Naslovnica Alumni

Izvještaj UO Udruge Alumni S.E.F. za period 07.02.18.-19.02.19

Izvješće UO o svom radu i aktivnostima Udruge Alumni S.E.F. u periodu 07.02.2018.- 19.02.2019.

1. Upravni odbor Udruge izabran na izbornoj Skupštini 06.03.2017.g. je do sada održao 25 sastanaka  kojima  su uvijek  prisustvovali i članovi NO.  Svi dogovori za aktivnosti, kao  i odluke,  donesene su jednoglasno. Nijedan sastanak nije odgođen, članovi UO aktivno sudjeluju u radu i predlažu nove aktivnosti.

 

2. U okviru XIV. SEFNET-a  održano je devet  predavanja nekadašnjih studenata o svojim slučajevima iz prakse i četiri terenske nastave prema traženju nastavnika u okviru nastavnih kolegija. Detaljni izvještaj podnosi predsjednik organizacijskog odbora  SEFNET-a Mirko Cvitanić.

 

3.  Na teme od šireg društvenog interesa održana su  tri javna predavanja i jedna javna tribina :

-        Koncept rješavanja problema blokiranih građana kriptovalutom Ministarstva financija  - prof. dr. sc. Željko Garača (EFST)

-        II mirovinski stup  pljačka epskih razmjera – analiza učinaka uvođenja II mirovinskog stupa – prof. dr.sc. Željko Garača  

-        From the EU dream to the  EU crisis  prof. dr.sc. Stefano Bianchini  (sveučilište u Bologni) – s naglaskom na situaciju u Kataloniji i Brexitom - predavanje je organizirano u suradnji s EFST i Europskim dokumentacijskim centrom

-        Javna tribina na temu Pčelarstvo u Hrvatskoj – Dalmaciji  na kojoj su sudjelovali predstavnici Hrvatskog pčelarskog saveza, pčelarske udruge Ružmarin iz Splita te konzultantska tvrtka Scala 

 

4. Suradnja s drugim alumni udrugama se odvijala na način da smo o akcijama koje smo mi organizirali ili neka druga  udruga međusobno obaviještavali članstvo koje je onda prema svojoj mogućnosti i afinitetima prisustvovalo ili sudjelovalo u istima.

 

5. Suradnja s Ekonomskim fakultetom je napredovala , sudjelovali smo na Danu fakulteta gdje je našem uvaženom i uvijek aktivnom  članu  Mirku Cvitaniću  dekanica EF uručila Povelju zahvalnosti za uspješnu suradnju s Ekonomskim fakultetom  radi predanog  rada i angažmana kroz SEFNET tijekom proteklih godina, na što mu ovom prilikom i mi od srca čestitamo.

Udruga Alumni je bila dijelom fokus grupe za reakreditaciju Ekonomskog fakulteta u Splitu  te se iskreno nadamo da smo i mi svojim djelovanjem pridonijeli dobijanju iste.

 

6. Na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka UO je u zakonskom roku donio Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka članova Udruge te suradnika Udruge, imenovao osobu za zaštitu podataka te osobe odgovorne za obradu osobnih podataka.

 

7. Naše učenje i zabava se kontinuirano odvijala kroz dvije sekcije Likovne sekcije i Mješovitog pjevačkog zbora o čemu njihovi voditelji podnose poseban izvještaj.

 

8. Višednevni izlet na  Lastovo, jedan od najljepših hrvatskih otoka ujedno i park prirode organizirali smo u svibnju 2018.

 

9. Jednodnevni izlet – posjet multimedijalnom Muzeju Sinjske alke u Sinju, obilazak kulturno –povijesnih znamenitosti grada Sinja, obilazak izvora rijeke Rude i rijeke Grab te Trilja.

 

10. Od ostalih planiranih aktivnosti , realizirali smo humanitarnu akciju – ove godine to je  donacija potrepština, igračaka i slatkiša domu za nezbrinutu djecu Maestral  prema njihovim iskazanim potrebama.  

 

11. Družili smo se:

-        nakon izborne Skupštine

-        na ispraćaju 2018.g.

-        i u drugim  neformalnim prilikama  (Maškare, Ljudikanje petkom –  „Spli'sko-vlaška besida“ zatim „Večer humora“  u povodu Svjetskog dana smijeha i dr.)

 

 

Od planiranih aktivnosti za 2018.g. nismo :

 

1. formirali bazu podataka o svim alumnijima EF, no vjerujemo da će se ove godine u suradnji s EF doći do potrebnih podataka. Prikupljanje baze podataka je značajno otežano radi primjene Zakona o zaštiti osobnih podataka.Napominjemo da svaki diplomirani student EFST može postat  član Udruge, ispunjavanjem pristupnice kojom prihvaća Statut Udruge  i plaćanjem članarine sukladno Zakonu o Udrugama.  Informacije o ustroju i djelovanju udruge može naći na web stranici Udruge i FB. Svaka javna aktivnost Udruge se objavljuje i u javnim glasilima.

  

2. organizirali planiranu posebnu projekciju filma s ekonomskom tematikom, ali smo zato imali, više nego što smo planirali, javnih predavanja s izrazito važnim ekonomskim pitanjima i dilemama.

 

 

Split, veljača 2019.

 

Predsjednica UO Alumni S.E.F.

 

_____________________

Ingrid Bulatović

 

 

ALUMNI S.E.F. - FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

ALUMNI S.E.F. - FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

     

Red.
broj

Opis

Plan
2018.

Ostvareno 2018.

ostvareno / plan u %

Plan
2019.

Plan 2019.
na plan 2018

1

2

3

 

 

6

7 (6/3)

1.1.

Članarine

8.600

8.900

103,5

9.000

104,7

1.2.

Donacije

2.000

1.100

55,0

1.600

80,0

1.3.

Imovina

7

5

71,4

4

57,1

1.

PRIMICI

10.607

10.005

94,3

10.604

100,0

2.1.

Naknade

8.000

3.352

41,9

8.000

100,0

2.2.

Materijal i usluge

5.000

3.700

74,0

5.000

100,0

2.3.

Platni promet

607

489

80,6

749

123,4

2.4.

Ostali izdaci

5.000

2.445

48,9

5.000

100,0

2.

IZDACI

18.607

9.986

53,7

18.749

100,8

3.  1-2)

Višak (manjak)

-8.000

19

-0,2

-8.145

101,8

4.

Preneseni višak

25.000

25.126

100,5

25.145

100,6

5. (3+4)

Višak za prijenos

17.000

25.145

147,9

17.000

100,0

             
             

 

Alumni- Nadzorni odbor- izvješće za 2018.

UDRUGA DIPLOMIRANIH STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA U SPLITU

OIB 56364123472

SPLIT, 15.02.2019.

 

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA

 

Nadzorni odbor  Udruge pregledao je financijsku dokumentaciju i Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu o primicima i izdacima za razdoblje od 01.01 do 31.12. 2018.

Utvrđeno je da su izvještajem obuhvaćene sve stavke zabilježene kroz izvatke o promjenama na žiro računu udruge, te da su zakonom propisana izvješća sastavljena istinito na odgovarajućim obrascima, te na vrijeme dostavljena Financijskoj agenciji radi pohrane u Registar neprofitnih organizacija.

Nisu utvrđene nikakve nepravilnosti u evidentiranom poslovanju.

U 2018. godini ostvareni su ukupni primici od 10.005 kuna, što je za 7% manje od primitaka prošle godine. Razlika je ostvarena na stavci donacija. Ukupni izdaci u prošloj godini iznosili su 9.986 kuna što je 6% više od prošlogodišnjih izdataka. Povećanje je zabilježeno na stavkama: izdaci za naknade i izdaci za materijal.

Stoga je prema godišnjem financijskom izvještaju o primicima i izdacima za 2018. godinu ostvaren višak primitaka u iznosu od 19 kuna. Zajedno sa prenesenim viškom iz 2018. u iznosu od 25.126 kn, ukupan višak za prijenos u 2019. godinu iznosi 25.145 kuna.

Sve poslovne promjene evidentirane su u Knjizi primitaka i izdataka. Svi računi plaćeni dobavljačima evidentirani su u Knjizi ulaznih računa.

 

Nadzorni odbor:

Meri Šitić, članica

Edita Vrgoč, članica

Vedrana Duplančić Frana, predsjednica

O D L U K A o sazivanju izborne skupštine Udruge Alumni S.E.F.

UDRUGA DIPLOMIRANIH STUDENATA

EKONOMSKOG FAKULTETA U SPLITU

Udruga Alumni  S.E.F.

Split, Cvite Fiskovića 5

 

 

Split, 29.01.2019.g.

 

 

 

 

O D L U K A

o sazivanju izborne skupštine Udruge Alumni S.E.F.

 

 

 

Na temelju članka 17. Statuta,  UO Udruge  donosi  odluku o sazivanju izborne skupštine Udruge :  u srijedu 20.02.2018. god. u Malom amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Splitu, Cvite Fiskovića 5, s početkom u 19,00 sati.  

 

Dnevni red:

 

  1. Otvaranje Skupštine (izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika, izvješće tajnice Udruge o broju redovitih članova Udruge prema stanju na dan 31. prosinca 2018.g.) i pozdravi uzvanika

 

  1. Razmatranje i usvajanje prijedloga izmjena i dopuna Statuta Udruge

 

  1. Razmatranje i usvajanje izvješća UO i drugih tijela i o njihovom radu i radu Udruge u predhodnom razdoblju (Upravni odbor, SEFNET, Likovna radionica, Mješoviti pjevački zbor)

 

  1. Razmatranje i usvajanje izvješća Nadzornog odbora i usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2018.g.

 

  1. Razrješenje članova UO i NO i izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora

 

  1. Donošenje smjernica za aktivnosti u narednom razdoblju i odobrenje financijskog plana za 2019.g. kojeg je UO usvojio u prosincu 2018.g.

 

" Sukladno čl. 19. Statuta objavljuje se podatak o broju redovih članova Udruge:  na dan  31.12.2018.g.  Udruga ima 101 člana od čega su 92 redovita  te 9 potpomagajućih."

 

 

 

 

                                                                                                    Predsjednica Udruge:

 

                                                                                                    _________________

                                                                                                    Ingrid Bulatović

 

 

 

 

Alumni S.E.F. financijski plan za 2019.g

  Temeljem čl. 22 Statuta Udruge Alumni S.E.F. Upravni odbor  na sjednici 
  održanoj 11.12.2018.g.  donosi financijski plan za 2019.g.:
       
   ALUMNI S.E.F. - FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU
  Redni
broj
Opis Plan
2019.
  1 2 6
  1.1. Članarine 9.000
  1.2. Donacije 600
  1.3. Imovina 4
  1. PRIMICI 9.604
  2.1. Naknade 5.000
  2.2. Materijal i usluge 4.000
  2.3. Platni promet 604
  2.4. Ostali izdaci 5.000
  2. IZDACI 14.604
  3.  (1-2) Višak (manjak) -5.000
  4. Preneseni višak 22.000
  5.  (3+4) Višak za prijenos 17.000

Pravilnik o ZOP - Alumni i Odluke

 

Na temelju čl. 3. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, Upravni odbor Udruge diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu ALUMNI S.E.F.,  na sjednici održanoj dana 22.05.2018.g, donosi  

 

PRAVILNIK

  O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA 

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

U postupku obrade osobnih podataka i zaštite pojedinaca  u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka Udruga diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu ALUMNI S.E.F. (u daljnjem tekstu:  Udruga) obveznik je primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (dalje u tekstu: Opća uredba).

 

Članak 2.

 

Sukladno čl. 4. toč. 7. Opće uredbe Udruga je voditelj obrade osobnih podataka koja određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i/ili pravom EU.

 

Članak 3.

 

U skladu sa Općom uredbom   pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

„osobni podatak“ označava sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca

 

„obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje

 

„sustav pohrane” znači svaki strukturirani skup osobnih podataka dostupnih prema posebnim kriterijima, bilo da su centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na funkcionalnoj ili zemljopisnoj osnovi

 

„voditelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice;

 

„primatelj” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana. 

 

„treća strana” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade

 

„privola ispitanika“ znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;

 

„povreda osobnih podataka” znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani

 

„pseudonimizacija” znači obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi

 

Članak 4.

 

Osobne podatke fizičkih osoba Udruga obrađuje zakonito, pošteno i transparentno. Obrađuju se samo primjereni i relevantni osobni podaci i to isključivo u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne obrađuju na način koji nije u skladu s tim svrhama.

 

Osobne podatke koje Udruga obrađuje su točni te se po potrebi ažuriraju. Osobni podaci koji nisu točni  bez odlaganja se brišu ili ispravljaju.

 

Udruga osobne podatke obrađuje isključivo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

 

Udruga osobne podatke čuva samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. Iznimno, osobni podaci mogu se pohraniti i na dulja razdoblja, ali samo ako će se isti obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe.

 

 

II. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

 

Članak 5.

 

Udruga osobne podatke obrađuje samo i u onoj mjeri ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

       da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha

       da je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza Udruge

       da je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju javnih ovlasti Udruge

       da je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Udruge ili treće strane, osim u slučaju kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. 

 

 

 

 

Članak 6.

 

Privola kojom ispitanik daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose jest dobrovoljna, u pisanom obliku s lako razumljivim, jasnim i jednostavnim jezikom, jasno naznačenom svrhom za koju se daje i bez nepoštenih uvjeta.  

 

 

Članak 7.

 

U postupku obrade osobnih podataka Udruga na odgovarajući način (pisano ili izravno usmeno) ispitaniku pruža sve informacije vezano uz obradu njegovih osobnih podataka, a osobito o svrsi obrade podataka, pravnoj osnovu za obradu podataka, legitimnim interesima Udruge, namjeri predaji osobnih podataka trećim osobama, razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, o postojanju prava ispitanika na pristup osobnim podacima te na ispravak ili brisanje osobnih podataka i ograničavanje obrade, prava na ulaganje prigovora i dr.

 

III. PRAVA ISPITANIKA

 

Članak 8.

 

Udruga će odmah, a najkasnije u roku od mjeseca dana od dana podnošenja zahtjeva ispitanika ili njegovog zakonskog zastupnika ili punomoćnika: 

 

       informirati ispitanika o svrsi obrade njegovih osobnih podataka, kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, o  primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni te u slučaju kada se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika o njihovu izvoru

       dostaviti ispitaniku ispis osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane koji se na njega odnose

       ispraviti netočne podatke ili podatke dopuniti 

       provesti brisanje osobnih podataka koji se na ispitanika odnose pod uvjetom da osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili ako ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji.

 

Rok iz st. 1. ovog članka može se prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Udruga  obavješćuje ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja.

 

Ako je zahtjev ispitanika podnesen elektroničkim putem, Udruga informaciju pruža elektroničkim putem ako je to moguće, osim ako ispitanik zatraži drugačije.

 

O razlozima odbijanja zahtjeva ispitanika iz st. 1. ovog članka Udruga će bez odgađanja, a najkasnije jedan mjesec od primitka zahtjeva, izvijestiti ispitanika o razlozima  odbijanja zahtjeva.  

 

Članak 9.

 

Udruga informacije pružene u skladu s čl. 8.  pruža bez naknade.

Iznimno, ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani Udruga će naplatiti razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili obavijesti.

 

 

 

Članak 10.

 

Ispitanik koji smatra da  je Udruga povrijedila neko njegovo pravo zajamčeno Općom uredbom   ima pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava nadležnom tijelu.

 

 

IV. SUSTAV POHRANE

 

Članak 11.

 

Udruga prikuplja i obrađuje sljedeće vrste osobnih podataka:

       osobni podaci članova Uduge

       osobni podaci pridruženih članova Udruge

       osobni podaci o članovima Upravnog odbora

       osobni podaci suradnika 

 

Članak 12.

 

Za osobne podatke navedene u članku 11. ovog članka Udruga vodi evidenciju aktivnosti obrade koja se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i smatra se njezinim sastavnim dijelom.

 

Evidencija aktivnosti obrade sadrži najmanje sljedeće podatke:

          ime i kontaktne podatke Udruge, predsjednika/ce Udruge i osobe za zaštitu podataka

          svrhu obrade

          opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka;

          kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni

          predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka

          opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera za zaštitu podataka

 

Članak 13.

 

Upravni odbor donosi odluku o osobama zaduženim za obradu i zaštitu osobnih podataka iz čl. 11. ovog Pravilnika.

 

 

 

V. OSOBA ZADUŽENA  ZA ZAŠTITU PODATAKA

 

Članak 14.

 

Udruga imenuje osobe kao osobu za zaštitu podataka.

 

Kontakt podaci osoba za zaštitu podataka dostupni su na  web stranicama Udruge.

 

Osoba za zaštitu podataka obavlja poslove informiranja i savjetovanja odgovornih osoba Udruge o njihovim obvezama iz Opće uredbe, prati poštivanje Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti, omoguće prava ispitanika te surađuje s nadzornim tijelom.

 

Osoba za zaštitu podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija koje sazna u obavljanju svoje dužnosti.

 

 

 

VI. MJERE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Članak 15.

Da bi se izbjegao neovlašteni pristup osobnim podacima, podaci u pisanom obliku čuvaju se u registratorima, u zaključanim ormarima, a podaci u računalu zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke koja je poznata samo osobama zaduženim za obradu podataka, te se radi daljnje sigurnosti i tajnosti pohranjuju na prenosive memorije.

Članak 16.

Udruga će po potrebi, a posebice prilikom objave podataka koji bi se mogli pripisati određenom ispitaniku provoditi pseudonimizaciju kao jednu od tehničkih mjera zaštite osobnih podataka. 

Članak 17.

Osobe zadužene za obradu osobnih podataka odgovorne su za zaštitu osobnih podataka od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe, 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu  danom donošenja.

                                                                                                        Predsjednica Udruge:

                                                                                                     __________________

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG

 

EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 

Voditelj obrade osobnih podataka:

Udruga diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu

(Udruga  ALUMNI S.E.F.)

adresa:            Split, Cvite Fiskovića 5

broj telefona:        -                                                  

broj faxa: -

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Odgovorna osoba Udruge:

Predsjednik/ica Udruge

 

Osoba za zaštitu osobnih podataka

Tajnik/tajnica Udruge

 

Svrha obrade (opis):                        

obrada osobnih podataka članovima Udruge

 

svrha obrade određena je:

-          zakonom,

 

Način davanja privole ispitanika za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka:

pisana privola ispitanika  

 

Kategorija ispitanika:

članovi, redoviti i pridruženi

 

Vrste podataka:

            1.  ime i prezime (djevojačko prezime)

            2. datum rođenja

            3. OIB

            4. akademski naziv

            4. podaci o zaposlenju: naziv, adresa i telefon poslodavca, funkcija i poslovni e-mail

            5.podaci o stanovanju: kućna adresa, telefon, mobitel, privatni e-mail

           

           

Kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni:

Nadležnim tijelima  sukladno Zakonu o Udrugama, članovima Udruge, računovođi, ovlaštenim osobama za servisiranje IT opreme 

 

Predviđeni rokovi za brisanje osobnih podataka: 5 godina od dana ispisa iz Udruge.

 

Opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera za zaštitu podataka:

Podaci u pisanom obliku čuvaju se u omotima spisa, zaključani, a podaci u računalu zaštićuju se dodjeljivanjem korisničkog imena i lozinke koja je poznata osobama zaduženim za obradu podataka, te se radi daljnje sigurnosti i tajnosti pohranjuju na prenosive memorije.

  

Na temelju članka 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, Upravni odbor Udruge diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu ALUMNI S.E.F.  dana 22.05.2018.g. donosi

 

 

ODLUKU

o imenovanju osobe za zaštitu podataka

 

I.

 

Osoba za zaštitu osobnih podataka Udruge imenuje se tajnica Lada Lušić.

 

II.

 

U svojstvu osobe za zaštitu osobnih podataka, tajnica Lada Lušić obavljati će dužnosti propisane čl. 39. Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

III.

 

Tajnica Lada Lušić dužna je čuvati povjerljivost  svih podataka i informacija koje sazna u obavljanju dužnosti službenika za zaštitu podataka, a ta obveza traje i nakon njenog prestanka obavljanja dužnosti osobe za zaštitu osobnih podataka.

 

IV.

 

Službene kontakt podatke osobe za zaštitu osobnih podatka iz toč. I. ove Odluke  Udruga će učiniti javno dostupnim na svojim web stranicama.

 

VI.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

                                                                                                          Predsjednica Udruge:

                                                                                                 

                                                                                                   ________________________

                                                                                                            Ingrid Bulatović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upravni odbor Udruge diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu ALUMNI S.E.F. (u daljnjem tekstu: Udruga), dana 22.05.2018.g. donosi

 

 

ODLUKU

o osobama odgovornim za obradu osobnih podataka

 

I.

 

Udruga vrši obradu sljedećih vrsta osobnih podataka:

1.         osobni podaci članova, redovnih i pridruženih

2.         osobni podaci članova Upravnog odbora

3.         osobnih podaci vanjskih suradnika 

 

II.

 

Osobama odgovornim za obradu osobnih podataka pod točkom I. imenuju se:

- Ingrid Bulatović, predsjednica Udruge

- Lada Lušić , tajnica   Udruge

- Boris Milat, računovođa Udruge

 

 

III.

 

Imenovane osobe iz toč. II. ove Odluke obavljaju poslove obrade i prikupljanja osobnih podataka, poslove vezane uz upisivanja podataka u evidenciju aktivnosti te druge poslove vezane uz obradu osobnih podataka Udruge propisanih Općom uredbom o zaštiti podataka.

 

IV.

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

                                                                                                          Predsjednica Udruge:

 

                                                                                                          ___________________

                                                                                                           Ingrid Bulatović

Više članaka ...

  1. Pristupnica Alumni S.E.F

Dodatne informacije