Naslovnica Alumni

DNEVNI RED - Skupština 19.02.2020

 

Na temelju Odluke Upravnog odbora Udruge (u privitku), sazivam Izbornu Skupštinu Udruge diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu koja će se održat će se u srijedu 19.veljače 2020.g. s početkom u 18:00 satiu Velikom amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Splitu,Cvite Fiskovića 5

 

Predlažem slijedeći:

 

                                             DNEVNI RED:

 

  1. Otvaranje Skupštine i biranje radnih tijela Skupštine

 

- Izvješće tajnice Udruge o broju redovitih članova Udruge prema stanju na dan 31

   prosinca 2019.g.) i broja prisutnih članova na sjednici

 

1.1. Izbor Radnog predsjedništva

1.2. Izbor verifikacijske komisije

1.3. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

 

 

2. Razmatranje i usvajanje izvješća o:

 

2.1.  radu UO i radu Udruge u predhodnom razdoblju – Ingrid Bulatović,

        predsjednica Udruge

2.2.  XV SEFNET-u  - Mirko Cvitanić, predsjednik organizacijskog odbora

        SEFNET-a

2.3.  radu Likovne radionive – Hajdi Tabak Javorčić- voditeljica likovne sekcije

2.4.  radu Mješovitog pjevačkog zbora  - Zlatko Bukvić – voditelj zbora

 

  1. Razmatranje i usvajanje izvješća Nadzornog odbora i usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2019.g.- Vedrana Duplančić Frana, predsjednica NO

 

       

  1. Donošenje smjernica za aktivnosti u narednom razdoblju i odobrenje financijskog plana za 2020.g. kojeg je UO usvojio u prosincu 2019.g.

 

                                                    

                                                                                                Predsjednica Udruge Alumni SEF:

                                                                                                 Ingrid Bulatović,dipl.oec.

Financijski-plan-2020

 ALUMNI S.E.F. - FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU  
Rb Opis     Plan
2019.
Ostvareno 2019. (procjena) ostvareno / plan u % Plan
2020.
Plan 2020.
na plan 2019
1 2 3     6 7 (6/3)
1.1. Članarine 9.000 8.900 98,9 9.000 100,00
1.2. Donacije 1.600 450 28,1 500 31,25
1.3. Imovina 4 2 50,0 0 0,00
1. PRIMICI 10.604 9.352 88,2 9.500 89,59
2.1. Naknade 8.000 0 0,0 8.000 100,00
2.2. Materijal i usluge 5.000 3.024 60,5 5.000 100,00
2.3. Platni promet 749 936 125,0 1.000 133,51
2.4. Ostali izdaci 5.000 2.674 53,5 5.000 100,00
2. IZDACI 18.749 6.634 35,4 19.000 101,34
3.  (1-2) Višak (manjak) -8.145 2.718 -33,4 -9.500 116,64
4. Preneseni višak 25.145 25.145 100,0 27.500 109,37
5.  (3+4) Višak za prijenos 17.000 27.863 163,9 18.000 105,88

Godišnji financijski izvještaj 2019_Neprof6_Alumni-SEF

Vrsta posla: 710               Obrazac
G-PR-IZ-NPF
 
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ  
O PRIMICIMA I IZDACIMA  
za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.  
Naziv obveznika: UDRUGA DIPLOMIRANIH STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA U SPLITU  
Poštanski broj: 21000   Mjesto: SPLIT  
Adresa sjedišta: Cvite Fiskovića 5  
Račun (IBAN): HR3124070001100574687       RNO broj: 0018406    
Šifra djelatnosti: 9412 Djelatnosti strukovnih članskih organizacija     Matični broj: 01573101    
Šifra grada/općine: 409 Grad/općina: SPLIT       OIB: 56364123472  
              Oznaka razdoblja: 2019-12    
                Šifra županije: 17    
Verzija Excel datoteke: 6.0.0.               Iznosi u kunama bez lipa  
Red. Br. OPIS AOP Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini Index
(5/4)
 
1 2 3 4 5 6  
I. PRIMICI  
1. Primici od prodaje roba i pružanja usluga 001     -  
2. Primici od članarina i članskih doprinosa 002 8.900 8.900 100,0  
3. Primici iz javnih izvora na temelju posebnih zakona 003     -  
4. Primici od donacija (AOP 005 do 010) 004 1.100 450 40,9  
4.1. iz državnog proračuna 005     -  
4.2. iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 006     -  
4.3. od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija 007     -  
4.4. od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 008 1.000   0,0  
4.5. od građana i kućanstava 009 100 450 450,0  
4.6. iz ostalih izvora 010     -  
5. Primici od kamata i ostale financijske imovine 011 5 3 60,0  
6. Primici od zakupa, iznajmljivanja i ostale nefinancijske imovine 012     -  
7. Primici od prodaje dugotrajne imovine 013     -  
8.  Ostali primici (od naknade štete, refundacija i sl.) 014     -  
  PRIMICI UKUPNO  (AOP 001 do 004 + 011 do 014) 015 10.005 9.353 93,5  
II. IZDACI  
1. Izdaci za radnike (AOP 017+018) 016 0 0 -  
1.1. Plaće (bruto) 017     -  
1.2. Doprinosi na plaću 018     -  
2. Izdaci za naknade troškova radnicima (službena putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje)  019     -  
3. Izdaci za naknade volonterima 020     -  
4. Izdaci za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (službeni put i ostalo) 021 3.352   0,0  
5. Izdaci za usluge (pošta, telefon, najamnina, komunalne, računalne, intelektualne usluge i sl.)  022 1.770 1.715 96,9  
6. Izdaci za materijal i energiju (uredski materijal, sirovine, energija, sitni inventar i auto gume) 023 1.930 1.309 67,8  
7. Izdaci za kamate i usluge platnog prometa 024 489 936 191,4  
8. Izdaci za dane donacije 025     -  
9. Izdaci za nabavu dugotrajne imovine 026     -  
10. Ostali izdaci (reprezentacija, članarina, kotizacija, premije osiguranja i sl.) 027 2.445 2.674 109,4  
  IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027) 028 9.986 6.634 66,4  
III. VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)  029 19 2.719 >>100  
IV. VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA - PRENESEN IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE 030 25.126 25.145 100,1  
Red. Br. DODATNI PODACI AOP Stanje na kraju  prethodne godine Stanje na kraju izvještajnog razdoblja Index
(5/4)
 
1. Stanje novčanih sredstava na računu 031 25.145 27.864 110,8  
2. Stanje novčanih sredstava u blagajni 032     -  
3. Stanje oročenih sredstava  033     -  
4. Obveze po neplaćenim računima 034     -  
5. Potraživanje za nenaplaćene račune 035     -  
6. Primitak ostvaren iz sredstava Europske unije 036     -  
7. Prosječan broj zaposlenih 037     -  
8. Broj volontera 038     -  
9. Broj sati volontiranja 039     -  
  Kontrolni zbroj (AOP 031 do 039) 040 25.145 27.864 110,8  
                       
      Potpis zakonskog zastupnika  
                       
Zakonski zastupnik: Ingrid Bulatović          
Datum: 3.2.2020.                  
Osoba za kontakt: Boris Milat            
Telefon:  0913352526                
Telefax: 021771661                
Adresa e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.            
                       

Gostujuća predavanja 2019. g

GOSTUJUĆA PREDAVANJA  2019.g.
Rb IME I PREZIME TEMA PREDAVANJA Dat. predavanja KOLEGIJ/STRUČNI SKUP NOSITELJ KOLEGIJA ORGANIZATOR SKUPA
1 Marko Ugrčić, mag.oec. Marketing u upravljanju prodajom Radisson  Blu Resort & Spa Split 21.03.2019. Strategija  marketinga u turizmu  prof. dr. sc. Neven Šerić
2. Nenad Nizić dipl.oec. i  Bruno Nizić  mag.oec. Strateški menadžment malog hotela , hotela Vestibul Palace Split   25.03.2019. Strateški menadžment hotela  prof. dr. sc. Želimir Dulčić
3. Mario Kliškinić ,mag.oec. Od diplome EFST do nižeg savjetnika za digitalni marketing u tvrtci Bratzi media d.d.Split 28.03.2019. Strategija  marketinga u turizmu  prof. dr. sc. Neven Šerić
4. Davina Ljubičić-Đirlić, mag.oec. Upravljanje marketinškim aktivnostima u prodaji na primjeru hotela "Park" Split    04.04.2019. Strategija  marketinga u turizmu  prof. dr. sc. Neven Šerić
5. M.Šverko, mag.oec.  - Ivana Klarić,mag.oec Strateški menadžment Cornaro hotel Split 08.04.2019. Strateški menadžment hotela  prof. dr. sc. Želimir Dulčić
6. M.Dragošević ,dipl.ing. -  M.Jakovina mag.oec. Upravljanje i kontrola kvalitete proizvoda i procesa tvrtke Purex d.o.o. Hrvace 24.04.2019. Upravljanje kvalitetom prof. dr. sc. Dragana Grubišić
7. Darijo Karninčić , oec. Kontrola kvalitete,terminiranje proizv. i upravljanje zalihama u tvrtci Tenton d.o.o. Gizdavac  08.05.2019. Operacijski memadžment II prof. dr. sc. Dragana Grubišić
8. Tomislav Mrduljaš,      skladatelj-  producent Glazbene manifestacije kao sastavnica nacionalnog imidža (razvoj i upravljanje konceptom Splitski festival ,obnovljena Dora i Porin) 21.03.2019. Strategija  marketinga u turizmu  prof. dr. sc. Neven Šerić
9. Nenad Nizić dipl.oec. Marketinško upravljanje imiđom hotela Vestibul Palace Split   09.05.2019. Strategija  marketinga u turizmu  prof. dr. sc. Neven Šerić
10. Ljiljana Vučetić,dipl.oec. Računovodstvo proračunskih korisnika - GRAD  SPLIT 15.05.2019. Računovodstvo proračunskih korisnika Izv.prof.dr.sc. Andrijana Rogošić
11. Snježana Galić,dipl.oec. Računovodstveni i porezni tretman-porezni pothvat 20.05.2019. Financijsko računovodstvo 2 prof.dr.sc. Ivica Pervan
12. Davor Gabela,dipl.oec. Odlučivanje o proizvodnji u tvrtci  Sardina d.o.o. Postira 23.05.2019. Operacijski menadžment I prof. dr. sc. Dragana Grubišić
13. Maja Šećer,mag.oec. Revizija ciklusa prodaje 31.05.2019. Revizija Izv. prof. dr. sc. Tina Vuko
         
         

IZVJEŠĆE O RADU ZBORA 2019

IZVJEŠĆE O RADU ZBORA 2019.

 

U protekloj 2019. godini članovi zbora imali su 33 probe i 6 javnih nastupa. Uvježbano je 5 novih pjesama, a iz prethodnih godina zadržano ih je 7 radi izvođenja istih. Na probe je u prosjeku dolazilo 80% članova što je omogućilo uvježbavanje po dionicama. U 2019. godini u zboru je bilo 19 članova koji su aktivni i u ostalim aktivnostima udruge.

 

Nastupi u 2019. godini:

 

1. Izborna skupština Alumni KTF Split - 04.02.2019.

2. Izborna skupština Alumni EF Split - 20.02.2019.

3. Otvaranje izložbe slika Branke Smoje - 24.05.2019.

4. Promocija knjige Dese Kardum „Škrinjica od svile“ - 11.06.2019.

5. Otvaraje izložbe slika Mali format u Solinu - 20.11.2019.

6. Svečana proslava 45. godina osnivanja EF u  Splitu-  26.11.2019.

 

Popis pjesama javno izvedenih u 2019. godini:

1. Gaudeamus igitur,

2. Kaleto moja mala,

3. Meni trebaš ti,

4. Gdje si majko da me budiš,

5. Lipo ime,

6. Odlazak,

7. Škrinja ljubavi,

8. Moj mi je Mato iz Drača,

9. Cetina.

U Splitu,  07. veljače 2020. godine

 

                                                                        Voditelj zbora:

                                                                         Zlatko Bukvić

Izvještaj UO Udruge Alumni S.E.F. za period 21.02.19.-18.02.20.

Izvješće UO o svom radu i aktivnostima

Udruge Alumni 

S.E.F. u periodu 21.02.2019.- 18.02.2020.

 

1. Upravni odbor Udruge (ponovno izabran u istom sastavu  na izbornoj Skupštini 20.02.2019.g.), održao je 12 sastanaka,  na kojima  je   prisustvovala i predsjednica Nadzornog odbora Vedrana Duplančić Frana.  Sve  odluke su donesene  jednoglasno. Nijedan sastanak nije odgođen. Svi članovi UO su dali doprinos  u predlaganju i provođenju  aktivnosti Udruge.  

 

2. U okviru XV. SEFNET-a  održano je   devet predavanja nekadašnjih studenata o svojim slučajevima iz prakse i četiri terenske nastave prema traženju nastavnika u okviru nastavnih kolegija. Detaljni izvještaj podnosi predsjednik Organizacijskog odbora  SEFNET-a Mirko Cvitanić.

 

3. Surađivali smo  s drugim alumni udrugama na način da smo o akcijama, koje smo mi organizirali ili neka druga  udruga, međusobno obaviještavali članstvo koje je onda prema svojoj mogućnosti i afinitetima prisustvovalo ili sudjelovalo u istima.

 

4. Aktivno smo učestvovali u radu Skupštine  ASUS-a (krovne udruge SVST) u lipnju 2019. sa svoja dva člana:  Boris Milat kao dopredsjednik Koordinacijskog odbora  i  Zoran Sinovčić kao član Skupštine koji je tom prilikom uspješno prezentirao rad naše Udruge u proteklom periodu.

 

5. Suradnja s Ekonomskim fakultetom i dalje je vrlo uspješna. Svi članovi Udruge su pozvani 26.11.2019. na svečano obilježavanje 45 godina našeg fakulteta kojom prilikom je EF dodijelio priznanja i zahvalnice profesorima, suradnicima, fizičkim i pravnim osobama,  za predani rad i doprinos  visokom statusu koji danas uživa EF.  Naime Ekonomski fakultet u Splitu je dobio 2 akreditacije EPAS za preddiplomski i diplomski studij Poslovne ekonomije od Europske zaklade za razvoj menadžmenta (EFMD) od  ukupno 115 u svijetu, čime se svrstao u sam svjetski vrh. Time je omogućeno našim studentima zaposlenje bilo gdje u svijetu. Za akreditaciju je jedan od bitnih elemenata bilo i uvođenje studenata u svijet gospodarstva kroz gostovanja gospodarstvenika-alumnija EF. Radi toga je EF dodijelio Udruzi zahvalu za 15 godina provođenja projekta SEFNET. Zahvalnicu i prigodni poklon je u ime Udruge na ovoj svečanosti primila predsjednica Udruge Ingrid Bulatović.  Svečanost je uveličao i nastup Mješovitog zbora Alumni S.E.F. pod ravnanjem Zlatka Bukvića. Članica Likovne sekcije  Edita Vrgoč je donirala Udruzi svoj rad - prekrasnu sliku, koju smo uokvirili i darovali Ekonomskom fakultetu  za njegovu obljetnicu.

 

6. Svjesni važnosti koju naš program SEFNET ima , odlučili smo na svečan način obilježiti 15. godišnjicu SEFNET-a te zajedno s  dekanicom zahvaliti i profesorima i pravnim subjektima koji su kroz svih ovih 15 godina dali najveći doprinos u odvijanju i održavanju istog. U ime Udruge i Ekonomskog fakulteta te Organizacijskog odbora SEFNET-a zahvalnice smo dodijelili  na prigodnom domjenku 23. siječnja 2020. u dekanatu EF.

Za svoj predani rad i angažman u SEFNET-u svih ovih godina posebnu zahvalnicu od strane Udruge i EF je dobio  Mirko Cvitanić.

Domjenak, na koji su bili pozvani svi članovi Udruge kao i profesori sa EF,  je prošao u ugodnom druženju  sudionika uz glazbeni doprinos Mlađana Tudora. Ovim putem se posebno zahvaljujemo i  Eduardu Gracinu koji se pobrinuo za  snimanje dodjele zahvalnica. O svrsi i kriterijima za dodjelu zahvalnica, par riječi će nam reći Mirko Cvitanić.

 

7. Naše učenje i zabava se kontinuirano odvijala kroz dvije sekcije: Likovne sekcije i Mješovitog pjevačkog zbora o čemu njihovi voditelji podnose poseban izvještaj.

 

8. U svibnju 2019. smo organizirali višednevni izlet na  Kvarnerske otoke: Krk - Cres – Lošinj, koji će svima ostati u prelijepoj uspomeni, zbog  vrhunske organizacije za koju je najzaslužniji Mirko Cvitanić i veseloj raspoloženju  za koje je najzaslužnija  Branka Smoje.

Uz stručno vodstvo  obišli smo grad Krk, muzej, katedralu, zidine, zatim  Juran dvor gdje je Bašćanska ploča,  posjetili grad Cres, muzej i franjevački samostan, Mali i Veliki Lošinj, Muzej Apoksiomena. Vodići su naglasak stavili  na priču o otočnoj ekonomiji, problemima i izazovima. Poseban utisak nam je ostavio posjet OPG-u Mirisni vrt na Krku. Nakon izleta proveli smo mali natječaj za  najbolju fotografiju pejzaža po izboru naših slikarica  Vere Sinovčić, Edite Vrgoč  i Deni Čulić.    

 

9. Ostvarili smo i planirani jednodnevni izlet – ovaj put je konačno došao na red  Klis. Prvo smo posjetili Crkvu UBDM ukrašenu Paračevim freskama o kojima nam je, u maniri stručnog vodića,  detaljno i zanimljivo pričala  Anita Cvitanić. 

Zatim smo obišli Klišku tvrđavu, muzej i Providurov stan, put nastavili prema OPG-u Stella Croatica. Tu smo  imali priliku saznati kako se jedan OPG može izboriti za svoje mjesto na tržištu i dobro poslovati u našim prilikama. Izlet smo završili ručkom u Trilju gdje je  Jerko Podrug dodijelio nagradu Mireli Kačunić za najbolju fotografiju sa izleta na Kvarnerske otoke.  Složili smo se da i nakon budućih  izleta svaki put provedemo natječaj za najbolju fotografiju.        

 

10. Od ostalih planiranih aktivnosti :

- realizirali smo humanitarnu akciju – ove godine to je  donacija trajnijih prehrambenih proizvoda (riža, leća, slanutak) socijalnoj samoposluzi pri Udruzi Most koja  skrbi o splitskim beskućnicima   (ukupne vrijednosti cca 1.000,00 kn).

- dogovorili za 17. veljače 2020. , za članove Udruge i ostale zainteresirane,  u kinu Zlatna vrata u projekciju dokumentarnog filma „Ovo mijenja sve“ (na temu utjecaja egzistencijalne krize klimatskih promjena na ekonomski sustav), po preporuci Alena Munitića , direktora Festivala mediteranskog filma u Splitu, koji će ujedno biti i uvodničar a naša Silvana Blašković voditeljica programa. 

 

11. Družili smo se:

-        nakon izborne Skupštine

-        na ispraćaju 2019.g.

-        Večer smijeha -  gdje su nam gostovali humoristi Marijan Grbavac, Mladen Vuković i Vedran Limić koji je tom prilikom promovirao i svoju novu knjigu „Pljunica i sedam patuljaka“. Naravno naš Mirko kao moderator , prezentirao se i kao vrstan humorista, a Mlađan Tudor sve začinio divnim baladama u spomen na Olivera i Tomu Bebića.   

 

Od planiranih aktivnosti za 2019.g. nismo :

1.    formirali bazu podataka o svim alumnijima EF, zbog istih problema koje smo imali i ranijih godina

2.    održali javnu tribinu na temu od javnog interesa – tema je trebala biti „Očuvanje čakavske riči u Splitu“, s naglaskom na financijski aspekt tog projekta, međutim iako pregovori s mogućim sudionicima traju od listopada  još se ništa nismo uspjeli dogovoriti.   

 

Split, 13. veljače 2020.

Predsjednica UO Alumni S.E.F.

_____________________

Ingrid Bulatović

Dodatne informacije