruge sami nadziru rad udruge. 

Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila statut ili drugi opći akt udruge, ovlašten je na to upozoriti nadležno tijelo udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone. 

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od trideset (30) dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od trideset (30) dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge. 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 43. 

Statut udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi skupština većinom glasova nazočnih na sjednici. 

Ako se Statut ili njegove izmjene donose na sjednici iz posljednjeg stavka članka 19. ovoga Statuta, odluka se donosi dvotrećinskom većinom nazočnih redovitih članova. 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje skupština udruge. Tumačenje Statuta između dviju sjednica skupštine daje upravni odbor, a osoba nezadovoljna tumačenjem upravnog odbora može zatražiti da se o spornom pitanju izjasni skupština na prvoj sljedećoj sjednici. 

Tumačenje drugih akata udruge daje predsjednik udruge. 

Izjave o popisu i statusu članova udruge daje tajnik udruge. 

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom ovjere od strane nadležnog tijela državne uprave. 

 

U Splitu 9.lipnja 2015.godine                                                 

PREDSJEDNIK UDRUGE 

Boris Milat, mag.oec.

 

STATUT UDRUGE (2001., 2013.)

STATUT

Udruge diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu (2001., 2013.)

 

Osnivačka skupština Udruge diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu, na temelju članka 11. Zakona o udrugama, Narodne novine br. 70/97, 106/97, na sjednici održanoj u Splitu dana 16. ožujka 2001. godine donosi sljedeći

STATUT

Udruge diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu

 

I. OPĆE ODREDBE, PODRUČJE DJELOVANJA

Članak 1.

(1) Udruga diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu (u daljnjem tekstu: Studenti Ekonomskog fakulteta, skraćeno: S.E.F.) je dobrovoljno udruženje u koje se učlanjuju svi oni koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na Ekonomskom fakultetu u Splitu, radi ostvarivanja trajne i uzajamne zajedničke koristi i interesa utvrđenih ovim Statutom.

(2) Ovim statutom uređuje se naziv i sjedište Udruge S.E.F., područje njegova djelovanja, ciljevi, djelatnost, javnost rada, članstvo i članarina, prava i obveze članova, stegovna odgovornost članova, unutarnje ustrojstvo, djelovanje i način rada tijela Udruge S.E.F., stjecanje i način raspolaganja imovinom, prestanak rada Udruge S.E.F. i raspolaganje imovinom za slučaj njegova prestanka, te druga važna pitanja za rad Udruge S.E.F..

 

II. NAZIV I SJEDIŠTE, TE OBLIK I SADRŽAJ PEČATA

----------------------

Članak 2. – NIJE NA SNAZI

(1) Naziv udruge je: UDRUGA DIPLOMIRANIH STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA, SPLIT.

(2) Skraćeni naziv Udruge je Udruga studenata Ekonomskog fakulteta Split, odnosno kraticom: S.E.F.

(3) U korespodenciji i na edicijama naziv udruge navodi se i na engleskom jeziku: ALUMNI FACULTY OF ECONOMICS, SPLIT.

(4) Sjedište Udruge S.E.F. je u Splitu, Ekonomski fakultet Split, Radovanova 13.

------------------

Članak 2. 

izmijenjen na skupštini 20.12.2013. (kao i naziv Statuta)

(1)     Naziv Udruge je: Udruga diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu.

(2)     Skraćeni naziv Udruge je: Udruga studenata EF Split (odnosno kraticom: Udruga S.E.F.).

(3)     U korespondenciji i na edicijama naziv Udruge po potrebi se navodi i na engleskom jeziku:  Alumni Faculty of Economics Split – Croatia. U korespondenciji se koristi i kratica:  Alumni S.E.F..

(4)     Sjedište Udruge je u Splitu, na adresi Ekonomskog fakulteta u Splitu – Cvite Fiskovića 5.

Članak 3.

(1) Udruga S.E.F. ima svojstvo građanskopravne osobe. Udruga S.E.F. je neprofitna, nepolitična i nezavisna udruga.

(2) Udruga S.E.F. djeluje na području Republike Hrvatske i u inozemstvu.

(3) Udruga S.E.F. se upisuje u registar udruga, koji se vodi u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Republike Hrvatske.

Članak 4.

Udruga S.E.F. ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm s tekstom uzduž oboda: Studenti Ekonomskog fakulteta S.E.F., a u sredini pečata nalazi se logotip Ekonomskog fakulteta Split. Pečatom se ovjeravaju opći i drugi akti Udruge S.E.F., te financijska i druga dokumentacija.

 

III. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

Članak 5.

(1) Udrugu S.E.F. predstavlja i zastupa predsjednik Udruge S.E.F. neograničeno u okviru upisane djelatnosti, a u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, dopredsjednik i tajnik Udruge S.E.F.. Oni su ovlašteni potpisnici Udruge S.E.F..

(2) Naredbodavci izvršenja financijskog plana i raspolaganja sredstvima Udruge S.E.F. jesu predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge S.E.F..

 

IV. JAVNOST RADA UDRUGE S.E.F.

Članak 6.

(1) Rad Udruge S.E.F. i njegovih tijela je javan.

(2) Predsjednik i Upravni odbor Udruge S.E.F. dužni su obaviještavati članstvo o svom radu i radu tijela Udruge S.E.F. putem svojih izvješća i sredstava javnog priopćavanja. Za javnost rada odgovorni su predsjednik i Upravni odbor.

(3) Radi ostvarivanja javnosti rada Udruge S.E.F., predstavnicima javnog priopćavanja osigurava se slobodan pristup sjednicama Skupštine.

(4) Udruga S.E.F. obavještava javnost o svom radu objavljivanjem izvješća putem glasila Udruge S.E.F. ili sredstava javnog priopćavanja.

(5) Javnosti se mogu uskratiti samo oni podaci o radu Udruge S.E.F. koji su poslovna tajna Udruge S.E.F..

 

V. TEMELJNI CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE S.E.F.

Članak 7.

(1) Temeljni ciljevi postojanja i rada Udruge S.E.F. jesu:

 • povezivanje svih onih koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na Ekonomskom fakultetu u Splitu, u fakultetsku zajednicu Udruga S.E.F. i izgradnja uzajamnih odnosa suradnje,
 • uspostavljanje i održavanje veze između Ekonomskog fakulteta u Splitu i njegovih studenata nakon diplomiranja, magistriranja ili doktoriranja,
 • razvijanje suradnje između Ekonomskog fakulteta i poduzeća ili organizacija u kojima rade bivši studenti Ekonomskog fakulteta,
 • unapređivanje djelatnosti Ekonomskog fakulteta u Splitu i promocija boljitka Ekonomskog fakulteta kao institucije,
 • poticanje i unapređivanje stručnih, znanstvenih i praktičnih aktivnosti svoga članstva,
 • sudjelovanje u međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj razmjeni, te uspostavljanje kontakata s udrugama diplomiranih studeanta u zemlji i inozemstvu,
 • unapređivanje rada ekonomista, te afirmacija mjesta i uloge ekonomista u društvu,
 • zaštita strukovnih interesa ekonomista sukladno kodeksu i pravilima struke.

(2) Ciljeve i zadatke utvrđene ovim Statutom Udruga S.E.F. ostvaruje:

 • organiziranjem okruglih stolova o značajnim gospodarskim problemima,
 • poticanjem organiziranja skupova i predavanja za članove Udruge S.E.F.,
 • organiziranjem i realizacijom različitih programa i projekata s područja ekonomije i njoj graničnih znanosti,
 • suradnjom s drugim udrugama diplomiranih studenata te strukovnim udrugama u zemlji i inozemstvu (Društvo ekonomista, Udruga računovođa i slično),
 • drugim dogovorenim pogodnostima kroz razne udruge ekonomista,
 • znanstvenom i stručnom suradnjom s Ekonomskim fakultetom u Splitu,
 • suradnjom sa Studentskim zborom i ostalim organizacijama studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu,
 • kontinuiranim pristupom biblioteci Ekonomskog fakulteta u  Splitu i svim publikacijama Ekonomskog fakulteta u Splitu,
 • organiziranjem susreta apsolvenata Ekonomskog fakulteta Split s menadžerima,
 • nagrađivanjem najboljih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu,
 • bavještavanjem o djelatnostima Ekonomskog fakulteta u Splitu, događajima Udruge, te akcijama koje se tiču personalnog i profesionalnog razvoja članstva,
 • izdavanjem znanstvenih i stučnih publikacija,
 • izdavanjem glasila Udruge S.E.F.,
 • organiziranjem susreta Udruge S.E.F..

 

VI. ČLANSTVO I NJEGOVA PRAVA I OBVEZE

Članak 8.

(1) Članstvo u Udruzi S.E.F.može biti redovito i počasno.

(2) Redovitim članom Udruge S.E.F. mogu postati svi oni koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Redovnim članom Udruge postaje se potpisivanjem pistupnice, čime se prihvaćaju ciljevi, prava i obveze utvrđeni ovim Statutom i odlukama Udruge S.E.F..

(3) Počasnim članom može postati svaka fizička osoba koja je svojim radom i zalaganjem posebno doprinijela razvoju i ugledu Udruge diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu.

Članak 9.

(1) Udruga S.E.F. Split može imati i potpomagajuće članove. Potpomagajućim članom Udruge S.E.F. može postati fizička ili pravna osoba koja svojom aktivnošću i materijalnim doprinosom pomaže razvoju Udruge S.E.F..

(2) Počasni i potpomagajući član ima prava i obveze redovnog člana, osim prava da bira i da bude biran u tijela Udruge S.E.F., a nema obavezu plaćanja članarine.

Članak 10.

(1) Članstvo u Udruzi S.E.F.je dobrovoljno.

(2) Odluku o primanju u redovno članstvo donosi Upravni odbor na temelju pristupnice, molbe ili pismenog zahtjeva osobe koja želi postati član Udruge S.E.F..

(3) Odluka Upravnog odbora mora biti donesena najkasnije tri mjeseca od primitka zahtjeva ili akta iz stavka 2. ovog članka.

(4) Odluku o proglašenju počasnog i potpomagajućeg člana donosi Skupština Udruge S.E.F. na prijedlog Upravnog odbora ili 20% članova Skupšine.

(5) Udruga S.E.F. Split godišnje ažurira popis svojih članova (adresar članova).

Članak 11.

Prigovor na negativnu odluku Upravnog odbora o primanju u članstvo podnosi se Skupštini Udruge S.E.F. u roku od 8 dana od dana kada je podnositelj molbe ili prijedloga obaviješten o odluci Upravnog odbora. Skupština o prigovoru odlučuje na svom prvom narednom zasjedanju. Odluka Skuštine je konačna.

Članak 12.

(1) Član Udruge S.E.F. ima pravo:

 • birati i biti biran u sva tijela Udruge S.E.F.,
 • sudjelovati u njegovu radu, osim počasnih i potpomagajućih članova,
 • davati prijedloge i mišljenja o radu Udruge S.E.F.,
 • pokretati inicijative za rad Udruge S.E.F. i njegovih tijela,
 • biti obaviješten o radu Udruge S.E.F. i njegovih tijela i to kroz glasilo Udruge i sredstva javnog priopćavanja,
 • predlagati nove, počasne i potpomagajuće članove Udruge S.E.F.,
 • koristiti web stranicu Udruge S.E.F.,
 • voditi adresar članova Udruge S.E.F..

(2) Član Udruge S.E.F. dužan je:

 • ostvarivati ciljeve i zadatke Udruge S.E.F.,
 • pridržavati se odredaba Statuta,
 • provoditi odluke i zaključke tijela Udruge S.E.F.,
 • promovirati rad Udruge S.E.F.,
 • surađivati u godišnjem ažuriranju adresara članstva Udruge S.E.F.,
 • plaćati članarinu.

Članak 13.

Redovno članstvo u Udruzi S.E.F. prestaje:

 • istupanjem,
 • neplaćanjem članarine dulje od godinu dana,
 • isključenjem i
 • smrću.

Članak 14.

(1) Svaki član može istupiti iz članstva Udruge S.E.F. prema svom nahođenju.

(2) U slučaju neplaćanja članarine u razdoblju duljem od godinu dana, odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor.

Članak 15.

(1) Član može biti isključen ako grubo povrijedi odredbe ovog Statuta, Program rada i druge odluke, ako svojim radom i odnosom naruši ugled Udruge S.E.F., ako je osuđen zbog posebno nečasnog kaznenog djela, te ako u okviru svog profesionalnog djelovanja, u više navrata grubo, prekrši etičke norme pravilnika.

(2) O isključenju iz članstva odlučuje Sud časti. Sud časti koji čine predsjednik i dva člana imenuje Upravni odbor u svakom pojedinom slučaju.

(3) Sud časti donosi svoje odluke većinom glasova.

(4) Protiv odluke o isključenju nezadovoljni član može izjaviti žalbu Skupštini Udruge S.E.F. u roku od 30 dana od uručenja pisane odluke o isključenju.

(5) U tijeku žalbenog postupka miruju prava i obveze člana Udruge S.E.F..

(6) Odluka Skupšine je konačna.

Članak 16.

Udruga S.E.F. Split može davati priznanja i pohvale svojim članovima, pojedincima i pravnim osobama za osobitu aktivnost i poseban doprinos u radu Udruge S.E.F..

Skupština može na prijedlog Upravnog odbora dodijeliti priznanja pojedinim pravnim subjektima ili fizičkim osobama za izuzetan doprinos u ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruge S.E.F..

 

VII. UNUTARNJI USTROJ I UPRAVLJANJE

a) Tijela Udruge S.E.F.

Članak 17.

Udrugom S.E.F. upravljaju članovi neposredno i preko izabranih predstavnika u tijelima Udruge S.E.F.. Članovi upravljaju neposredno osobnim izjašnjavanjem na sjednicama Skupštine.

Članak 18.

Tijela Udruge S.E.F. jesu:

 • Skupština
 • Upravni odbor,
 • predsjednik Udruge S.E.F.,
 • dopredsjednik i tajnik,
 • Nadzorni odbor i
 • Sud časti.

b) Skupština

Članak 19.

(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge S.E.F. i čine je svi redovni članovi Udruge S.E.F..

(2) Skupština vrši naročito sljedeće poslove:

 • donosi Statut i druge opće akte, te njihove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora, predsjednika, dopredsjednika i tajnika, Nadzorni odbor i Sud časti,
 • donosi Program rada Udruge S.E.F.,
 • odlučuje o žalbama protiv odluke Upravnog odbora i Suda časti, o prijedlozima, zahtjevima i predstavkama članova Udruge S.E.F.,
 • raspravlja i odlučuje o izvještajima o radu Upravnog odbora i drugih tijela,
 • prihvaća godišnje financijsko izvješće,
 • odlučuje o dodjeli priznanja fizičkim osobama, pravnim subjektima i članovima,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge S.E.F.,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i propisima.

Članak 20.

(1) Skupština Udruge S.E.F. održava se jednom godišnje.

(2) Izborna Skupština održava se svake druge godine.

Članak 21.

(1) Skupštinu saziva predsjednik Upravnog odbora, po vlastitoj inicijativi ili na prijedlog Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili najmanje jedne desetine članova.

(2) Prijedlog dnevnog reda Skupštine, te vrijeme i mjesto njenog održavanja utvrđuje predsjednik, te o tome obavještava članove Udruge S.E.F. najmanje deset dana prije zasjedanja.

(3) Skupština raspravlja i odlučuje na sjednicama. Radom Skupštine rukovodi radno predsjedništvo, koje se bira na svakoj sjednici.

Članak 22.

(1) Za donošenje pravovaljanih odluka Skupštini mora prisustvovati većina od ukupnog broja članova. Ako u vrijeme zakazano za početak zasjedanja ne bude prisutna većina članova, sjednica Skupštine se odgađa za pola sata. Nakon isteka pola sata, Skupština može donositi pravovaljane odluke, ako je prisutno najmanje 25 članova.

(2) Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

(3) Odluke Skupštine donose se u pravilu javnim glasovanjem, ako Skupština ne odluči da se o pojedinačnim pitanjima odluka donosi tajnim glasovanjem.

(4) Odluke Skupštine obvezuju tijela i sve članove na njihovo provođenje.

Članak 23.

(1) O radu Skupštine vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuje predsjedavajući, zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika, kojeg pohranjuje i čuva tajnik Udruge S.E.F..

(2) Zapisničara i ovjerovitelje zapisnika bira Skupština iz reda prisutnih članova.

c) Upravni odbor

Članak 24.

(1) Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine. Članove Upravnog odbora bira Skupština. Mandat im je dvije godine i može se ponavljati.

(2) Upravni odbor ima sedam članova. Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge S.E.F. po svojoj funkciji su članovi Upravnog odbora.

Članak 25.

(1) Upravni odbor, kao izvršno tijelo, snosi zajedničku odgovornost za svoj rad i djelovanje prema Skupštini. Svaki član Upravnog odbora odgovoran je materijalno i moralno za svoj rad, kao i za rad Upravnog odbora u cjelini.

Članak 26.

(1) Član Upravnog odbora može biti opozvan ako obavlja svoju funkciju suprotno odlukama Skupštine te odredbama Statuta.

(2) Postupak opoziva pojedinog ili više članova Upravnog odbora i drugih tijela pokreće Upravni odbor Udruge S.E.F. ili 20% članova Skupštine, a opozvani su, ako je za opoziv glasovala većina prisutnih članova Skupštine.

Članak 27.

Upravni odbor obavlja ove poslove i ima ovlasti:

 • vodi poslovanje Udruge S.E.F.,
 • izvršava odluke i zaključke Skupštine,
 • donosi godišnji plan rada,
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i zaključnog računa,
 • utvrđuje prijedlog Statuta Udruge S.E.F. i njegove izmjene i dopune, odluke i druge opće akte,
 • osniva stalna i povremena tijela, kojima povjerava pojedina pitanja,
 • odlučuje o suradnji i održava veze s drugim udrugama, savezima i organizacijama,
 • predlaže Skupštini Program rada Udruge S.E.F.,
 • izvršava Program rada koji utvrđuje Skupština, odluke i druge akte,
 • upravlja imovinom Udruge S.E.F. i raspolaže sredstvima u okviru financijskog plana,
 • izdaje priopćenje o radu Udruge S.E.F.,
 • podnosi Skupštini izvješće o svom radu,
 • imenuje voditelje različitih programa i projekata Udruge S.E.F.,
 • imenuje predstavnike Udruge S.E.F. u druga tijela, organizacije i udruženja,
 • brine se o unapređenju rada i djelatnosti Udruge S.E.F.,
 • obavlja i druge poslove i zadatke, koje mu povjeri Skupština ili koji su Zakonom ili ovim Statutom stavljeni u njegovu nadležnost.

Članak 28.

(1) Upravni odbor radi i odlučuje na sjednicama i pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova Upravnog odbora.

(2) Odluke Upravnog odbora donose se većinom glasova prisutnih članova.

(3) Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik i njima predsjedava.

(4) Predsjednik sjednice saziva prema potrebi, a najmanje jedan put u tri mjeseca. Svaki član Upravnog odbora ima pravo tražiti saziv sjednice, ako smatra da je o pitanju koje treba raspraviti potrebno sazvati sjednicu.

(5) Odluke Upravnog odbora donose se u pravilu javnim glasovanjem. Upravni odbor može odlučiti da se o pojedinim pitanjima odluka donosi tajnim glasovanjem.

(6) O radu Upravnog odbora vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik i tajnik.

 

d) Predsjednik i dopredsjednik Udruge S.E.F.

Članak 29.

(1) Skupština bira predsjednika i dopredsjednika Udruge S.E.F. za razdoblje od dvije godine. Ista osoba može se ponovo izabrati za predsjednika ili dopredsjednika.

(2) Predsjednik ima istodobno i položaj predsjednika Upravnog odbora, a dopredsjednik Udruge S.E.F. je i dopredsjednik Upravnog odbora.

Članak 30.

(1) Predsjednik predstavlja i zastupa Udrugu S.E.F., potpisuje akte koje donosi Upravni odbor, donosi akte o provedbi odluke Skupštine, kao i druge akte, te obavlja tekuće poslove Upravnog odbora za vrijeme između sjednica Upravnog odbora.

(2) Predsjednik vodi brigu da rad Udruge S.E.F. i njegovih tijela bude u skladu s Ustavom, zakonima i drugim propisima, te odredbama ovog Statuta i drugih općih akata Udruge S.E.F..

(3) Predsjednik Udruge S.E.F. podnosi Skupštini izvješće o radu Udruge S.E.F., Upravnog odbora i svome radu.

(4) Za svoj rad i provedbu odluka predsjednik Udruge S.E.F. odgovara Skupštini i Upravnom odboru.

(5) Dopredsjednik Upravnog odbora zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti. Dopredsjednik Upravnog odbora pomaže u radu predsjedniku i po njegovom ovlaštenju obavlja određene poslove iz njegova djelokruga.

 

e) Tajnik Udruge S.E.F.

Članak 31.

(1) Skupština Udruge S.E.F. bira tajnika iz redova svojih članova. Tajnik se bira na vrijeme od dvije godine. Ista osoba može biti ponovo izabrana za tajnika Udruge S.E.F.. Tajnik ima istodobno funkciju i položaj tajnika Upravnog odbora.

(2) Tajnik Udruge S.E.F. priprema nacrte općih akata i odluka koje donose Skupština i Upravni odbor, obavlja i organizira obavljanje administrativno stručnih poslova i drugih poslova te pomaže predsjedniku Udruge S.E.F. u radu i pripremanju sjednica Skupštine i Upravnog odbora. Tajnik obavlja po nalogu predsjednika tekuće poslove i druge poslove iz djelokruga Upravnog odbora i Skupštine.

(3) Za svoj rad tajnik je odgovoran Skupštini i Upravnom odboru Udruge S.E.F..

 

f) Nadzorni odbor

Članak 32.

(1) Nadzorni odbor je tijelo kontrole rada Udruge S.E.F.

(2) Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana, koje bira Skupština iz redova članova Udruge S.E.F. na vrijeme od dvije godine.

(3) Nadzorni odbor donosi odluke većinom od broja članova Nadzronog odbora.

(3) Izabrani član u Upravnom odboru ne može biti član Nadzornog odbora. Osobe koje po bilo kojoj osnovi zastupaju Udrugu S.E.F. Split ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.

Članak 33.

(1) Nadzorni odbor ima zadatke i obavlja poslove:

 • ocjenjuje izvršenje odredaba Statuta i drugih općih akata Udruge S.E.F.,
 • nadzire zakonitost financijskog i materijalnog poslovanja i raspolaganja sredstvima Udruge S.E.F.,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština Udruge S.E.F.,
 • podnosi Skupštini izvještaj o svom radu.

(2) Nadzorni odbor dužan je Skupštini podnositi izvješće o financijskom i materijalom poslovanju Udruge S.E.F. najmanje jedanput godišnje.

 

VIII. UDRUŽIVANJE UDRUGE S.E.F. I USTROJSTVENI OBLICI

Članak 34.

(1) Udruga S.E.F. surađuje i slobodno se udružuje s udrugama ekonomista i drugim srodnim udrugama, te pristupa savezima i udruženjima čija je aktivnost u skladu s ciljevima Udruge S.E.F. radi promicanja svoje djelatnosti.

(2) Udruga S.E.F. može osnovati podružnice, ogranke, klubove radi ostvarivanja ciljeva i interesa u skladu sa Statutom.

 

IX. SREDSTVA ZA RAD UDRUGE S.E.F.

Članak 35.

(1) Za svoje djelovanje Udruga S.E.F. raspolaže sredstvima koja se sastoje od stvari i novčanih sredstava.

(2) Prihode Udruge S.E.F. čine:

 • članarine članova,
 • prihodi ostvareni sukladno zakonu,
 • pomoć i dotacije pojedinaca i pravnih subjekata za određene programe i projekte,
 • dotacije iz proračuna za znanstvenu i stručnu djelatnost,
 • prihodi od imovine i prava,
 • ostali oblici financijske i materijalne pomoći.

(3) Eventualni višak prihoda nad rashodima, kojeg bi ostvario u obavljanju svoje djelatnosti, Udruga S.E.F. može koristiti isključivo za obavljanje i unapređivanje te djelatnosti, kojom se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom. Odluku o namjeni tih sredstava donosi Skupština.

(4) Upravni odbor određuje visinu mjesečne odnosno godišnje članarine.

Članak 36.

(1) Sredstvima Udruge S.E.F. raspolaže Upravni odbor u skladu s odlukama, zaključcima i planovima Skupštine.

(2) Predsjednik može donositi odluke o raspolaganju sredstvima u svakom pojedinom slučaju držeći se pri tome odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora.

(3) Financijsko i materijalno poslovanje Udruge S.E.F. obavlja se u skladu sa zakonskim propisima, te se primjenjuju propisi koji se odnose na financijsko i materijalno poslovanje neprofitnih organizacija, a na temelju financijskog plana koji Upravni odbor Udruge S.E.F. donosi za svaku kalendarsku godinu.

(4) Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se zaključni račun.

 

X. PRESTANAK RADA UDRUGE S.E.F.

Članak 37.

(1) Udruga S.E.F. prestaje s radom u slučajevima utvrđenim Zakonom o udrugama, te temeljem odluke Skupštine Udruge S.E.F..

(2) O donošenju odluke o prestanku rada Udruge S.E.F., odnosno o nastupanju okolnosti iz stava 1. ovog članka nadležno tijelo uprave obavijestit će pojedince, predsjednika Udruge S.E.F., odnosno člana koji ga je posljednji zamjenjivao.

(3) Istodobno s donošenjem odluke o prestanku rada Udruge S.E.F. Skupština će odlučiti o predaji imovine odgovarajućoj udruzi ili udruženju koje nastavlja s ostvarivanjem istih ciljeva i djelatnosti ili će biti osnovano novo udruženje.

(4) Ukoliko ne bude pravodobno donesena odluka o raspolaganju imovinom Udruge S.E.F. u slučaju iz stavka 3. ovog članka ili ako ne postoji udruga iz istoga stavka, imovina će se prenijeti na Ekonomski fakultet u Splitu ili pravnog sljednika.

 

XI. DONOŠENJE STATUTA I DRUGIH OPĆIH AKATA UDRUGE S.E.F.

Članak 38.

(1) Statut Udruge S.E.F. donosi Skupština natpolovičnom većinom prisutnih članova, ali ne s manje od 20 glasova.

(2) Prijedlog Statuta Udruge S.E.F. utvrđuje Upravni odbor i dostavlja ga Skupštini na raspravu i donošenje.

Članak 39.

(1) Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku koji je utvrđen za njegovo donošenje.

(2) Prijedlog za izmjenu ili dopunu Statuta može podnijeti Upravni odbor po vlastitoj inicijativi, a najmanje trećina članova Skupštine može podnijeti zahtjev Upravnom odboru da taj postupak pokrene.

(3) O prijedlogu izmjena i dopuna Statuta upoznat će se članstvo Udruge S.E.F. na sjednici Skupštine.

(4) Skupština Udruge S.E.F. razmatra primjedbe i mišljenja na prijedlog o promjenama Statuta i donosi odluku o promjeni Statuta.

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Ovaj Statut stupa na snagu danom ovjere Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Republike Hrvatske.

Predsjednik Udruge diplomiranih studenata

Ekonomskog fakulteta Split

dr.sc. Davor Slišković

 

Dokumentacija

Statut

Pravilnik o nagrađivanju

Zapisnik s osnivačke skupštine

Zapisnici s redovnih godišnjih skupština

Zapisnici s izbornih skupšina

Zapisnici

Zapisnik s osnivačke skupštine

Dodatne informacije