Naslovnica Alumni

Likovna radionica Udruge Alumni - izvještaj za 2019

Likovna radionica Udruge Alimni S.E.F.

 

 

IZVIJEŠĆE O RADU LIKOVNE RADIONICE ALUMNI S.E.F.

od 19.02.19.-19.02.20.g.

 

Naša likovna radionica trenutno broji devet članica, radi i dalje na isti način, dakle i dalje se sastajemo četvrtkom u 17 sati i slikamo do 20 sati u prostorima Ekonomskog fakulteta .  

I tako već devet godina.

U ovom izvještajnom razdoblju smo se sastali i  slikali 35 puta. Nastalo je mnogo lijepih slika, dio njih smo i ove kao i svih ranijih godina izložili na našoj skupnoj izložbi u predvorju fakulteta . A ove godine obilježavamo i mali jubilej, naime ovo je  deseta skupna izložba Likovne radionice, a sve su priređene u prostorima Ekonomskog fakulteta.  

Ovom prilikom vas sve pozivamo  da nakon skupštine  prisustvujete otvaranju izložbe u predvorju fakulteta i pogledate naše radove.

Također koristim priliku da se zahvalim u ime svih slikarica našem zboru Udruge Alumni , a posebno voditelju zbora  gospodinu Zlatku Bukviću što su svih godina svojim nastupom  uveličali otvaranje naših izložbi.

Na kraju dodajem da smo većina  članice i drugih likovnih udruga ,a osim dosadašnjih, od ove godine i Likovne udruge „Ante Kaštelančić“ iz Podstrane . Sudjelujemo na  likovnim kolonijama i izlažemo na skupnim izložbama spomenutih Likovnih udruga i tako stječemo nova likovna iskustva.

 

 

Split, 13.02.2020.g.                                                    

 

                                                                                           Voditeljica: Hajdi Tabak Javorčić                                                                                               

 

Odluka o sazivanju skupštine za 19.02.2020.u 18 h

UDRUGA DIPLOMIRANIH STUDENATA

EKONOMSKOG FAKULTETA U SPLITU

(Udruga Alumni  S.E.F.)

Split, Cvite Fiskovića 5 

Split, 21.01.2020.g. 

  

O D L U K A 

o sazivanju redovne skupštine Udruge Alumni S.E.F.

 

 

 

Na temelju članka 17. Statuta,  UO Udruge  donosi  Odluku o sazivanju redovne godišnje skupštine Udruge :  u srijedu 19.02.2020. god. u Velikom amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Splitu, Cvite Fiskovića 5,  s početkom u  18 sati.  

 

Dnevni red:

 

  1. Otvaranje Skupštine (izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika, izvješće tajnice Udruge o broju redovitih članova Udruge prema stanju na dan 31. prosinca 2019.g.) i pozdravi uzvanika

 

  1. Razmatranje i usvajanje izvješća UO i drugih tijela i o njihovom radu i radu Udruge u predhodnom razdoblju (Upravni odbor, SEFNET, Likovna radionica, Mješoviti pjevački zbor)

 

  1. Razmatranje i usvajanje izvješća Nadzornog odbora i usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2019.g.

 

  1. Donošenje smjernica za aktivnosti u narednom razdoblju i odobrenje financijskog plana za 2020.g. kojeg je UO usvojio u prosincu 2019.g.

 

 

 

 

                                                                                                    Predsjednica Udruge:

                                                                                                                                                                                       Ingrid Bulatović

 

 

 

 

Smjernice i plan aktivnosti u 2020.g

Smjernice i plan  aktivnosti Udruge za 2020.g.

 

XVI. SEFNET

Deset ili više predavanja nekadašnjih studenata o svojim slučajevima iz prakse (u dogovoru s nastavnicima)

Prezentacije

objavljenih knjiga, znanstvenih i stručnih radovima ili rezultata istraživanja

Predavanje

Jedno ili više predavanja i/ili panel diskusije o temama od javnog interesa (ekonomske ili drugih struka)

Suradnja s alumni udrugama u zemlji i inozemstvu

Film s povodom i razlogom

Jedna ili više projekcija filma s temom koja može potaknuti stručnu raspravu ekonomista

Zabava i učenje

-        Likovna radionica

-        Pjevački zbor

Humanitarna akcija

Izlet

-        Jedan višednevni (vikend) izlet (uz posjet gospodarskim subjektima ili institucijama)

-        jedan ili dva jednodnevna

Druženje

-        Domjenak na kraju godine i druga neformalna druženja

 

STATUT-UDRUGE-S-E-F 2019 pročišćeni tekst

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine", broj 74/14), Skupština Udruge diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu (u daljnjem tekstu: Udruga) na sjednici održanoj 9.lipnja 2015.godine donijela je Statut Udruge , te na sjednici  20. veljače 2019. g. Izmjene i dopune Statuta

 

 

STATUT

UDRUGE DIPLOMIRANIH STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA U SPLITU

(pročišćeni tekst)

I.  OPĆEODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu i sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata Udruge, području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, načinu osiguranja javnosti djelovanja Udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vodenja popisa članova, tijelima Udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora Udruge, prestanku postojanja Udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge, te drugim pitanjima od značaja za Udrugu.

 

Članak 2.

Udruga je nevladina i neprofitna organizacija.

Udruga se ustrojava i djeluje sukladno odredbama Zakona o udrugama. Udruga je u svom djelovanju samostalna.

Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a svoju djelatnost obavlja na području Republike Hrvatske i drugih država diljem svijeta u kojima žive i poslovno djeluju nekadašnji studenti Ekonomskog fakulteta uSplitu.

 

 

II.  NAZIV, SJEDIŠTE I PEČATUDRUGE

Članak 3.

Naziv udruge je: Udruga diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu.

Skraćeni naziv Udruge je: Udruga studenata EF Split (odnosno kraticom: Udruga S.E.F.).

U korespondenciji i na edicijama naziv Udruge po potrebi se navodi i na engleskom jeziku: Alumni Faculty of Economics Split – Croatia (odnosno skraćeno: Alumni S.E.F.).

Sjedište Udruge je u Splitu, na adresi Ekonomskog fakulteta u Splitu – Ulica Cvite Fiskovića 5.

 

 

Članak 4.

Udruga ima pečat.      

Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 30 mm s tekstom uz obod „Studenti Ekonomskog fakulteta S.E.F.“, a u sredini je logotip Ekonomskog fakulteta u Splitu.

 

Pečatom se ovjeravaju opći i drugi akti udruge te financijska i druga dokumentacija.

 

III.  PREDSTAVLJANJE IZASTUPANJE

Članak 5.

Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik Udruge, neograničeno u okviru upisane djelatnosti Udruge. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, Udrugu mogu predstavljati dopredsjednik, tajnik i član Upravnog odbora Udruge.

Predsjednik može svojom odlukom ili pisanom punomoći ovlastiti odnosno opunomoćiti dopredsjednika, tajnika ili člana Upravnog odbora za zastupanje u odredenom pravnom poslu.

Naredbodavci izvršenja financijskog plana i raspolaganja sredstvima Udruge jesu predsjednik, dopredsjednik i tajnik.

 

 

IV.  PODRUČJE  DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI  UDRUGE

 

Članak 6.

Područje djelovanja Udruge sukladno ciljevima je obrazovanje i znanost te povezivanje svih onih koji su na Ekonomskom fakultetu u Splitu stekli akademski naziv ili stručni naziv ili akademski stupanj te održavanje veze izmedu Ekonomskog fakulteta u Splitu i njegovih nekadašnjih studenata, kao i veze izmedu samih nekadašnjih studenata Fakulteta. Ciljana skupina djelovanja Udruge je akademska zajednica.

Udruga je osnovana kao strukovna udruga u odgoju i obrazovanju, kao i u području znanosti, stručnog rada i istraživanja, a radi promicanja i razvoja suradnje izmedu Ekonomskog fakulteta u Splitu i organizacija u kojima rade njegovi nekadašnji studenti, radi unaprjeđenja djelatnosti tih organizacija i Fakulteta te radi dobrobiti lokalne i šire društvene zajednice.

Udruga potiče stručne, znanstvene i praktične aktivnosti svoga članstva, organizira predstavljanje sadašnjim studentima slučajeva iz prakse organizacija u kojima rade nekadašnji studenti te suraduje sa sličnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Svojim djelovanjem Udruga afirmira ulogu ekonomista, ekonomske struke i ekonomske znanosti u društvu, te štiti strukovne interese ekonomista.

 

 

Članak 7.

Djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju ciljevi su:

-       organiziranje okruglih stolova o značajnim gospodarskimproblemima,

-       organiziranje skupova i predavanja za članove i širujavnost,

-       organiziranje različitih programa i projekata s područja ekonomije i njoj graničnihznanosti,

-       organiziranje predavanja sadašnjim studentima (u sklopu redovne nastave, u dogovoru s nastavnicima) o slučajevima iz prakse organizacija u kojima rade nekadašnji studenti i praktičnim iskustvima profesionalnog djelovanjačlanova,

-       suradnja s drugim udrugama diplomiranih studenata te drugim strukovnim udrugama u zemlji i inozemstvu (udruge alumna, društvo ekonomista, udruge računovoda islično),

-       organiziranje različitih pogodnosti kroz mrežu suradničkih udruga iorganizacija,

-       znanstvena i stručna suradnja organizacija u kojima rade nekadašnji studenti s Ekonomskim fakultetom uSplitu,


-       suradnja sa Studentskim zborom i ostalim organizacijama studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu,

-       kontinuirani pristup nekadašnjih studenata knjižnici Ekonomskog fakulteta u Splitu i svim publikacijama Ekonomskog fakulteta u Splitu,

-       organiziranje susreta apsolvenata Ekonomskog fakulteta u Splitu s menadžerima,

-       nagradivanje najboljih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu,

-       obavještavanje o djelatnostima Ekonomskog fakulteta u Splitu i aktivnostima Udruge te akcijama koje se tiču personalnog i profesionalnog razvoja članstva,

-       izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija,

-       izdavanje glasila Udruge S.E.F.,

-       organiziranje susreta Udruge S.E.F..

 

Članak 8.

 

Rad  Udruge je javan  .                                                     

Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrdene ovim Statutom, posebno:

-       pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim dogadajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima, na internetskim stranicama, društvenim mrežama ili na drugi prikladannačin,

-       javnimpriopćavanjem,

-       slobodnim pristupom predstavnicima informativnih medija sjednicama Skupštine i aktivnostima udruge.

Svi članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u radu Udruge, sukladno odredbama Statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

Sjednice tijela Udruge su javne osim  u slučaju kada je u pitanju poslovna tajna.

 

 

 

V.  ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

 

Članom Udruge mogu postati poslovno sposobne fizičke osobe sukladno ovom Statutu i Zakonu.

Članstvo u Udruzi može biti redovito i počasno.

Redovitim članom može postati fizička osoba koja je na Ekonomskom fakultetu u Splitu stekla akademski naziv ili stručni naziv ili akademski stupanj i koja je popunila i potpisala pristupnicu te time prihvatila ciljeve Udruge te se obvezala na poštivanje odredbi ovogaStatuta.

Počasnim članom može postati fizička osoba koja je svojim radom i javnim djelovanjem posebno doprinijela razvoju i ugledu Udruge i Ekonomskog fakulteta u Splitu a koju je za počasnog člana predložilo najmanje pet redovitih članova.

Počasni član ima prava i obveze redovitog člana, osim prava da bira i bude biran u tijela Udruge i obveze da plaća članarinu.

Odluku o statusu počasnog člana donosi Upravni odbor.


Članak 10.

  

                                

  Udruga može imati i potpomagajuće  članove    

Potpomagajućim članom može postati fizička osoba koja je svojom aktivnošću ili materijalnimmaterijalnimdoprinosom pomogla razvoju Udruge i ostvarivanju njezinih ciljeva, a koju je za potpomagajućeg člana predložilo najmanje pet redovitihčlanova.

Potpomagajućim članom može postati i fizička osoba koja je akademski naziv ili stručni naziv ili akademski stupanj stekla na drugom fakultetu, ako osobni zahtjev te osobe potpiše i jedan redoviti član Udruge.

Potpomagajući član ima prava i obveze redovitog člana, osim prava da bira i bude biran u tijela Udruge.

Odluku o statusu potpomagajućeg člana donosi Upravni odbor.

 

                        

Članak 11.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova Udruge koji vodi tajnik Udruge.

Prije upisa u popis članova, tajnik Udruge obavlja provjeru:

-       za redovitog člana provjerava se podatak (naveden u pristupnici) o godini stjecanja na Ekonomskom fakultetu u Splitu akademskog naziva ili stručnog naziva ili akademskog stupnja. Ako se provjerom utvrdi da podatak nije istinit, pristupnica se  vraća podnositelju. Ako se provjerom utvrdi da je podatak istinit, podnositelju se dostavlja članska iskaznica ili druga obavijest o upisu u popis članova te poziv za uplatučlanarine;

-       za počasnog i potpomagajućeg člana provjerava se postojanje odluke Upravnog odbora kojom je utvrđen članski status te se preslika obrazložene odluke odlaže uz popisčlanova.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži sljedeće podatke:

-       prezime i ime ,

-       osobni identifikacijski broj(OIB),

-       akademski naziv ili stručni naziv ili akademski stupanj i godina stjecanja naziva ili stupnja (samo za redovitečlanove),

-       datum učlanjenja(pristupanja),

-       datum prestankačlanstva,

-       adresa (poštanska ili elektronička) na koju član želi primati informacije i/ili upite iz Udruge,

-       kategorijačlanstva.

 

Članak 12.

Član  Udruge ima pravo:

-       sudjelovati u aktivnostimaUdruge,

-       birati članove tijela Udruge i biti biran za člana tijela Udruge (samo redoviti član Udruge),

-       davati prijedloge i mišljenja o aktivnostima Udruge i njezinihtijela,

-       biti obaviješten o aktivnostima Udruge i njezinihtijela,

-       predlagati počasne i potpomagajuće članove,

-       koristiti internetsku stranicuUdruge,

-       uvida u adresar članovaUdruge.


Član Udruge ima obvezu:

-       doprinositi ostvarivanju ciljeva Udruge,

-       pridržavati se odredbi ovogaStatuta,

-       provoditi odluke i zaključke tijela Udruge,

-       promovirati Udrugu i Ekonomski fakultet uSplitu,

-       plaćati članarinu u skladu s odredbama Statuta i odlukama tijela Udruge (osim počasnog  člana).

 

Članak 13.

Članstvo u Udruzi prestaje:

-       dragovoljnim istupanjem,

-       isključenjem,

-       brisanjem iz članstva,

       -       smrću.

Član koji želi istupiti iz Udruge dostavlja o tome izjavu u slobodnoj pisanoj formi tajniku Udruge. O dragovoljnom istupanju iz Udruge ne vodi se postupak. Tajnik Udruge dužan je u popis članova Udruge bez odlaganja unijeti podatak o datumu prestanka članstva za člana koji je dostavio odgovarajuću izjavu.

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako grubo prekrši odredbe Statuta, naruši ugled ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu. Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Upravni odbor.

Isključeni član ima pravo, u roku od petnaest dana računajući od dana dostave odluke, podnijeti prigovor Skupštini udruge. Ako u tom roku isključeni član:

-       ne podnese prigovor, tajnik Udruge kao podatak o datumu prestanka članstva u popis članova upisuje datum donošenja odluke oisključenju;

-       podnese prigovor, Skupština je dužna odlučiti o podnesenom prigovoru na svojoj prvoj sjednici i odluka Skupštine  o isključenju je konačna, a isključenom članu se tajnik Udruge u popisu članova dodijeliti status potpomagajućeg člana i to od datuma podnošenja prigovora do datuma donošenja konačne odlukeSkupštine.

U slučaju neplaćanja godišnje članarine najkasnije do 31. prosinca tekuće godine, član se početkom naredne godine automatski briše iz članstva, bez posebne odluke. Tajnik Udruge obavještava člana o datumu prestanka članstva.

Član se briše iz popisa članova u slučaju smrti, bez posebne odluke.

 

 

VI.  TIJELA  UDRUGE

 

                                                                   Članak 14.

Tijela udruge su:

-       Skupština,

-       Upravni odbor,

-       Nadzorni odbor,

-       Predsjednik,

-       Tajnik,

-       Likvidator.

 

 

 

 

SKUPŠTINA

 

 

                                                                           Članak15.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu sačinjavaju svi redoviti članovi Udruge.

U radu Skupštine mogu sudjelovati i počasni i potpomagajusi članovi, bez prava odlučivanja.

 

 

Članak 16.

Skupština može biti:

   -  redovita                      

   - izborna       

   -  izvanredna                                                  

Skupština redovito zasjeda jednom godišnje i to početkom godine, prije roka koji je propisima o financijskom izvještavanju u neprofitnom računovodstvu utvrđen za dostavu financijskog izvještaja i izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava.

Izborna sjednica Skupštine održava svake druge godine u terminu redovite Skupštine. Izvanredna sjednica Skupštine saziva se prema potrebi.

 

Članak 17.

Sjednicu Skupštine saziva Upravni odbor na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Odluka o sazivanju sjednice objavljuje se na službenim internetskim stranicama Udruge najmanje deset

(10) dana prije održavanja sjednice, a relevantni materijali za odlučivanje po predloženom dnevnom redu objavljuju se na internetskim stranicama najmanje pet (5) dana prije održavanja sjednice. Svi redoviti članovi Udruge o tome se izvješćuju i elektroničkom porukom ili pismom koje tajnik Udruge šalje na adresu koju je član naveo u pristupnici ili naknadno dostavljenoj obavijesti.

Upravni odbor je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje dvadeset (20) članova Udruge ili predsjednik ili Nadzorni odbor. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelj obvezno predlaže dnevni red sjednice i obrazlaže razloge za sazivanje izvanrednesjednice.

Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u roku od petnaest (15) dana od dana dostave zahtjeva iz prethodnog stavka ovoga članka, izvanrednu sjednicu Skupštine sazvat se predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice, kao i obrazloženje sazivanja te izjavu o činjenici da Upravni odbor nije u ostavljenom roku sazvaosjednicu).

Na izvanrednoj sjednici Skupštine odlučuje se samo o pitanjima radi kojih je sazvana.

U slučaju ostavke ili smrti predsjednika Udruge, izvanrednu izbornu sjednicu skupštine može sazvati Upravni odbor na inicijativu dopredsjednika ili tajnika. Ako nakon tri mjeseca od nastanka prethodno navedenih okolnosti Upravni odbor ne zazove izbornu sjednicu Skupštine, može je sazvati Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor će sazvati izbornu sjednicu Skupštine i ako je Upravni odbor ne sazove u roku iz  članka 16. ovogaStatuta.

 

 

Članak 18.

Skupštini predsjedava predsjednik Udruge ili osoba koju on ovlasti. Ako to nije moguće, Skupština se na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja se predsjedavati sjednicom. Predsjedavajućem u vođenju sjednice pomažu dva člana radnog predsjedništva koje na početku sjednice biraju prisutni članoviSkupštine.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge. Zapisnik potpisuju zapisničar, dva ovjerovitelja zapisnika i predsjedavajućisjednice.

Članak 19.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je na sjednici natpolovična većina svih redovitih članova Udruge.

Skupština odlučuje pravovaljano i ako u vrijeme zakazano za početak sjednice Skupštine ne bude prisutna većina od ukupnog broja redovitih članova Udruge, ali bude prisutno više od dvadesetpet (25) članova, i ako natpolovična većina prisutnih članova odluči da se sjednica održi. U suprotnom se sjednica odgađa. Odgođena sjednica može se zakazati najranije za pet (5) dana.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Odluke Skupštine donose se u pravilu javnim glasovanjem. Odluke o izboru tijela Udruge donose se u pravilu tajnim glasovanjem.

Na prijedlog radnog predsjedništva ili barem pet prisutnih članova, Skupština može odlučiti da se o pojedinom prijedlogu izjasni tajnim glasovanjem. Na prijedlog radnog predsjedništva, Skupština može dvotrećinskom većinom prisutnih odlučiti da odluku o izboru tijela Udruge donese javnim glasovanjem, ali samo u slučaju da je broj kandidata jednak broju osoba koje sebira.

Uz odluku Upravnog odbora o sazivanju redovite (i izborne) sjednice Skupštine, na internetskim stranicama Udruge objavljuje se i podatak o broju redovitih članova Udruge prema stanju na dan 31.prosinca prethodne godine. Tajnik Udruge isti podatak priopćava članovima Skupštine na početku sjednice radi utvrdivanja kvoruma.

Uz odluku Upravnog odbora o sazivanju izvanredne sjednice Skupštine koja se se održati u prvoj polovini godine, na internetskim stranicama Udruge objavljuje se i podatak o broju redovitih članova koji su taj status stekli od početka godine do deset dana prije održavanja sjednice. Tajnik Udruge taj podatak priopsava članovima Skupštine na početku sjednice, bez obzira je li sjednicu sazvao upravni odbor ili drugi predlagatelj. Za utvrdivanje kvoruma zbraja se broj redovitih članova na dan 31.prosinca prethodne godine i broj novih redovitih članova koji su se u Udrugu učlanili tijekom  tekuće godine.

Uz odluku Upravnog odbora o sazivanju izvanredne sjednice Skupštine koja se se održati u drugoj polovini godine, na internetskim stranicama Udruge objavljuje se podatak o broju redovitih članova Udruge deset dana prije održavanja sjednice. Tajnik Udruge taj podatak priopćava članovima Skupštine na početku sjednice, bez obzira je li sjednicu sazvao Upravni odbor ili drugi predlagatelj. Izvanrednu sjednicu Skupštine Upravni odbor može najaviti i više od deset dana unaprijed, s pozivnom članovima da svoj status redovitog člana potvrde uplatom godišnje članarine za tekuću godinu do deset dana prije održavanja sjednice.

 

Članak 20.

Skupština Udruge:

-       usvaja statut Udruge i njegove izmjene i dopune, kao i druge opće akteUdruge,

-       bira i razrješava članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora,

-       bira i opoziva likvidatoraUdruge,

-       odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanjaudruga,

-       odlučuje o ustrojstvenim jedinicama unutarUdruge,

-       usvaja izvješća Upravnog odbora i drugih tijela o njihovom radu i radu Udruge u prethodnom razdoblju te daje smjernice za aktivnosti u narednomrazdoblju,

 

-       odobrava i po potrebi korigira godišnji financijski plan kojega je za tekuću godinu donio Upravni odbor krajem prethodnegodine,

-       usvaja godišnje financijsko izvješće Udruge za prethodnu godinu i izvješće Nadzornogodbora,

-       odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, o početku obavljanja gospodarskih djelatnosti, o prestanku rada i o raspodjeli preostale imovineUdruge,

-       odlučuje o statusnim promjenama i o prestankuUdruge,

-       odlučuje o promjeni sjedišta Udruge,

-       odlučuje o promjeni pečataUdruge,

-       odlučuje o rješavanju sporova i sukoba interesa unutar Udruge te o isključenju iz članstva u drugomstupnju,

-       te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrdena nadležnost drugih tijela Udruge.

 

UPRAVNI ODBOR

Članak 21.

Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine i tijelo koje upravlja Udrugom izmedu sjednica skupštine, a sastoji se od sedam članova koje bira i opoziva S  kupština na mandat od dvije godine. Članovi Upravnog odbora mogu biti ponovo birani bez ograničenja.

Članovi Upravnog odbora između sebe biraju predsjednika, dopredsjednika i tajnika. Predsjednik, dopredsjednik i tajnik Upravnog odbora obavljaju funkciju predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge.

Članovi Upravnog odbora zajedno su odgovorni Skupštini za djelovanje Upravnog odbora. Svaki član Upravnog odbora odgovoran je materijalno i moralno za svoj rad u Upravnom odboru, kao i za rad Upravnog odbora u cjelini.

Predsjednik, dopredsjednik, tajnik i članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata ako:

-       postupaju suprotno odlukamaSkupštine,

-       podnesuostavku,

-       naruše ugled Udruge.

Postupak razrješenja pojedinog ili više članova Upravnog odbora pokreće Upravni odbor ili jedna petina redovitih članova Udruge i to sazivanjem izvanredne sjednice Skupštine. Mandat osobe koja je izabrana na mjesto razriješenog člana Upravnog odbora traje do isteka mandata na koji je bio biran  član koji jerazriješen.

Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji je izabran. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na svojoj prvoj sjednici.

U slučaju prestanka dužnosti predsjednika, do izbora novog funkciju predsjednika obavlja dopredsjednik.

 

Članak 22.

Upravni odbor obavlja sljedeće zadaće:

-       izvršava odluke i zaključkeSkupštine,

-       vodi aktivnosti i poslovanje Udruge,

-       priprema prijedloge općih akata Udruge, utvrduje prijedlog Statuta te prijedloge izmjena i dopuna Statuta i drugih akataSkupštine,

-       donosi godišnji plan rada Udruge u skladu sa smjernicama Skupštine,

-       donosi u prosincu godišnji financijski plan Udruge za narednu godinu te ga daje Skupštini na odobrenje na redovitoj sjednici početkomgodine,

-       utvrduje u siječnju prijedlog godišnjeg financijskog izvještaja Udruge za prethodnu godinu te

       ga daje Skupštini na usvajanje na redovnoj sjednici početkomgodine,

-       saziva sjednice Skupštine, predlaže dnevni red Skupštine i priprema materijale za odlučivanje

       na Skupštini,

-       odlučuje o pristupanju u članstvo Udruge počasnih i potpomagajućih članova, o pristupanju redovitih članova ako je potrebno te o isključenju izčlanstva,

-       odlučuje o poslovnom subjektu kod koje će Udruga imati otvoren žiro-račun i imenuje osobe za potpisivanje transakcija po računima kod bankarskih, financijskih i drugihorganizacija,

-       obavlja druge poslove sukladno zakonu i Statutu.

 

Članak 23.

Upravni odbor radi na sjednicama koje se održavaju najmanje jednom mjesečno, osim u srpnju, kolovozu i rujnu.

Upravni odbor može donositi pravovaljane odluke ako su na sjednici nazočna barem četiri člana.

Upravni odbor donosi odluke i zaključke većinom glasova nazočnih članova. Ako za i protiv prijedloga glasuje isti broj nazočnih članova Upravnog odbora, usvojen je prijedlog za koji je glasao predsjednik Upravnogodbora.

 

 

NADZORNI ODBOR

Članak 24.

Nadzorni odbor je tijelo nadzora nad radom i poslovanjem Udruge, a sastoji se od tri člana koje bira i opoziva Skupština na mandat od dvije godine.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti ujedno i članovi drugih tijela Udruge.

Članovi Nadzornog odbora izmedu sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora. Prvu sjednicu Nadzornog odbora, na kojoj se bira predsjednik Nadzornog odbora, saziva predsjednik Upravnog odbora.

Nadzorni odbor radi samostalno na sjednicama koje najmanje jedanput u tri mjeseca saziva njegov predsjednik, a odluke donosi većinom glasova.

Članu Nadzornog odbora mandat može prestati i prije vremena na koje je izabran, ako bude razrješen od strane Skupštine, te u drugim slučajevima i na način propisan odredbama članka 21. Statuta.

 

 

Članak25.

Nadzorni odbor obavlja sljedeće zadaće:

-       nadzire zakonitost u financijskom poslovanju Udruge i istinitost financijskihizvještaja,

-       nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obveza Udruge te raspolaganje imovinom Udruge,

-       prati i analizira ostvarenje financijskog planaUdruge,

-       nadzire provodenje određenih odluka koje mu se dostavljaju nauvid,

-       nadzire provodenje odluka svih izvršnih tijelaUdruge.

Sva tijela Udruge dužna su omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve spise, te mu dati potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti.

O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor podnosi pisano izvješće na redovnoj sjednici Skupštine, a  prema svojoj prosudbi može to učiniti i u ranije te na drugi način koji smatra prikladnim. O svojim nalazima Nadzorni odbor po potrebi izvješćuje i Upravniodbor.

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK

Članak 26.

Udruga ima predsjednika koji je osoba ovlaštena za zastupanje Udruge.

Funkciju predsjednika Udruge obavlja predsjednik Upravnog odbora. Mandat predsjednika Udruge traje koliko i mandat članova Upravnog odbora. Nitko ne može biti predsjednik Udruge neprekidno dulje od četiri godine.

Upravni odbor Udruge sastaje se na svojoj prvoj sjednici u pravilu odmah nakon izborne sjednice Skupštine, a najkasnije dvadesetičetiri (24) sata nakon završetka Skupštine. Prvom sjednicom Upravnog odbora predsjedava osoba koja je predsjedavala izbornom sjednicom Skupštine. Na prvoj sjednici članovi Upravnog odbora biraju predsjednika, dopredsjednika i tajnika Upravnog odbora te o rezultatima izbora bez odlaganja izvješćuju članove Udruge objavom na službenim internetskim stranicama Udruge i na drugi prikladan način. Zapisnik prve sjednice Upravnog odbora prilaže se zapisniku izborne sjednice Skupštine, a potpisuju ga iste osobe koje potpisuju i zapisnik sa sjednice Skupštine na kojoj su izabrani članovi Upravnog odbora.

 

Članak 27.

Predsjednik Udruge:

-       zastupa i predstavlja Udrugu,

-       saziva sjednice Upravnog odbora i predlaže mu dnevni red, potpisuje akte koje donosi Upravni odbor te obavlja tekuće poslove iz nadležnosti Upravnog odbora za vrijeme izmedu sjednica Upravnogodbora,

-       odgovara za pravilan i zakonit rad Udruge,

-       vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine i Upravnog odbora,

-       podnosi u ime Upravnog odbora Skupštini izvješće o radu Udruge i tijela Udruge, godišnji financijski plan kojega je donio Upravni odbor na odobrenje te godišnji financijski izvještaj na usvajanje,

-       dostavlja zapisnik sa sjednice Skupštine nadležnom uredu državne uprave,

-       sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,

-       obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Udruge.

 

Članak 28.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik.

Predsjednik može dopredsjedniku, tajniku ili drugom članu upravnog odbora dati punomoć za zastupanje u pojedinačnom pravnom poslu.

 

 

TAJNIK

Članak 29.

Tajnik Udruge je tajnik Upravnog odbora, a mandat mu traje koliko i mandat članova Upravnog odbora. Tajnik može biti ponovo biran bez ograničenja.

Tajnik Udruge:

-       obavlja stručno-administrativne poslove u Udruzi,

-       vodi popis članova i odgovoran je za njegovo uredno vodenje te omogućuje uvid u taj popis svim članovima Udruge i nadležnim tijelima, na njihovzahtjev,

-       izvješćuje javnost i Skupštinu o broju redovitih članova Udruge radi utvrđivanja kvoruma na sjednicama Skupštine,

-       čuva arhivsku dokumentaciju Udruge te obavlja i druge poslove za potrebe Skupštine i Upravnogodbora.


LIKVIDATOR

Članak 30.

Likvidatora Udruge bira i opoziva Skupština.

Likvidator može biti osoba/pravna osoba, član Udruge ili osoba koja nije član Udruge. Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad.

Likvidator Udruge zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

 

 

DRUGA  TIJELA UDRUGE

Članak 31.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge, mogu se osnovati stalna ili povremena radna tijela – odbori, radionice, sekcije i slično.

Odluku o osnivanju radnog tijela mogu donijeti Skupština i Upravni odbor.

Odlukom o osnivanju radnog tijela utvrduje se njegov naziv i zadaća, vrijeme za koje se osniva te odgovornost za obavljanje poslova.

S obzirom na prirodu aktivnosti radnog tijela, u odluci o osnivanju određuje se i njegov sastav ili se pak određivanje njegovog sastava odlukom prepušta imenovanome voditelju radnog tijela.

 

 

VII.  USTROJ, UDRUŽIVANJE, STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK POSTOJANJA   UDRUGE

Članak 32.

Pored radnih tijela, Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike.

Ustrojstveni oblici mogu imati svojstvo pravne osobe, na temelju odluke Skupštine udruge za svaki pojedini ustrojstveni oblik.

 

 

Članak 33.

Udruga se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanja, neovisno o području svog djelovanja.

Udruga se može učlaniti u medunarodne udruge i organizacije.

Udruga se može pripojiti drugoj udruzi ili se s drugom udrugom (udrugama) može spojiti u novu udrugu. Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izvješća iskazuju negativan rezultat.

Odluku o udruživanju, pripajanju ili spajanju, donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

 

 

Članak 34.

Razlozi za prestanak postojanja Udruge jesu:

         1.odluka Skupštine o prestanku  Udruge,

2. pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela Udrugerazdvajanjem,

 

 

3.      protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Skupštine, odnosno ako se Skupština ne održi dvije godine nakonprethodne,

4.      pravomoćna odluka suda o ukidanju Udruge,

5.      pokretanje stečajnog postupka Udruge,

6.      na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje Udruge, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od nastupanja te činjenice, donijelo odluku o primanju novihčlanova.

U slučaju iz stavka 1. točke 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja Udruge u registar udruga u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o prestanku Udruge, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

 

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine udruge.

 

 

VIII.  IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 35.

Imovinu Udruge čine:

-       novčana sredstva stečena uplatomčlanarina,

-       dobrovoljni prilozi idarovi,

-       novčana sredstva stečena obavljanjem djelatnosti kojima se ostvarujuciljevi,

-       sredstva stečena financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave tefondova,

-       pokretnestvari,

-       nekretnine,

-       druga imovinskaprava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti odredenih Statutom, u skladu sa zakonom.

 

 

Članak 36.

Upravni odbor određuje visinu godišnje članarine.

Članarina se za tekuću godinu uplaćuje na transakcijski račun Udruge u pravilu do 30. lipnja a najkasnije do 31. prosinca.

U odnosu na člansku obvezu plaćanja članarine (iz članka 12., stavak 2. ovoga Statuta), status redovnog i potpomagajućeg člana ima svaki  član koji je platio članarinu za predhodnu godinu te svaki novi član koji je pristupio Udruzi tijekom tekuće godine.

 

Članak 37.

 

Ako Udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora, onda najmanje jednom godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem službene internetske stranice o tome obavještava i širujavnost.

Sredstva primljena iz javnih izvora u skladu s prethodnim stavkom ovoga članka Statuta, Udruga može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.

Upravni odbor dužan je izmijeniti godišnji financijski plan odmah nakon nastupa okolnosti iz prvog stavka ovoga članka Statuta, te o tome na prikladan način izvijestiti sve redovite članove.

 

 

 

IX.   RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE U SLUČAJU PRESTANKA           POSTOJANJAUDRUGE

 

Članak 38.

U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje Ekonomskom fakultetu u Splitu.

Udruga nema pravo imovinu Udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

 

 

X.  RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 39.

Sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće izmedu članova Udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se odlukom koju donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona omirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Udruga podnosi nadležnom uredu  zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnogvijeća.

 

 

XI.   FINANCIJSKO POSLOVANJE  UDRUGE

Članak40.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se ureduje način financijskog poslovanja i vodenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

 

XII.  ODGOVORNOST ZA OBVEZE  I  ŠTETU

Članak41.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.

Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu učinjenu u Udruzi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno opsim propisima za štetu.

 


XIII.  NADZOR

                                                                         Članak 42.

 


Članovi Udruge sami nadziru rad Udruge

Ako član Udruge smatra da je Udruga povrijedila Statut ili drugi opći akt Udruge, ovlašten je na to upozoriti nadležno tijelo Udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

 

 

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od trideset (30) dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od trideset (30) dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Udruge.

 

 

XIV.  PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Statut Udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova nazočnih na sjednici.

Ako se Statut ili njegove izmjene donose na sjednici iz stavka 2. članka 19. ovoga Statuta, odluka se donosi dvotrećinskom većinom nazočnih redovitih članova.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje Statuta izmedu dviju sjednica Skupštine daje Upravni odbor, a osoba nezadovoljna tumačenjem Upravnog odbora može zatražiti da se o spornom pitanju izjasni Skupština na prvoj sljedećoj sjednici.

Tumačenje drugih akata Udruge daje predsjednik Udruge.

Izjave o popisu i statusu članova Udruge daje tajnik Udruge.

Ovaj izmijenjeni Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom ovjere od strane nadležnog tijela državne uprave.


 

 

 

U Splitu, 20. veljače 2019.g.

 

                                                                                                                Predsjednica Udruge:

                                                                                                             Ingrid Bulatović, dipl.oec.

 

 

 

   

Odluka o sazivanju redovne skupštine 19.02.2020

UDRUGA DIPLOMIRANIH STUDENATA

EKONOMSKOG FAKULTETA U SPLITU

(Udruga Alumni S.E.F.)

Split, Cvite Fiskovića 5

 

Split, 21.01.2020.g.

 

O D L U K A

 

o sazivanju redovne skupštine Udruge Alumni S.E.F.

 

Na temelju članka 17. Statuta, UO Udruge donosi Odluku o sazivanju redovne

godišnje skupštine Udruge : u srijedu 19.02.2020. god. u Velikom amfiteatru

Ekonomskog fakulteta u Splitu, Cvite Fiskovića 5, s početkom u 18 sati.

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine (izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva

ovjerovitelja zapisnika, izvješće tajnice Udruge o broju redovitih članova

Udruge prema stanju na dan 31. prosinca 2019.g.) i pozdravi uzvanika

2. Razmatranje i usvajanje izvješća UO i drugih tijela i o njihovom radu i radu

Udruge u predhodnom razdoblju (Upravni odbor, SEFNET, Likovna

radionica, Mješoviti pjevački zbor)

3. Razmatranje i usvajanje izvješća Nadzornog odbora i usvajanje godišnjeg

financijskog izvješća za 2019.g.

4. Donošenje smjernica za aktivnosti u narednom razdoblju i odobrenje

financijskog plana za 2020.g. kojeg je UO usvojio u prosincu 2019.g.

 

Predsjednica Udruge:

 

Ingrid Bulatović

Odluka o izboru predsjednice, dopredsjednice i tajnice Udruge

UDRUGA DIPLOMIRANIH STUDENATA

EKONOMSKOG FAKULTETA U SPLITU

Udruga Alumni  S.E.F.

Cvite Fiskovića 5,  Split

 

Split, 21.02.2019.

 

 

 

 

O D L U K A

o izboru predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge

 

 

 

 

Sukladno čl. 21., stavku 2. Statuta i čl. 26., stavku 3. Statuta , na 1. sastanku  održanom dan nakon Izborne skupštine , 21. veljače 2019.g., novoizabrani članovi Upravnog odbora u sastavu:

 

-        Anita Cvitanić

-        Edita Popović-Kragić

-        Ingrid Bulatović

-        Lada Lušić

-        Ljiljana Kulušić

-        Silvana Blašković

-        Zlatko Cvitanović  

 

na mandatano razdoblje od dvije godine jednoglasno su izabrali:

 

1.    Ingrid Bulatović za predsjednicu

2.    Silvanu Blašković za dopredsjednicu

3.    Ladu Lušić za tajnicu

 

 

Dodatne informacije