STATUT UDRUGE (2001., 2013.)

STATUT

Udruge diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu (2001., 2013.)

 

Osnivačka skupština Udruge diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu, na temelju članka 11. Zakona o udrugama, Narodne novine br. 70/97, 106/97, na sjednici održanoj u Splitu dana 16. ožujka 2001. godine donosi sljedeći

STATUT

Udruge diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu

 

I. OPĆE ODREDBE, PODRUČJE DJELOVANJA

Članak 1.

(1) Udruga diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu (u daljnjem tekstu: Studenti Ekonomskog fakulteta, skraćeno: S.E.F.) je dobrovoljno udruženje u koje se učlanjuju svi oni koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na Ekonomskom fakultetu u Splitu, radi ostvarivanja trajne i uzajamne zajedničke koristi i interesa utvrđenih ovim Statutom.

(2) Ovim statutom uređuje se naziv i sjedište Udruge S.E.F., područje njegova djelovanja, ciljevi, djelatnost, javnost rada, članstvo i članarina, prava i obveze članova, stegovna odgovornost članova, unutarnje ustrojstvo, djelovanje i način rada tijela Udruge S.E.F., stjecanje i način raspolaganja imovinom, prestanak rada Udruge S.E.F. i raspolaganje imovinom za slučaj njegova prestanka, te druga važna pitanja za rad Udruge S.E.F..

 

II. NAZIV I SJEDIŠTE, TE OBLIK I SADRŽAJ PEČATA

----------------------

Članak 2. – NIJE NA SNAZI

(1) Naziv udruge je: UDRUGA DIPLOMIRANIH STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA, SPLIT.

(2) Skraćeni naziv Udruge je Udruga studenata Ekonomskog fakulteta Split, odnosno kraticom: S.E.F.

(3) U korespodenciji i na edicijama naziv udruge navodi se i na engleskom jeziku: ALUMNI FACULTY OF ECONOMICS, SPLIT.

(4) Sjedište Udruge S.E.F. je u Splitu, Ekonomski fakultet Split, Radovanova 13.

------------------

Članak 2. 

izmijenjen na skupštini 20.12.2013. (kao i naziv Statuta)

(1)     Naziv Udruge je: Udruga diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu.

(2)     Skraćeni naziv Udruge je: Udruga studenata EF Split (odnosno kraticom: Udruga S.E.F.).

(3)     U korespondenciji i na edicijama naziv Udruge po potrebi se navodi i na engleskom jeziku:  Alumni Faculty of Economics Split – Croatia. U korespondenciji se koristi i kratica:  Alumni S.E.F..

(4)     Sjedište Udruge je u Splitu, na adresi Ekonomskog fakulteta u Splitu – Cvite Fiskovića 5.

Članak 3.

(1) Udruga S.E.F. ima svojstvo građanskopravne osobe. Udruga S.E.F. je neprofitna, nepolitična i nezavisna udruga.

(2) Udruga S.E.F. djeluje na području Republike Hrvatske i u inozemstvu.

(3) Udruga S.E.F. se upisuje u registar udruga, koji se vodi u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Republike Hrvatske.

Članak 4.

Udruga S.E.F. ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm s tekstom uzduž oboda: Studenti Ekonomskog fakulteta S.E.F., a u sredini pečata nalazi se logotip Ekonomskog fakulteta Split. Pečatom se ovjeravaju opći i drugi akti Udruge S.E.F., te financijska i druga dokumentacija.

 

III. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

Članak 5.

(1) Udrugu S.E.F. predstavlja i zastupa predsjednik Udruge S.E.F. neograničeno u okviru upisane djelatnosti, a u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, dopredsjednik i tajnik Udruge S.E.F.. Oni su ovlašteni potpisnici Udruge S.E.F..

(2) Naredbodavci izvršenja financijskog plana i raspolaganja sredstvima Udruge S.E.F. jesu predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge S.E.F..

 

IV. JAVNOST RADA UDRUGE S.E.F.

Članak 6.

(1) Rad Udruge S.E.F. i njegovih tijela je javan.

(2) Predsjednik i Upravni odbor Udruge S.E.F. dužni su obaviještavati članstvo o svom radu i radu tijela Udruge S.E.F. putem svojih izvješća i sredstava javnog priopćavanja. Za javnost rada odgovorni su predsjednik i Upravni odbor.

(3) Radi ostvarivanja javnosti rada Udruge S.E.F., predstavnicima javnog priopćavanja osigurava se slobodan pristup sjednicama Skupštine.

(4) Udruga S.E.F. obavještava javnost o svom radu objavljivanjem izvješća putem glasila Udruge S.E.F. ili sredstava javnog priopćavanja.

(5) Javnosti se mogu uskratiti samo oni podaci o radu Udruge S.E.F. koji su poslovna tajna Udruge S.E.F..

 

V. TEMELJNI CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE S.E.F.

Članak 7.

(1) Temeljni ciljevi postojanja i rada Udruge S.E.F. jesu:

 • povezivanje svih onih koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na Ekonomskom fakultetu u Splitu, u fakultetsku zajednicu Udruga S.E.F. i izgradnja uzajamnih odnosa suradnje,
 • uspostavljanje i održavanje veze između Ekonomskog fakulteta u Splitu i njegovih studenata nakon diplomiranja, magistriranja ili doktoriranja,
 • razvijanje suradnje između Ekonomskog fakulteta i poduzeća ili organizacija u kojima rade bivši studenti Ekonomskog fakulteta,
 • unapređivanje djelatnosti Ekonomskog fakulteta u Splitu i promocija boljitka Ekonomskog fakulteta kao institucije,
 • poticanje i unapređivanje stručnih, znanstvenih i praktičnih aktivnosti svoga članstva,
 • sudjelovanje u međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj razmjeni, te uspostavljanje kontakata s udrugama diplomiranih studeanta u zemlji i inozemstvu,
 • unapređivanje rada ekonomista, te afirmacija mjesta i uloge ekonomista u društvu,
 • zaštita strukovnih interesa ekonomista sukladno kodeksu i pravilima struke.

(2) Ciljeve i zadatke utvrđene ovim Statutom Udruga S.E.F. ostvaruje:

 • organiziranjem okruglih stolova o značajnim gospodarskim problemima,
 • poticanjem organiziranja skupova i predavanja za članove Udruge S.E.F.,
 • organiziranjem i realizacijom različitih programa i projekata s područja ekonomije i njoj graničnih znanosti,
 • suradnjom s drugim udrugama diplomiranih studenata te strukovnim udrugama u zemlji i inozemstvu (Društvo ekonomista, Udruga računovođa i slično),
 • drugim dogovorenim pogodnostima kroz razne udruge ekonomista,
 • znanstvenom i stručnom suradnjom s Ekonomskim fakultetom u Splitu,
 • suradnjom sa Studentskim zborom i ostalim organizacijama studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu,
 • kontinuiranim pristupom biblioteci Ekonomskog fakulteta u  Splitu i svim publikacijama Ekonomskog fakulteta u Splitu,
 • organiziranjem susreta apsolvenata Ekonomskog fakulteta Split s menadžerima,
 • nagrađivanjem najboljih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu,
 • bavještavanjem o djelatnostima Ekonomskog fakulteta u Splitu, događajima Udruge, te akcijama koje se tiču personalnog i profesionalnog razvoja članstva,
 • izdavanjem znanstvenih i stučnih publikacija,
 • izdavanjem glasila Udruge S.E.F.,
 • organiziranjem susreta Udruge S.E.F..

 

VI. ČLANSTVO I NJEGOVA PRAVA I OBVEZE

Članak 8.

(1) Članstvo u Udruzi S.E.F.može biti redovito i počasno.

(2) Redovitim članom Udruge S.E.F. mogu postati svi oni koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Redovnim članom Udruge postaje se potpisivanjem pistupnice, čime se prihvaćaju ciljevi, prava i obveze utvrđeni ovim Statutom i odlukama Udruge S.E.F..

(3) Počasnim članom može postati svaka fizička osoba koja je svojim radom i zalaganjem posebno doprinijela razvoju i ugledu Udruge diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu.

Članak 9.

(1) Udruga S.E.F. Split može imati i potpomagajuće članove. Potpomagajućim članom Udruge S.E.F. može postati fizička ili pravna osoba koja svojom aktivnošću i materijalnim doprinosom pomaže razvoju Udruge S.E.F..

(2) Počasni i potpomagajući član ima prava i obveze redovnog člana, osim prava da bira i da bude biran u tijela Udruge S.E.F., a nema obavezu plaćanja članarine.

Članak 10.

(1) Članstvo u Udruzi S.E.F.je dobrovoljno.

(2) Odluku o primanju u redovno članstvo donosi Upravni odbor na temelju pristupnice, molbe ili pismenog zahtjeva osobe koja želi postati član Udruge S.E.F..

(3) Odluka Upravnog odbora mora biti donesena najkasnije tri mjeseca od primitka zahtjeva ili akta iz stavka 2. ovog članka.

(4) Odluku o proglašenju počasnog i potpomagajućeg člana donosi Skupština Udruge S.E.F. na prijedlog Upravnog odbora ili 20% članova Skupšine.

(5) Udruga S.E.F. Split godišnje ažurira popis svojih članova (adresar članova).

Članak 11.

Prigovor na negativnu odluku Upravnog odbora o primanju u članstvo podnosi se Skupštini Udruge S.E.F. u roku od 8 dana od dana kada je podnositelj molbe ili prijedloga obaviješten o odluci Upravnog odbora. Skupština o prigovoru odlučuje na svom prvom narednom zasjedanju. Odluka Skuštine je konačna.

Članak 12.

(1) Član Udruge S.E.F. ima pravo:

 • birati i biti biran u sva tijela Udruge S.E.F.,
 • sudjelovati u njegovu radu, osim počasnih i potpomagajućih članova,
 • davati prijedloge i mišljenja o radu Udruge S.E.F.,
 • pokretati inicijative za rad Udruge S.E.F. i njegovih tijela,
 • biti obaviješten o radu Udruge S.E.F. i njegovih tijela i to kroz glasilo Udruge i sredstva javnog priopćavanja,
 • predlagati nove, počasne i potpomagajuće članove Udruge S.E.F.,
 • koristiti web stranicu Udruge S.E.F.,
 • voditi adresar članova Udruge S.E.F..

(2) Član Udruge S.E.F. dužan je:

 • ostvarivati ciljeve i zadatke Udruge S.E.F.,
 • pridržavati se odredaba Statuta,
 • provoditi odluke i zaključke tijela Udruge S.E.F.,
 • promovirati rad Udruge S.E.F.,
 • surađivati u godišnjem ažuriranju adresara članstva Udruge S.E.F.,
 • plaćati članarinu.

Članak 13.

Redovno članstvo u Udruzi S.E.F. prestaje:

 • istupanjem,
 • neplaćanjem članarine dulje od godinu dana,
 • isključenjem i
 • smrću.

Članak 14.

(1) Svaki član može istupiti iz članstva Udruge S.E.F. prema svom nahođenju.

(2) U slučaju neplaćanja članarine u razdoblju duljem od godinu dana, odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor.

Članak 15.

(1) Član može biti isključen ako grubo povrijedi odredbe ovog Statuta, Program rada i druge odluke, ako svojim radom i odnosom naruši ugled Udruge S.E.F., ako je osuđen zbog posebno nečasnog kaznenog djela, te ako u okviru svog profesionalnog djelovanja, u više navrata grubo, prekrši etičke norme pravilnika.

(2) O isključenju iz članstva odlučuje Sud časti. Sud časti koji čine predsjednik i dva člana imenuje Upravni odbor u svakom pojedinom slučaju.

(3) Sud časti donosi svoje odluke većinom glasova.

(4) Protiv odluke o isključenju nezadovoljni član može izjaviti žalbu Skupštini Udruge S.E.F. u roku od 30 dana od uručenja pisane odluke o isključenju.

(5) U tijeku žalbenog postupka miruju prava i obveze člana Udruge S.E.F..

(6) Odluka Skupšine je konačna.

Članak 16.

Udruga S.E.F. Split može davati priznanja i pohvale svojim članovima, pojedincima i pravnim osobama za osobitu aktivnost i poseban doprinos u radu Udruge S.E.F..

Skupština može na prijedlog Upravnog odbora dodijeliti priznanja pojedinim pravnim subjektima ili fizičkim osobama za izuzetan doprinos u ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruge S.E.F..

 

VII. UNUTARNJI USTROJ I UPRAVLJANJE

a) Tijela Udruge S.E.F.

Članak 17.

Udrugom S.E.F. upravljaju članovi neposredno i preko izabranih predstavnika u tijelima Udruge S.E.F.. Članovi upravljaju neposredno osobnim izjašnjavanjem na sjednicama Skupštine.

Članak 18.

Tijela Udruge S.E.F. jesu:

 • Skupština
 • Upravni odbor,
 • predsjednik Udruge S.E.F.,
 • dopredsjednik i tajnik,
 • Nadzorni odbor i
 • Sud časti.

b) Skupština

Članak 19.

(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge S.E.F. i čine je svi redovni članovi Udruge S.E.F..

(2) Skupština vrši naročito sljedeće poslove:

 • donosi Statut i druge opće akte, te njihove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora, predsjednika, dopredsjednika i tajnika, Nadzorni odbor i Sud časti,
 • donosi Program rada Udruge S.E.F.,
 • odlučuje o žalbama protiv odluke Upravnog odbora i Suda časti, o prijedlozima, zahtjevima i predstavkama članova Udruge S.E.F.,
 • raspravlja i odlučuje o izvještajima o radu Upravnog odbora i drugih tijela,
 • prihvaća godišnje financijsko izvješće,
 • odlučuje o dodjeli priznanja fizičkim osobama, pravnim subjektima i članovima,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge S.E.F.,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i propisima.

Članak 20.

(1) Skupština Udruge S.E.F. održava se jednom godišnje.

(2) Izborna Skupština održava se svake druge godine.

Članak 21.

(1) Skupštinu saziva predsjednik Upravnog odbora, po vlastitoj inicijativi ili na prijedlog Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili najmanje jedne desetine članova.

(2) Prijedlog dnevnog reda Skupštine, te vrijeme i mjesto njenog održavanja utvrđuje predsjednik, te o tome obavještava članove Udruge S.E.F. najmanje deset dana prije zasjedanja.

(3) Skupština raspravlja i odlučuje na sjednicama. Radom Skupštine rukovodi radno predsjedništvo, koje se bira na svakoj sjednici.

Članak 22.

(1) Za donošenje pravovaljanih odluka Skupštini mora prisustvovati većina od ukupnog broja članova. Ako u vrijeme zakazano za početak zasjedanja ne bude prisutna većina članova, sjednica Skupštine se odgađa za pola sata. Nakon isteka pola sata, Skupština može donositi pravovaljane odluke, ako je prisutno najmanje 25 članova.

(2) Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

(3) Odluke Skupštine donose se u pravilu javnim glasovanjem, ako Skupština ne odluči da se o pojedinačnim pitanjima odluka donosi tajnim glasovanjem.

(4) Odluke Skupštine obvezuju tijela i sve članove na njihovo provođenje.

Članak 23.

(1) O radu Skupštine vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuje predsjedavajući, zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika, kojeg pohranjuje i čuva tajnik Udruge S.E.F..

(2) Zapisničara i ovjerovitelje zapisnika bira Skupština iz reda prisutnih članova.

c) Upravni odbor

Članak 24.

(1) Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine. Članove Upravnog odbora bira Skupština. Mandat im je dvije godine i može se ponavljati.

(2) Upravni odbor ima sedam članova. Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge S.E.F. po svojoj funkciji su članovi Upravnog odbora.

Članak 25.

(1) Upravni odbor, kao izvršno tijelo, snosi zajedničku odgovornost za svoj rad i djelovanje prema Skupštini. Svaki član Upravnog odbora odgovoran je materijalno i moralno za svoj rad, kao i za rad Upravnog odbora u cjelini.

Članak 26.

(1) Član Upravnog odbora može biti opozvan ako obavlja svoju funkciju suprotno odlukama Skupštine te odredbama Statuta.

(2) Postupak opoziva pojedinog ili više članova Upravnog odbora i drugih tijela pokreće Upravni odbor Udruge S.E.F. ili 20% članova Skupštine, a opozvani su, ako je za opoziv glasovala većina prisutnih članova Skupštine.

Članak 27.

Upravni odbor obavlja ove poslove i ima ovlasti:

 • vodi poslovanje Udruge S.E.F.,
 • izvršava odluke i zaključke Skupštine,
 • donosi godišnji plan rada,
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i zaključnog računa,
 • utvrđuje prijedlog Statuta Udruge S.E.F. i njegove izmjene i dopune, odluke i druge opće akte,
 • osniva stalna i povremena tijela, kojima povjerava pojedina pitanja,
 • odlučuje o suradnji i održava veze s drugim udrugama, savezima i organizacijama,
 • predlaže Skupštini Program rada Udruge S.E.F.,
 • izvršava Program rada koji utvrđuje Skupština, odluke i druge akte,
 • upravlja imovinom Udruge S.E.F. i raspolaže sredstvima u okviru financijskog plana,
 • izdaje priopćenje o radu Udruge S.E.F.,
 • podnosi Skupštini izvješće o svom radu,
 • imenuje voditelje različitih programa i projekata Udruge S.E.F.,
 • imenuje predstavnike Udruge S.E.F. u druga tijela, organizacije i udruženja,
 • brine se o unapređenju rada i djelatnosti Udruge S.E.F.,
 • obavlja i druge poslove i zadatke, koje mu povjeri Skupština ili koji su Zakonom ili ovim Statutom stavljeni u njegovu nadležnost.

Članak 28.

(1) Upravni odbor radi i odlučuje na sjednicama i pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova Upravnog odbora.

(2) Odluke Upravnog odbora donose se većinom glasova prisutnih članova.

(3) Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik i njima predsjedava.

(4) Predsjednik sjednice saziva prema potrebi, a najmanje jedan put u tri mjeseca. Svaki član Upravnog odbora ima pravo tražiti saziv sjednice, ako smatra da je o pitanju koje treba raspraviti potrebno sazvati sjednicu.

(5) Odluke Upravnog odbora donose se u pravilu javnim glasovanjem. Upravni odbor može odlučiti da se o pojedinim pitanjima odluka donosi tajnim glasovanjem.

(6) O radu Upravnog odbora vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik i tajnik.

 

d) Predsjednik i dopredsjednik Udruge S.E.F.

Članak 29.

(1) Skupština bira predsjednika i dopredsjednika Udruge S.E.F. za razdoblje od dvije godine. Ista osoba može se ponovo izabrati za predsjednika ili dopredsjednika.

(2) Predsjednik ima istodobno i položaj predsjednika Upravnog odbora, a dopredsjednik Udruge S.E.F. je i dopredsjednik Upravnog odbora.

Članak 30.

(1) Predsjednik predstavlja i zastupa Udrugu S.E.F., potpisuje akte koje donosi Upravni odbor, donosi akte o provedbi odluke Skupštine, kao i druge akte, te obavlja tekuće poslove Upravnog odbora za vrijeme između sjednica Upravnog odbora.

(2) Predsjednik vodi brigu da rad Udruge S.E.F. i njegovih tijela bude u skladu s Ustavom, zakonima i drugim propisima, te odredbama ovog Statuta i drugih općih akata Udruge S.E.F..

(3) Predsjednik Udruge S.E.F. podnosi Skupštini izvješće o radu Udruge S.E.F., Upravnog odbora i svome radu.

(4) Za svoj rad i provedbu odluka predsjednik Udruge S.E.F. odgovara Skupštini i Upravnom odboru.

(5) Dopredsjednik Upravnog odbora zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti. Dopredsjednik Upravnog odbora pomaže u radu predsjedniku i po njegovom ovlaštenju obavlja određene poslove iz njegova djelokruga.

 

e) Tajnik Udruge S.E.F.

Članak 31.

(1) Skupština Udruge S.E.F. bira tajnika iz redova svojih članova. Tajnik se bira na vrijeme od dvije godine. Ista osoba može biti ponovo izabrana za tajnika Udruge S.E.F.. Tajnik ima istodobno funkciju i položaj tajnika Upravnog odbora.

(2) Tajnik Udruge S.E.F. priprema nacrte općih akata i odluka koje donose Skupština i Upravni odbor, obavlja i organizira obavljanje administrativno stručnih poslova i drugih poslova te pomaže predsjedniku Udruge S.E.F. u radu i pripremanju sjednica Skupštine i Upravnog odbora. Tajnik obavlja po nalogu predsjednika tekuće poslove i druge poslove iz djelokruga Upravnog odbora i Skupštine.

(3) Za svoj rad tajnik je odgovoran Skupštini i Upravnom odboru Udruge S.E.F..

 

f) Nadzorni odbor

Članak 32.

(1) Nadzorni odbor je tijelo kontrole rada Udruge S.E.F.

(2) Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana, koje bira Skupština iz redova članova Udruge S.E.F. na vrijeme od dvije godine.

(3) Nadzorni odbor donosi odluke većinom od broja članova Nadzronog odbora.

(3) Izabrani član u Upravnom odboru ne može biti član Nadzornog odbora. Osobe koje po bilo kojoj osnovi zastupaju Udrugu S.E.F. Split ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.

Članak 33.

(1) Nadzorni odbor ima zadatke i obavlja poslove:

 • ocjenjuje izvršenje odredaba Statuta i drugih općih akata Udruge S.E.F.,
 • nadzire zakonitost financijskog i materijalnog poslovanja i raspolaganja sredstvima Udruge S.E.F.,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština Udruge S.E.F.,
 • podnosi Skupštini izvještaj o svom radu.

(2) Nadzorni odbor dužan je Skupštini podnositi izvješće o financijskom i materijalom poslovanju Udruge S.E.F. najmanje jedanput godišnje.

 

VIII. UDRUŽIVANJE UDRUGE S.E.F. I USTROJSTVENI OBLICI

Članak 34.

(1) Udruga S.E.F. surađuje i slobodno se udružuje s udrugama ekonomista i drugim srodnim udrugama, te pristupa savezima i udruženjima čija je aktivnost u skladu s ciljevima Udruge S.E.F. radi promicanja svoje djelatnosti.

(2) Udruga S.E.F. može osnovati podružnice, ogranke, klubove radi ostvarivanja ciljeva i interesa u skladu sa Statutom.

 

IX. SREDSTVA ZA RAD UDRUGE S.E.F.

Članak 35.

(1) Za svoje djelovanje Udruga S.E.F. raspolaže sredstvima koja se sastoje od stvari i novčanih sredstava.

(2) Prihode Udruge S.E.F. čine:

 • članarine članova,
 • prihodi ostvareni sukladno zakonu,
 • pomoć i dotacije pojedinaca i pravnih subjekata za određene programe i projekte,
 • dotacije iz proračuna za znanstvenu i stručnu djelatnost,
 • prihodi od imovine i prava,
 • ostali oblici financijske i materijalne pomoći.

(3) Eventualni višak prihoda nad rashodima, kojeg bi ostvario u obavljanju svoje djelatnosti, Udruga S.E.F. može koristiti isključivo za obavljanje i unapređivanje te djelatnosti, kojom se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom. Odluku o namjeni tih sredstava donosi Skupština.

(4) Upravni odbor određuje visinu mjesečne odnosno godišnje članarine.

Članak 36.

(1) Sredstvima Udruge S.E.F. raspolaže Upravni odbor u skladu s odlukama, zaključcima i planovima Skupštine.

(2) Predsjednik može donositi odluke o raspolaganju sredstvima u svakom pojedinom slučaju držeći se pri tome odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora.

(3) Financijsko i materijalno poslovanje Udruge S.E.F. obavlja se u skladu sa zakonskim propisima, te se primjenjuju propisi koji se odnose na financijsko i materijalno poslovanje neprofitnih organizacija, a na temelju financijskog plana koji Upravni odbor Udruge S.E.F. donosi za svaku kalendarsku godinu.

(4) Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se zaključni račun.

 

X. PRESTANAK RADA UDRUGE S.E.F.

Članak 37.

(1) Udruga S.E.F. prestaje s radom u slučajevima utvrđenim Zakonom o udrugama, te temeljem odluke Skupštine Udruge S.E.F..

(2) O donošenju odluke o prestanku rada Udruge S.E.F., odnosno o nastupanju okolnosti iz stava 1. ovog članka nadležno tijelo uprave obavijestit će pojedince, predsjednika Udruge S.E.F., odnosno člana koji ga je posljednji zamjenjivao.

(3) Istodobno s donošenjem odluke o prestanku rada Udruge S.E.F. Skupština će odlučiti o predaji imovine odgovarajućoj udruzi ili udruženju koje nastavlja s ostvarivanjem istih ciljeva i djelatnosti ili će biti osnovano novo udruženje.

(4) Ukoliko ne bude pravodobno donesena odluka o raspolaganju imovinom Udruge S.E.F. u slučaju iz stavka 3. ovog članka ili ako ne postoji udruga iz istoga stavka, imovina će se prenijeti na Ekonomski fakultet u Splitu ili pravnog sljednika.

 

XI. DONOŠENJE STATUTA I DRUGIH OPĆIH AKATA UDRUGE S.E.F.

Članak 38.

(1) Statut Udruge S.E.F. donosi Skupština natpolovičnom većinom prisutnih članova, ali ne s manje od 20 glasova.

(2) Prijedlog Statuta Udruge S.E.F. utvrđuje Upravni odbor i dostavlja ga Skupštini na raspravu i donošenje.

Članak 39.

(1) Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku koji je utvrđen za njegovo donošenje.

(2) Prijedlog za izmjenu ili dopunu Statuta može podnijeti Upravni odbor po vlastitoj inicijativi, a najmanje trećina članova Skupštine može podnijeti zahtjev Upravnom odboru da taj postupak pokrene.

(3) O prijedlogu izmjena i dopuna Statuta upoznat će se članstvo Udruge S.E.F. na sjednici Skupštine.

(4) Skupština Udruge S.E.F. razmatra primjedbe i mišljenja na prijedlog o promjenama Statuta i donosi odluku o promjeni Statuta.

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Ovaj Statut stupa na snagu danom ovjere Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Republike Hrvatske.

Predsjednik Udruge diplomiranih studenata

Ekonomskog fakulteta Split

dr.sc. Davor Slišković

 

Comments  

 
0 #8 ajenatexubuwi 2019-05-13 22:13
http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Amoxil Amoxicillin 500mg Capsules cro.zxci.alumni .efst.hr.nzx.za http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
Quote
 
 
0 #7 umapegatuubu 2019-05-13 21:45
http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Amoxicillin 500 Buy Amoxicillin auw.yvmk.alumni .efst.hr.rfm.mb http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
Quote
 
 
0 #6 avixeuronuahu 2019-03-05 23:07
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin Online Amoxicillin 500 Mg http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Quote
 
 
0 #5 uhaemox 2019-03-05 22:26
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin Amoxil http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Quote
 
 
0 #4 ezecacbuheuwe 2019-03-05 22:16
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin 500mg Capsules http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Quote
 
 
0 #3 ujasjexoxao 2019-03-05 22:05
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin Online Amoxicillin http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Quote
 
 
0 #2 ifegazodc 2019-03-05 17:02
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin No Prescription Amoxicillin 500 Mg http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Quote
 
 
0 #1 hegijef 2019-03-05 16:53
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin 500 Mg http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Quote
 

Add comment

Upozorenje:
Uredništvo ove stranice protivi se širenju mržnje na vjerskoj, nacionalnoj, rasnoj ili drugoj osnovi. U slučaju da korisnici promiču govor mržnje ili vrijeđaju druge korisnike, komentiranje ispod tekstova bit će onemogućeno. Poželjno je da komentari budu vezani uz temu teksta koji se komentira. Pretjerano skretanje s teme u komentarima bit će podložno moderiranju.

Security code
Refresh

Dodatne informacije