Naslovnica Alumni

STATUT UDRUGE (2015.)

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″, broj 74/14), Skupština Udruge diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu na sjednici održanoj 9.lipnja 2015.godine donijela je

 

STATUT 

UDRUGE DIPLOMIRANIH STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA U SPLITU

 I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu i sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata udruge, području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

 Članak 2.

Udruga je nevladina i neprofitna organizacija.

Udruga se ustrojava i djeluje sukladno odredbama Zakona o udrugama.

Udruga je u svom djelovanju samostalna.

Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a svoju djelatnost obavlja na području Republike Hrvatske i drugih država diljem svijeta u kojima žive i poslovno djeluju nekadašnji studenti Ekonomskog fakulteta u Splitu.

II. NAZIV, SJEDIŠTE I PEČAT UDRUGE

 Članak 3.

Naziv udruge je: Udruga diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu.

Skraćeni naziv udruge je: Udruga studenata EF Split (odnosno kraticom: Udruga S.E.F.).

U korespondenciji i na edicijama naziv udruge po potrebi se navodi i na engleskom jeziku: Alumni Faculty of Economics Split – Croatia (odnosno skraćeno: Alumni S.E.F.).

Sjedište udruge je u Splitu, na adresi Ekonomskog fakulteta u Splitu – Ulica Cvite Fiskovića 5

Članak 4.

Udruga ima pečat.

Pečat udruge je okruglog oblika promjera 30 mm s tekstom uz obod „Studenti Ekonomskog fakulteta S.E.F.“, a u sredini je logotip Ekonomskog fakulteta u Splitu.

Pečatom se ovjeravaju opći i drugi akti udruge te financijska i druga dokumentacija.

III. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

 Članak 5.

Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik udruge, neograničeno u okviru upisane djelatnosti udruge.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, udrugu mogu predstavljati dopredsjednik, tajnik i član Upravnog odbora udruge.

Predsjednik može svojom odlukom ili pisanom punomoći ovlastiti odnosno opunomoćiti dopredsjednika, tajnika ili člana Upravnog odbora za zastupanje u određenom pravnom poslu.

Naredbodavci izvršenja financijskog plana i raspolaganja sredstvima udruge jesu predsjednik, dopredsjednik i tajnik.

 IV. PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

 Članak 6.

Područje djelovanja udruge sukladno ciljevima je obrazovanje i znanost te povezivanje svih onih koji su na Ekonomskom fakultetu u Splitu stekli akademski naziv ili stručni naziv ili akademski stupanj te održavanje veze između Ekonomskog fakulteta u Splitu i njegovih nekadašnjih studenata, kao i veze između samih nekadašnjih studenata Fakulteta. Ciljana skupina djelovanja udruge je akademska zajednica.

Udruga je osnovana kao strukovna udruga u odgoju i obrazovanju, kao i u području znanosti, stručnog rada i istraživanja, a radi promicanja i razvoja suradnje između Ekonomskog fakulteta u Splitu i organizacija u kojima rade njegovi nekadašnji studenti, radi unaprjeđenja djelatnosti tih organizacija i Fakulteta te radi dobrobiti lokalne i šire društvene zajednice.

Udruga potiče stručne, znanstvene i praktične aktivnosti svoga članstva, organizira predstavljanje sadašnjim studentima slučajeva iz prakse organizacija u kojima rade nekadašnji studenti te surađuje sa sličnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Svojim djelovanjem udruga afirmira ulogu ekonomista, ekonomske struke i ekonomske znanosti u društvu, te štiti strukovne interese ekonomista.

 Članak 7.

Djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi su:

 • organiziranje okruglih stolova o značajnim gospodarskim problemima,
 • organiziranje skupova i predavanja za članove i širu javnost,
 • organiziranje različitih programa i projekata s područja ekonomije i njoj graničnih znanosti,
 • organiziranje predavanja sadašnjim studentima (u sklopu redovne nastave, u dogovoru s nastavnicima) o slučajevima iz prakse organizacija u kojima rade nekadašnji studenti i praktičnim iskustvima profesionalnog djelovanja članova,
 • suradnja s drugim udrugama diplomiranih studenata te drugim strukovnim udrugama u zemlji i inozemstvu (udruge alumna, društvo ekonomista, udruge računovođa i slično),
 • organiziranje različitih pogodnosti kroz mrežu suradničkih udruga i organizacija,
 • znanstvena i stručna suradnja organizacija u kojima rade nekadašnji studenti s Ekonomskim fakultetom u Splitu,
 • suradnja sa Studentskim zborom i ostalim organizacijama studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu,
 • kontinuirani pristup nekadašnjih studenata knjižnici Ekonomskog fakulteta u Splitu i svim publikacijama Ekonomskog fakulteta u Splitu,
 • organiziranje susreta apsolvenata Ekonomskog fakulteta u Splitu s menadžerima,
 • nagrađivanje najboljih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu,
 • obavještavanje o djelatnostima Ekonomskog fakulteta u Splitu i aktivnostima udruge te akcijama koje se tiču personalnog i profesionalnog razvoja članstva,
 • izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija,
 • izdavanje glasila Udruge S.E.F.,
 • organiziranje susreta Udruge S.E.F..

 Članak 8.

Rad udruge je javan.

Javnost rada udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, posebno:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima, na internetskim stranicama, društvenim mrežama ili na drugi prikladan način,
 • javnim priopćavanjem,
 • slobodnim pristupom predstavnicima informativnih medija sjednicama skupštine i aktivnostima udruge.

Svi članovi udruge imaju pravo sudjelovati u radu udruge, sukladno odredbama statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

Sjednice tijela udruge su javne osim u izuzetnim slučajevima – kada je u pitanju poslovna tajna ili radi posebne zaštite maloljetnika propisane zakonom i drugim propisima.

 V. ČLANSTVO U UDRUZI 

 Članak 9.

Članom udruge mogu postati poslovno sposobne fizičke  i pravne osobe sukladno ovom Statutu i Zakonu.

Pravne osobe članstvu u udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članstvo u udruzi može biti redovito i počasno. 

Redovitim članom može postati fizička osoba koja je na Ekonomskom fakultetu u Splitu stekla akademski naziv ili stručni naziv ili akademski stupanj i koja je popunila i potpisala pristupnicu te time prihvatila ciljeve udruge te se obvezala na poštivanje odredbi ovoga Statuta. 

Počasnim članom može postati fizička osoba koja je svojim radom i javnim djelovanjem posebno doprinijela razvoju i ugledu udruge i Ekonomskog fakulteta u Splitu a koju je za počasnog člana predložilo najmanje pet redovitih članova. 

Počasni član ima prava i obveze redovitog člana, osim prava da bira i bude biran u tijela udruge i obveze da plaća članarinu. 

Odluku o statusu počasnog člana donosi Upravni odbor. 

Članak 10.

Udruga može imati i potpomagajuće članove. 

Potpomagajućim članom može postati fizička i pravna osoba koja je svojom aktivnošću ili materijalnim doprinosom pomogla razvoju udruge i ostvarivanju njezinih ciljeva, a koju je za potpomagajućeg člana predložilo najmanje pet redovitih članova. 

Potpomagajućim članom može postati i fizička osoba koja je akademski naziv ili stručni naziv ili akademski stupanj stekla na drugom fakultetu, ako osobni zahtjev te osobe potpiše i jedan redoviti član udruge. 

Potpomagajući član ima prava i obveze redovitog člana, osim prava da bira i bude biran u tijela udruge. 

Odluku o statusu potpomagajućeg člana donosi Upravni odbor. 

Članak 11.

Članom udruge se postaje upisom u popis članova udruge koji vodi tajnik udruge. 

Prije upisa u popis članova, tajnik udruge obavlja provjeru: 

 • za redovitog člana provjerava se podatak (naveden u pristupnici) o godini stjecanja na Ekonomskom fakultetu u Splitu akademskog naziva ili stručnog naziva ili akademskog stupnja. Ako se provjerom utvrdi da podatak nije istinit, pristupnica se vraća podnositelju. Ako se provjerom utvrdi da je podatak istinit, podnositelju se dostavlja članska iskaznica ili druga obavijest o upisu u popis članova te poziv za uplatu članarine;
 • za počasnog i potpomagajućeg člana provjerava se postojanje odluke Upravnog odbora kojom je utvrđen članski status te se preslika obrazložene odluke odlaže uz popis članova.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži sljedeće podatke:

 • prezime i ime (za fizičke osobe, a za pravne osobe puni naziv te prezime i ime osobe ovlaštene za zastupanje),
 • osobni identifikacijski broj (OIB),
 • akademski naziv ili stručni naziv ili akademski stupanj i godina stjecanja naziva ili stupnja (samo za redovite članove),
 • datum učlanjenja (pristupanja),
 • datum prestanka članstva,
 • adresa (poštanska ili elektronička) na koju član želi primati informacije i/ili upite iz udruge,
 • kategorija članstva.

 Članak 12.

Član udruge ima pravo:

 • sudjelovati u aktivnostima udruge,
 • birati članove tijela udruge i biti biran za člana tijela udruge (samo redoviti član udruge),
 • davati prijedloge i mišljenja o aktivnostima udruge i njezinih tijela,
 • biti obaviješten o aktivnostima udruge i njezinih tijela,
 • predlagati počasne i potpomagajuće članove,
 • koristiti internetsku stranicu udruge,
 • uvida u adresar članova udruge.

Član udruge ima obvezu:

 • doprinositi ostvarivanju ciljeva udruge,
 • pridržavati se odredbi ovoga Statuta,
 • provoditi odluke i zaključke tijela udruge,
 • promovirati udrugu i Ekonomski fakultet u Splitu,
 • plaćati članarinu u skladu s odredbama Statuta i odlukama tijela udruge (osim počasnog člana).

 Članak 13.

Članstvo u udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupanjem,
 • isključenjem,
 • smrću.

Član koji želi istupiti iz udruge dostavlja o tome izjavu u slobodnoj pisanoj formi tajniku udruge. O dragovoljnom istupanju iz udruge ne vodi se postupak. Tajnik udruge dužan je u popis članova udruge bez odlaganja unijeti podatak o datumu prestanka članstva za člana koji je dostavio odgovarajuću izjavu. 

Član udruge može biti isključen iz članstva ako grubo prekrši odredbe Statuta, naruši ugled ili ugrozi interese udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu udruzi i njenom članstvu. Odluku o isključenju člana iz udruge donosi upravni odbor. 

Isključeni član ima pravo, u roku od petnaest dana računajući od dana dostave odluke, podnijeti prigovor Skupštini udruge. Ako u tom roku isključeni član –

 • ne podnese prigovor, tajnik udruge kao podatak o datumu prestanka članstva u popis članova upisuje datum donošenja odluke o isključenju;
 • podnese prigovor, Skupština je dužna odlučiti o podnesenom prigovoru na svojoj prvoj sjednici i odluka Skupštine udruge o isključenju je konačna, a isključenom članu će tajnik udruge u popisu članova dodijeliti status potpomagajućeg člana i to od datuma podnošenja prigovora do datuma donošenja konačne odluke skupštine. 

Član se briše iz popisa članova u slučaju smrti, bez posebne odluke.

VI. TIJELA UDRUGE

Članak 14.

Tijela udruge su:

 • Skupština,
 • Upravni odbor,
 • Nadzorni odbor,
 • Predsjednik,
 • Tajnik,
 • Likvidator.

SKUPŠTINA

Članak 15.

Skupština je najviše tijelo upravljanja udrugom.  

Skupštinu sačinjavaju svi redoviti članovi udruge. 

U radu skupštine mogu sudjelovati i počasni i potpomagajući članovi, bez prava odlučivanja. 

Članak 16.

Skupština može biti:

 • redovita, 
 • izborna i 
 • izvanredna.

Skupština redovito zasjeda jednom godišnje i to početkom godine, prije roka koji je propisima o financijskom izvještavanju u neprofitnom računovodstvu utvrđen za dostavu financijskog izvještaja i izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava. 

Izborna sjednica skupštine održava svake druge godine u terminu redovite skupštine. 

Izvanredna sjednica skupštine saziva se prema potrebi.

Članak 17.

Sjednicu skupštine saziva upravni odbor na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju skupštine upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.  

Odluka o sazivanju sjednice objavljuje se na službenim internetskim stranicama udruge najmanje deset (10) dana prije održavanja sjednice, a relevantni materijali za odlučivanje po predloženom dnevnom redu objavljuju se na internetskim stranicama najmanje pet (5) dana prije održavanja sjednice. Svi redoviti članovi udruge o tome se izvješćuju i elektroničkom porukom ili pismom koje tajnik udruge šalje na  adresu koju je član naveo u pristupnici ili naknadno dostavljenoj obavijesti. 

Upravni odbor je dužan sazvati sjednicu skupštine kada to zatraži najmanje dvadeset (20) članova udruge ili predsjednik ilinadzorni odbor. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelj obvezno predlaže dnevni red sjednice i obrazlaže razloge za sazivanje izvanredne sjednice. 

Ako upravni odbor ne sazove sjednicu skupštine u roku od petnaest (15) dana od dana dostave zahtjeva iz prethodnog stavka ovoga članka, izvanrednu sjednicu skupštine sazvat će predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice, kao i obrazloženje sazivanja te izjavu o činjenici da upravni odbor nije u ostavljenom roku sazvao sjednicu). 

Na izvanrednoj sjednici skupštine odlučuje se samo o pitanjima radi kojih je sazvana. 

U slučaju ostavke ili smrti predsjednika udruge, izvanrednu izbornu sjednicu skupštine može sazvati upravni odbor na inicijativu dopredsjednika ili tajnika. Ako nakon tri mjeseca od nastanka prethodno navedenih okolnosti upravni odbor ne zazove izbornu sjednicu skupštine, može je sazvati nadzorni odbor.  

Nadzorni odbor će sazvati izbornu sjednicu skupštine i ako je upravni odbor ne sazove u roku iz članka 16. ovoga Statuta.

Članak 18.

Skupštini predsjedava predsjednik udruge ili osoba koju on ovlasti. Ako to nije moguće, skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom. Predsjedavajućem u vođenju sjednice pomažu dva člana radnog predsjedništva koje na početku sjednice biraju prisutni članovi skupštine. 

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi udruge. Zapisnik potpisuju zapisničar, dva ovjerovitelja zapisnika i predsjedavajući sjednice.

Članak 19.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je na sjednici natpolovična većina svih redovitih članova udruge. 

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova. 

Odluke skupštine donose se u pravilu javnim glasovanjem. Odluke o izboru tijela udruge donose se u pravilu tajnim glasovanjem. 

Na prijedlog radnog predsjedništva ili barem pet prisutnih članova, skupština može odlučiti da se o pojedinom prijedlogu izjasni tajnim glasovanjem. Na prijedlog radnog predsjedništva, skupština može dvotrećinskom većinom prisutnih odlučiti da odluku o izboru tijela udruge donese javnim glasovanjem, ali samo u slučaju da je broj kandidata jednak broju osoba koje se bira. 

Uz odluku upravnog odbora o sazivanju redovite (i izborne) sjednice skupštine, na internetskim stranicama udruge objavljuje se i podatak o broju redovitih članova udruge prema stanju na dan 31.prosinca prethodne godine. Tajnik udruge isti podatak priopćava članovima skupštine na početku sjednice radi utvrđivanja kvoruma. 

Uz odluku upravnog odbora o sazivanju izvanredne sjednice skupštine koja će se održati u prvoj polovini godine, na internetskim stranicama udruge objavljuje se i podatak o broju redovitih članova koji su taj status stekli od početka godine do deset dana prije održavanja sjednice. Tajnik udruge taj podatak priopćava članovima skupštine na početku sjednice, bez obzira je li sjednicu sazvao upravni odbor ili drugi predlagatelj. Za utvrđivanje kvoruma zbraja se broj redovitih članova na dan 31.prosinca prethodne godine i broj novih redovitih članova koji su se u udrugu učlanili tijekom tekuće godine. 

Uz odluku upravnog odbora o sazivanju izvanredne sjednice skupštine koja će se održati u drugoj polovini godine, na internetskim stranicama udruge objavljuje se podatak o broju redovitih članova udruge deset dana prije održavanja sjednice. Tajnik udruge taj podatak priopćava članovima skupštine na početku sjednice, bez obzira je li sjednicu sazvao upravni odbor ili drugi predlagatelj. Izvanrednu sjednicu skupštine upravni odbor može najaviti i više od deset dana unaprijed, s pozivnom članovima da svoj status redovitog člana potvrde uplatom godišnje članarine za tekuću godinu do deset dana prije održavanja sjednice. 

Ako u vrijeme zakazano za početak sjednice skupštine ne bude prisutna većina od ukupnog broja redovitih članova udruge, ali bude prisutno više od dvadesetpet (25) članova, nazočni članovi mogu  odlučiti da sjednicu ipak održe, a u suprotnom se sjednica odgađa. Odgođena sjednica može se zakazati najranije za pet (5) dana.

 Članak 20.

Skupština udruge:

 • usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune, kao i druge opće akte udruge,
 • bira i razrješava članove upravnog odbora i nadzornog odbora udruge,
 • bira i opoziva likvidatora udruge,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • odlučuje o ustrojstvenim jedinicama unutar udruge,
 • usvaja izvješća upravnog odbora i drugih tijela o njihovom radu i radu udruge u prethodnom razdoblju te daje smjernice za aktivnosti u narednom razdoblju,
 • odobrava i po potrebi korigira godišnji financijski plan kojega je za tekuću godinu donio upravni odbor krajem prethodne godine,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće udruge za prethodnu godinu i izvješće nadzornog odbora,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, o početku obavljanja gospodarskih djelatnosti, o prestanku rada i o raspodjeli preostale imovine udruge,
 • odlučuje o statusnim promjenama i o prestanku udruge,
 • odlučuje o promjeni sjedišta udruge,
 • odlučuje o promjeni pečata udruge,
 • odlučuje o rješavanju sporova i sukoba interesa unutar udruge te o isključenju iz članstva u drugom stupnju,
 • te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

 UPRAVNI ODBOR

Članak 21.

Upravni odbor je izvršno tijelo skupštine i tijelo koje upravlja udrugom između sjednica skupštine, a sastoji se od sedam članova koje bira i opoziva skupština na mandat od dvije godine. 

Članovi upravnog odbora između sebe biraju predsjednika, dopredsjednika i tajnika. Predsjednik, dopredsjednik i tajnik upravnog odbora obavljaju funkciju predsjednika, dopredsjednika i tajnika udruge. 

Članovi upravnog odbora zajedno su odgovorni skupštini za djelovanje upravnog odbora. Svaki član upravnog odbora odgovoran je materijalno i moralno za svoj rad u upravnom odboru, kao i za rad upravnog odbora u cjelini. 

Predsjednik, dopredsjednik, tajnik i članovi upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata ako:

 • postupaju suprotno odlukama skupštine,
 • podnesu ostavku,
 • naruše ugled udruge. 

Postupak razrješenja pojedinog ili više članova upravnog odbora pokreće upravni odbor ili jedna petina redovitih članova udruge i to sazivanjem izvanredne sjednice skupštine. Mandat osobe koja je izabrana na mjesto razriješenog člana upravnog odbora traje do isteka mandata na koji je bio biran član koji je razriješen. 

Svaki član upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji je izabran. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na svojoj prvoj sjednici. 

U slučaju prestanka dužnosti predsjednika, do izbora novog funkciju predsjednika obavlja dopredsjednik. 

Članak 22.

Upravni odbor obavlja sljedeće zadaće:

 • izvršava odluke i zaključke skupštine,
 • vodi aktivnosti i poslovanje udruge,
 • priprema prijedloge općih akata udruge, utvrđuje prijedlog Statuta udruge te prijedloge izmjena i dopuna Statuta i drugih akata skupštine,
 • donosi godišnji plan rada udruge u skladu sa smjernicama skupštine,
 • donosi u prosincu godišnji financijski plan udruge za narednu godinu te ga daje skupštini na odobrenje na redovitoj sjednici početkom godine,
 • utvrđuje u siječnju prijedlog godišnjeg financijskog izvještaja udruge za prethodnu godinu te ga daje skupštini na usvajanje na redovnoj sjednici početkom godine,
 • saziva sjednice skupštine, predlaže dnevni red skupštine i priprema materijale za odlučivanje na skupštini,
 • odlučuje o pristupanju u članstvo udruge počasnih i potpomagajućih članova, o pristupanju redovitih članova ako je potrebno te o isključenju iz članstva,
 • odlučuje o poslovnom subjektu kod koje će udruga imati otvoren žiro-račun i imenuje osobe za potpisivanje transakcija po računima kod bankarskih, financijskih i drugih organizacija,
 • obavlja druge poslove sukladno zakonu i Statutu.

 Članak 23.

Upravni odbor radi na sjednicama koje se održavaju najmanje jednom mjesečno, osim u srpnju i kolovozu. 

Upravni odbor može donositi pravovaljane odluke ako su na sjednici nazočna barem četiri člana. 

Upravni odbor donosi odluke i zaključke većinom glasova nazočnih članova. Ako za i protiv prijedloga glasuje isti broj nazočnih članova upravnog odbora, usvojen je prijedlog za koji je glasao predsjednik upravnog odbora. 

NADZORNI ODBOR

 Članak 24.

Nadzorni odbor je tijelo nadzora nad radom i poslovanjem udruge, a sastoji se od tri člana koje bira i opoziva skupština na mandat od dvije godine.

Članovi nadzornog odbora ne mogu biti ujedno i članovi drugih tijela udruge. 

Članovi nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika nadzornog odbora. Prvu sjednicu nadzornog odbora, na kojoj se bira predsjednik nadzornog odbora, saziva predsjednik upravnog odbora.  

Nadzorni odbor radi samostalno na sjednicama koje najmanje jedanput u tri mjeseca saziva njegov predsjednik, a odluke donosi većinom glasova. 

Članu nadzornog odbora mandat može prestati i prije vremena na koje je izabran, ako bude razrješen od strane skupštine, te u drugim slučajevima i na način propisan odredbama članka 21. Statuta. 

Članak  25. 

Nadzorni odbor obavlja sljedeće zadaće:

 • nadzire zakonitost u financijskom poslovanju udruge i istinitost financijskih izvještaja,
 • nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obveza udruge te raspolaganje imovinom udruge,
 • prati i analizira ostvarenje financijskog plana udruge,
 • nadzire provođenje određenih odluka koje mu se dostavljaju na uvid,
 • nadzire provođenje odluka svih izvršnih tijela Udruge. 

Sva tijela udruge dužna su omogućiti nadzornom odboru uvid u sve spise, te mu dati potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti. 

O obavljenom nadzoru nadzorni odbor podnosi pisano izvješće na redovnoj sjednici skupštine, a prema svojoj prosudbi može to učiniti i u ranije te na drugi način koji smatra prikladnim. O svojim nalazima nadzorni odbor po potrebi izvješćuje i upravni odbor.

 PREDSJEDNIK 

Članak 26. 

Udruga ima predsjednika koji je osoba ovlaštena za zastupanje udruge. 

Funkciju predsjednika udruge obavlja predsjednik upravnog odbora. Mandat predsjednika udruge traje koliko i mandat članova upravnog odbora. Nitko ne može biti predsjednik udruge neprekidno dulje od četiri godine. 

Upravni odbor udruge sastaje se na svojoj prvoj sjednici u pravilu odmah nakon izborne sjednice skupštine, a najkasnije dvadesetičetiri (24) sata nakon završetka skupštine. Prvom sjednicom upravnog odbora predsjedava osoba koja je predsjedavala izbornom sjednicom skupštine. Na prvoj sjednici članovi upravnog odbora biraju predsjednika, dopredsjednika i tajnika upravnog odbora te o rezultatima izbora bez odlaganja izvješćuju članove udruge objavom na službenim internetskim stranicama udruge i na drugi prikladan način. Zapisnik prve sjednice upravnog odbora prilaže se zapisniku izborne sjednice skupštine, a potpisuju ga iste osobe koje potpisuju i zapisnik sa sjednice skupštine na kojoj su izabrani članovi upravnog odbora. 

Članak 27. 

Predsjednik udruge:

 • zastupa i predstavlja udrugu,
 • saziva sjednice upravnog odbora i predlaže mu dnevni red, potpisuje akte koje donosi upravni odbor te obavlja tekuće poslove iz nadležnosti upravnog odbora za vrijeme između sjednica upravnog odbora,
 • odgovara za pravilan i zakonit rad udruge,
 • vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine i upravnog odbora,
 • podnosi u ime upravnog odbora skupštini izvješće o radu udruge i tijela udruge, godišnji financijski plan kojega je donio upravni odbor na odobrenje te godišnji financijski izvještaj na usvajanje,
 • dostavlja zapisnik sa sjednice skupštine nadležnom uredu državne uprave,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

Članak 28. 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik. 

Predsjednik može dopredsjedniku, tajniku ili drugom članu upravnog odbora dati punomoć za zastupanje u pojedinačnom pravnom poslu. 

TAJNIK 

Članak 29. 

Tajnik udruge je tajnik upravnog odbora, a mandat mu traje koliko i mandat članova upravnog odbora. Tajnik može biti ponovo biran bez ograničenja. 

Tajnik udruge:

 • obavlja stručno-administrativne poslove u udruzi,
 • vodi popis članova i odgovoran je za njegovo uredno vođenje te omogućuje uvid u taj popis svim članovima udruge i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev,
 • izvješćuje javnost i skupštinu o broju redovitih članova udruge radi utvrđivanja kvoruma na sjednicama skupštine,
 • čuva arhivsku dokumentaciju udruge te obavlja i druge poslove za potrebe skupštine i upravnog odbora.

LIKVIDATOR 

Članak 30. 

Likvidatora udruge bira i opoziva skupština. 

Likvidator može biti osoba/pravna osoba, član udruge ili osoba koja nije član udruge. Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad. 

Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga. 

DRUGA TIJELA UDRUGE 

Članak 31. 

Za rad u pojedinim područjima djelovanja udruge, mogu se osnovati stalna ili povremena radna tijela – odbori, radionice, sekcije i slično. 

Odluku o osnivanju radnog tijela mogu donijeti skupština i upravni odbor. 

Odlukom o osnivanju radnog tijela utvrđuje se njegov naziv i zadaća, vrijeme za koje se osniva te odgovornost za obavljanje poslova. 

S obzirom na prirodu aktivnosti radnog tijela, u odluci o osnivanju određuje se i njegov sastav ili se pak određivanje njegovog sastava odlukom prepušta imenovanome voditelju radnog tijela. 

VII. USTROJ, UDRUŽIVANJE, STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE 

Članak 32. 

Pored radnih tijela, udruga može imati svoje ustrojstvene oblike. 

Ustrojstveni oblici mogu imati svojstvo pravne osobe, na temelju odluke skupštine udruge za svaki pojedini ustrojstveni oblik. 

Članak 33. 

Udruga se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanja, neovisno o području svog djelovanja. 

Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije. 

Udruga se može pripojiti drugoj udruzi ili se s drugom udrugom (udrugama) može spojiti u novu udrugu. Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izvješća iskazuju negativan rezultat. 

Odluku o udruživanju, pripajanju ili spajanju, donosi skupština na prijedlog upravnog odbora. 

Članak 34.

Razlozi za prestanak postojanja udruge jesu:

 1. odluka skupštine o prestanku udruge,
 2. pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem,
 3. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, odnosno ako se skupština ne održi dvije godine nakon prethodne,
 4. pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge,
 5. pokretanje stečajnog postupka udruge,
 6. na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od nastupanja te činjenice, donijelo odluku o primanju novih članova.  

U slučaju iz stavka 1. točke 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge u registar udruga u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o prestanku udruge, odnosno pokretanju stečajnog postupka. 

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova skupštine udruge. 

VIII. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE 

Članak 35. 

Imovinu udruge čine:

 • novčana sredstva stečena uplatom članarina, 
 • dobrovoljni prilozi i darovi, 
 • novčana sredstva stečena obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,
 • sredstva stečena financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave te fondova,
 • pokretne stvari,
 • nekretnine,
 • druga imovinska prava. 

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom, u skladu sa zakonom. 

Članak 36. 

Upravni odbor određuje visinu godišnje članarine. 

Članarinu za tekuću godinu redoviti član uplaćuje na žiro račun udruge u pravilu do 30.lipnja. 

U odnosu na člansku obvezu plaćanja članarine (iz članka 12., stavak 2. ovoga Statuta), status redovitog člana ima: 

 • u prvom polugodištu (od 1.siječnja do 30.lipnja) –
  • svaki član udruge koji je platio članarinu za prethodnu godinu i 
  • svaki novi redoviti član koji je udruzi pristupio tijekom prvog polugodišta i koji je platio godišnju članarinu,
 • a u drugom polugodištu (od 1.srpnja do 31.prosinca) –
  • svaki član koji je platio članarinu za tekuću godinu i
  • svaki novi redoviti član koji je udruzi pristupio tijekom drugog polugodišta i koji je platio pola godišnjeg iznosa članarine. 

Članak 37. 

Ako udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora, onda  najmanje jednom godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem službene internetske stranice o tome obavještava i širu javnost. 

Sredstva primljena iz javnih izvora u skladu s prethodnim stavkom ovoga članka Statuta, udruga može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata. 

Upravni odbor dužan je izmijeniti godišnji financijski plan odmah nakon nastupa okolnosti iz prvog stavka ovoga članka Statuta, te o tome na prikladan način izvijestiti sve redovite članove. 

IX.  RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE 

Članak 38. 

U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje Ekonomskom fakultetu u Splitu. 

Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama. 

X. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE 

Članak 39. 

Sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove. 

Za rješavanje spora/sukoba interesa, skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se odlukom koju donosi skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.  

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.  

Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća. 

XI.  FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE 

Članak 40. 

Udruga je dužna voditi poslovne knjige  i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.  

XII. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU 

Članak 41. 

Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom. 

Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge. 

Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu. 

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu. 

XIII. NADZOR 

Članak 42. 

Članovi udruge sami nadziru rad udruge. 

Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila statut ili drugi opći akt udruge, ovlašten je na to upozoriti nadležno tijelo udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone. 

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od trideset (30) dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od trideset (30) dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge. 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 43. 

Statut udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi skupština većinom glasova nazočnih na sjednici. 

Ako se Statut ili njegove izmjene donose na sjednici iz posljednjeg stavka članka 19. ovoga Statuta, odluka se donosi dvotrećinskom većinom nazočnih redovitih članova. 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje skupština udruge. Tumačenje Statuta između dviju sjednica skupštine daje upravni odbor, a osoba nezadovoljna tumačenjem upravnog odbora može zatražiti da se o spornom pitanju izjasni skupština na prvoj sljedećoj sjednici. 

Tumačenje drugih akata udruge daje predsjednik udruge. 

Izjave o popisu i statusu članova udruge daje tajnik udruge. 

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom ovjere od strane nadležnog tijela državne uprave. 

 

U Splitu 9.lipnja 2015.godine                                                 

PREDSJEDNIK UDRUGE 

Boris Milat, mag.oec.

 

Add comment

Upozorenje:
Uredništvo ove stranice protivi se širenju mržnje na vjerskoj, nacionalnoj, rasnoj ili drugoj osnovi. U slučaju da korisnici promiču govor mržnje ili vrijeđaju druge korisnike, komentiranje ispod tekstova bit će onemogućeno. Poželjno je da komentari budu vezani uz temu teksta koji se komentira. Pretjerano skretanje s teme u komentarima bit će podložno moderiranju.

Security code
Refresh

Dodatne informacije