Naslovnica Alumni

Financijsko izvješće NPO Alumni S.E.F za 2017

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

 

O PRIMICIMA I IZDACIMA

 

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

 

Naziv obveznika:

UDRUGA DIPLOMIRANIH STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA U SPLITU

 

Poštanski broj:

21000

 

Mjesto:

SPLIT

 

Adresa sjedišta:

Cvite Fiskovića 5

 

Račun (IBAN):

HR0823300031100132819

   

RNO broj:

0018406

 

 

Šifra djelatnosti:

9412

Djelatnosti strukovnih članskih organizacija

Matični broj:

01573101

 

Šifra grada/općine:

409

Grad/općina: SPLIT

   

OIB:

56364123472

 
           

Oznaka razdoblja:

2017-12

   
             

Šifra županije:

17

   

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

           

Iznosi u kunama bez lipa

 

Red. Br.

OPIS

AOP

Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini

Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini

Index
(5/4)

 

1

2

3

4

5

6

 

I. PRIMICI

 

1.

Primici od prodaje roba i pružanja usluga

001

 

 

-

 

2.

Primici od članarina i članskih doprinosa

002

7.600

8.900

117,1

 

3.

Primici iz javnih izvora na temelju posebnih zakona

003

 

 

-

 

4.

Primici od donacija (AOP 005 do 010)

004

1.100

1.900

172,7

 

4.1.

iz državnog proračuna

005

 

 

-

 

4.2.

iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

006

 

 

-

 

4.3.

od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

007

 

 

-

 

4.4.

od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

008

1.000

1.200

120,0

 

4.5.

od građana i kućanstava

009

100

700

700,0

 

4.6.

iz ostalih izvora

010

 

 

-

 

5.

Primici od kamata i ostale financijske imovine

011

24

6

25,0

 

6.

Primici od zakupa, iznajmljivanja i ostale nefinancijske imovine

012

 

 

-

 

7.

Primici od prodaje dugotrajne imovine

013

 

 

-

 

8.

Ostali primici (od naknade štete, refundacija i sl.)

014

 

 

-

 

 

PRIMICI UKUPNO  (AOP 001 do 004 + 011 do 014)

015

8.724

10.806

123,9

 

II. IZDACI

 

1.

Izdaci za radnike (AOP 017+018)

016

0

0

-

 

1.1.

Plaće (bruto)

017

 

 

-

 

1.2.

Doprinosi na plaću

018

 

 

-

 

2.

Izdaci za naknade troškova radnicima (službena putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje)

019

 

 

-

 

3.

Izdaci za naknade volonterima

020

 

 

-

 

4.

Izdaci za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (službeni put i ostalo)

021

 

1.863

-

 

5.

Izdaci za usluge (pošta, telefon, najamnina, komunalne, računalne, intelektualne usluge i sl.)

022

4.465

4.662

104,4

 

6.

Izdaci za materijal i energiju (uredski materijal, sirovine, energija, sitni inventar i auto gume)

023

458

885

193,2

 

7.

Izdaci za kamate i usluge platnog prometa

024

534

578

108,2

 

8.

Izdaci za dane donacije

025

 

 

-

 

9.

Izdaci za nabavu dugotrajne imovine

026

 

 

-

 

10.

Ostali izdaci (reprezentacija, članarina, kotizacija, premije osiguranja i sl.)

027

1.624

1.419

87,4

 

 

IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)

028

7.081

9.407

132,8

 

III.

VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)

029

1.643

1.399

85,1

 

IV.

VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA - PRENESEN IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE

030

22.084

23.727

107,4

 

Red. Br.

DODATNI PODACI

AOP

Stanje na kraju  prethodne godine

Stanje na kraju izvještajnog razdoblja

Index
(5/4)

 

1.

Stanje novčanih sredstava na računu

031

22.977

25.126

109,4

 

2.

Stanje novčanih sredstava u blagajni

032

 

 

-

 

3.

Stanje oročenih sredstava

033

 

 

-

 

4.

Obveze po neplaćenim računima

034

 

 

-

 

5.

Potraživanje za nenaplaćene račune

035

 

 

-

 

6.

Primitak ostvaren iz sredstava Europske unije

036

 

 

-

 

7.

Prosječan broj zaposlenih

037

 

 

-

 

8.

Broj volontera

038

 

 

-

 

9.

Broj sati volontiranja

039

 

 

-

 

 

Kontrolni zbroj (AOP 031 do 039)

040

22.977

25.126

109,4

 
                     
     

Potpis zakonskog zastupnika

 
                     

Zakonski zastupnik:

Ingrid Bulatović

 

 

 

 

 

Datum:

26.1.2017

               

Osoba za kontakt:

Boris Milat

         

Telefon:

0913352526

             

Telefax:

021771661

             

Adresa e-pošte:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

         
                     
                     

 

 

Alumni S.E.F. , financijski plan za 2018 i ostvarenje 2017 godine

Alumni SEF

           

OIB 56364123472, RNO 0018406

         

Split, 31. 1. 2018.

           

OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU I FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

 

Redni
broj

Opis

Plan
2017.

Ostvareno
2017.

Ostvarenje
plana 2017.

Plan
2018.

Plan 2018.
na plan 2017.

Plan 2018. na
ostvareno 2017.

1

2

3

4

5 (4/3)

6

7 (6/3)

8 (6/4)

1.1.

Članarine

10.000

8.900

89,0%

8.600

86,0%

96,6%

1.2.

Donacije

5.000

1.900

38,0%

2.000

40,0%

105,3%

1.3.

Imovina

30

6

20,0%

7

23,3%

116,7%

1.

PRIMICI

15.030

10.806

71,9%

10.607

70,6%

98,2%

2.1.

Naknade

12.000

1.863

15,5%

8.000

66,7%

429,4%

2.2.

Materijal i usluge

9.000

5.547

61,6%

5.000

55,6%

90,1%

2.3.

Platni promet

700

578

82,6%

607

86,7%

105,0%

2.4.

Ostali izdaci

8.000

1.419

17,7%

5.000

62,5%

352,4%

2.

IZDACI

29.700

9.407

31,7%

18.607

62,6%

197,8%

3.  (1-2)

Višak (manjak)

-14.670

1.399

 

-8.000

54,5%

 

4.

Preneseni višak

23.728

23.727

100,0%

25.126

105,9%

105,9%

5.  (3+4)

Višak za prijenos

9.058

25.126

277,4%

17.126

189,1%

68,2%

Poziv za izbornu skupštinu 7.02.2018

 

 

 

Redovita sjednica Skupštine održat će se

u srijedu 07.veljače 2018.g. s početkom u 18:30 sati

u Malom amfiteatru Ekonomskog fakulteta  u  Splitu, Cvite Fiskovića 5 .

 

Dnevni red:

 

1.Otvaranje Skupštine (izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika, izvješće tajnice Udruge o broju redovitih članova Udruge prema stanju na dan 31. prosinca 2017.g.) i pozdravi uzvanika

 

2.Razmatranje i usvajanje izvješća UO i drugih tijela i o njihovom radu i radu Udruge u predhodnom razdoblju (Upravni odbor, SEFNET, Likovna radionica, Mješoviti pjevački zbor) 

 

3.Razmatranje i usvajanje izvješća Nadzornog odbora i usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2017.g.

 

4.Donošenje smjernica za aktivnosti u narednom razdoblju i odobrenje financijskog plana za 2018.g. kojeg je UO usvojio u prosincu 2017.g.

 

Materijali relevantni za odlučivanje po predloženom dnevnom redu nalaze se ovdje.

 

Prilikom ulaska u dvoranu svi sudionici trebaju se potpisati na listu članova Udruge i preuzeti kartončić pomoću kojeg će glasovati.

 

 

Upravni odbor Udruge

Izvješće nadzornog odbora za 2017 godinu

UDRUGA DIPLOMIRANIH STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA U SPLITU

OIB 56364123472

SPLIT, 01.02.2018.

 

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA

 

Nadzorni odbor pregledao je financijsku dokumentaciju i Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu o primicima i izdacima za razdoblje od 01.01 do 31.12. 2017.g.

Utvrđeno je da su izvještajem obuhvaćene sve stavke zabilježene kroz izvatke o promjenama na transakcijskom računu Udruge, te da su zakonom propisana izvješća sastavljena istinito na odgovarajućim obrascima.

Nisu utvrđene nikakve nepravilnosti u evidentiranom poslovanju.

Primici su u odnosu na plan ostvareni 71,9 %, a izdaci 31,7%. Stoga je prema Financijskom izvještaju za 2017. godinu ostvaren višak primitaka u iznosu od 1.399 kuna. Zajedno sa prenesenim viškom iz 2017. u iznosu od 23.727 kn, ukupan višak za prijenos u 2018. godinu iznosi 25.126 kuna, što odgovara stanju na računu  na dan 31.12.2017.g.

Sve poslovne promjene evidentirane su u Knjizi primitaka i izdataka. Svi računi plaćeni dobavljačima evidentirani su u Knjizi ulaznih računa.

Budući da Udruga ne posluje gotovinom, nema potrebe za vođenjem Knjige blagajne.

 

 

Predsjednica Nadzornog odbora:

Vedrana Duplančić Frana

 

 

 

 

Izvješće sa održanog XIII.SefNet 2017 godine

UDRUGA DIPLOMIRANIH STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA U SPLITU

(Udruga Alumni S.E.F.)

Cvite Fiskovića 5, Split          

OIB 56364123472

 

 

Split, 30.01.2018.g.

 

 

Izvješće sa održanog    XIII. SEFNET   2017.god

 

 

Na XIII SEFNET-u  održano je  devet (9)gostovanja- predavanja. Nažalost tri (3)gostovanja su bila otkazana budući da su naši dugogodišnji gosti, bili u inozemstvu ili u nemogućnosti održati predavanje u predviđenim terminima.

Osam predavanja je bilo  održano na traženje profesora, sukladnom njihovom nastavnom planu i programu.

Centralna tema „Poduzetništvo mladih u sektoru  ekološke poljoprivredeodržana je kao tema od  javnog interesa.To je i bio razlog da smo uključili eminentne konzulatantske firme. Predavanje je bilo posjećeno i jako dobro popraćeno u medijima.

 

ORGANIZACIJSKI   ODBOR :

 

-prof.dr.sc. Maja Fredotović,(dekanica EF)

-prof.dr.sc. Snježana Pivac; (prodekanica za nastavu EF)

-Mirko Cvitanić, dipl. oec (Alumni S.E.F., Predsjednik organizacijskog odbora)

-Ingrid Bulatović  dipl. oec. (Predsjednica udruge ALUMNI S.E.F.)

 

 CENTRALNA  TEMA:

 

„Poduzetništvo mladih u sektoru  ekološke poljoprivrede“

 

Gosti – predavači :

Jelena Petrov, mag.oec.-viša savjetnica – JU RERA Splitsko dalmatinske Županije;

Inge Jelavić Mažana, dipl oec.- direktor SCALA d.o.o. Split i

Frane Cvitanić, mag.oec- direktor AVENSYS d.o.o. Split

 

Gostovanje je održano u obliku  javne tribine na kojoj su sudionici bili u prigodi  dobiti  odgovor na pitanja :

- zašto je ekološka poljoprivreda prilika za mlade  

- kakve su mogućnosti  financiranja projekata kroz ESI fondove,

kao i poslušati dobre primjere iz prakse o provedbenim projektima Javne ustanove  RERA Splitsko dalmatinske Županije.

 

 

Nastavnici  po čijem traženju su  gospodarstvenici  odradili tražene teme  su:

                                             

prof. dr.sc .Ivica Pervan (kolegij: Financijsko računovodstvo 2 );

 

prof.dr.sc. Neven  Šerić  ( kolegij: Strategija  marketinga u turizmu, Strateški menadžment hotela);

 

prof.dr.sc. Želimir  Dulčić (kolegiji: Strategijski menadžment hotela, Strateški menadžment);

 

izv.prof.dr.sc.Tina Vuko (kolegij:Revizija);

 

prof.dr.sc. Branka Ramljak (kolegij: Računovodstvo);

 

 

 

 

 

 

GOSTI  GOSPODARSTVENICI: 

 

Snježana Galić dipl.oec., TARMA d.o.o. Split,

Porezni  savjetnik i stalni sudski vještak za računovodstvo i financije,

na temu: Transakcije među povezanim subjektima;

 

Nenad Nizić, dipl. oec.,Hotel VESTIBUL,

na temu: Marketinško upravljanaje imiđom hotela Vestibul“;

 

Bruno Nizić dipl.oec.,Hotel VESTIBUL

na temu: Strateški manadžment malog hotela; Terenska nastava – posjet hotelu Vestibul

 

Mario Kojundžić, dipl. oec., EUROTIM d.o.o.

na  temu: Organizacija poslovnih procesa u poduzeću

 

Ljiljana Vučetić, dip.oec  GRAD  SPLIT

Olenka Dadić,dipl..oec.  GRAD  SPLIT

na temu: Računovodstvo neprofitnih organizacija i proračuna;

 

 Duška Žižak,dipl.oec., Hotel Park,

 na temu: Upravljanaje marketinškim aktivnostima u prodaji na primjeru  Hotel Park.;

 

 Toni Nikolić,dipl oec., Radisson Blu Resort

  na temu: Marketing  u upravljanju prodajom Radisson Blue Resort;

 

 Maja Šećer mag.oec, LIST d.o.o. Split     

 na temu: Revizija ciklusa prodaje;

 

Uzimajući  u obzir sve što je odrađeno, možemo ponovno zaključiti da su ovakova gostovanja potrebna i da daju značajan doprinos nastavi , jer su sve odrađene teme sastavni dio nastavnih  progarma pojednih kolegija.

 

Za ovu godinu,  izvršili smo promjenu dosadašnjeg načina  rada, odnosno proširili period odvijanja SEFNET-a, čime stvaramo mogućnost za više gostovanja.

U  dogovoru sa dekanicom smo poslali  , putem dekanata,  poziv nastavnicima da nam nove prijedloge dostave do kraja veljače 2018.god, kako bismo organizirali  gostovanja  u periodu od ožujka do prosinca 2018.g.

 

 

 

 

                                                                                   Predsjednik Organizacijskog odbora

                                                                                   XIII SEFNET-a

                                                                                   Mirko Cvitanić.dipl.oec.

 

 

                                                    

  

 

 

 

 

 

Izvješće likovne radionice 2017

           IZVJEŠĆE LIKOVNE RADIONICE ALUMNI S.E.F.

                           (od 06.03.2017 - 07.02.2018 god.)

 

  Likovna radionica Alumni S.E.F. osnovana je i započela s radom 21.03.2011. Na samom početku obrađivane su tehnike olovke , ugljena , suhog i uljnog pastela, gvaša, laviranog tuša, akvarela na papiru i na kraju akril na platnu. Cijeli naš sadašnji rad bazirali smo upravo na akrilu.

 Profesor i akademski slikar Duško Aničić, naš volonter, nas je polako ali sigurno uvodio u svijet slikarstva, strpljivo vježbajući omjere veličina, sjena, kontrasta. Upoznao nas je i s kompozicijom slike, kompozicijom boja, zlatnim rezom, slikanju po promatranju, sjećanju, mašti i po fotografiji koja nam često služi kao predložak i likovni povod, ali nikad nije doslovno prenesena. U traganju za vlastitim stilom prepoznatljivosti predstavljamo se već sedmu godinu za redom. Prof. Aničić nas je podučio kako gledati likovno djelo, pokušavajući tako nezavršenu sliku kompletirati s takozvanim "tačevima" (engl.touch) u kojima je naš profesor pravi znalac. Okuplja se trinaestak  "polaznika" svakog četvrtka od 17 do 20 sati i u ovom izvještajnom periodu smo 35 puta slikali i uživali te nam je to postao lijep, opuštajući i koristan hobi. Ova radionica je proizvela mnogo lijepih i kvalitetnih slika te iz svog opusa uvijek ima slike za potrebe Alumni-a. Ističemo jako dobru suradnju sa Likovnim udrugama "Salona Art",  "Eugen Buktenica-Đenko" i "Emanuel Vidović" gdje smo sudjelovali na likovnim kolonijama u Solinu, Šolti i Kozjaku te dijelili iskustva, dodatno se educirali i slikali na otvorenom. Za svaku pohvalu su tradicionalne likovne kolonije na Šolti kod Milice Krstulović te u Staniće kod Lidije Jovanović Marušić.  

Dana 07.02.2018.god. kada je redovna Skupština Alumni-a, u predvorju će biti postavka  30-tak slika u tehnici akrilika i ulja na platnu.

   

U Splitu, veljača 2018god.            Voditelj: Edita  Vrgoč                                                                                               

Dodatne informacije