Naslovnica Alumni

Godišnji financijski izvještaj 2019_Neprof6_Alumni-SEF

Vrsta posla: 710               Obrazac
G-PR-IZ-NPF
 
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ  
O PRIMICIMA I IZDACIMA  
za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.  
Naziv obveznika: UDRUGA DIPLOMIRANIH STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA U SPLITU  
Poštanski broj: 21000   Mjesto: SPLIT  
Adresa sjedišta: Cvite Fiskovića 5  
Račun (IBAN): HR3124070001100574687       RNO broj: 0018406    
Šifra djelatnosti: 9412 Djelatnosti strukovnih članskih organizacija     Matični broj: 01573101    
Šifra grada/općine: 409 Grad/općina: SPLIT       OIB: 56364123472  
              Oznaka razdoblja: 2019-12    
                Šifra županije: 17    
Verzija Excel datoteke: 6.0.0.               Iznosi u kunama bez lipa  
Red. Br. OPIS AOP Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini Index
(5/4)
 
1 2 3 4 5 6  
I. PRIMICI  
1. Primici od prodaje roba i pružanja usluga 001     -  
2. Primici od članarina i članskih doprinosa 002 8.900 8.900 100,0  
3. Primici iz javnih izvora na temelju posebnih zakona 003     -  
4. Primici od donacija (AOP 005 do 010) 004 1.100 450 40,9  
4.1. iz državnog proračuna 005     -  
4.2. iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 006     -  
4.3. od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija 007     -  
4.4. od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba 008 1.000   0,0  
4.5. od građana i kućanstava 009 100 450 450,0  
4.6. iz ostalih izvora 010     -  
5. Primici od kamata i ostale financijske imovine 011 5 3 60,0  
6. Primici od zakupa, iznajmljivanja i ostale nefinancijske imovine 012     -  
7. Primici od prodaje dugotrajne imovine 013     -  
8.  Ostali primici (od naknade štete, refundacija i sl.) 014     -  
  PRIMICI UKUPNO  (AOP 001 do 004 + 011 do 014) 015 10.005 9.353 93,5  
II. IZDACI  
1. Izdaci za radnike (AOP 017+018) 016 0 0 -  
1.1. Plaće (bruto) 017     -  
1.2. Doprinosi na plaću 018     -  
2. Izdaci za naknade troškova radnicima (službena putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje)  019     -  
3. Izdaci za naknade volonterima 020     -  
4. Izdaci za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (službeni put i ostalo) 021 3.352   0,0  
5. Izdaci za usluge (pošta, telefon, najamnina, komunalne, računalne, intelektualne usluge i sl.)  022 1.770 1.715 96,9  
6. Izdaci za materijal i energiju (uredski materijal, sirovine, energija, sitni inventar i auto gume) 023 1.930 1.309 67,8  
7. Izdaci za kamate i usluge platnog prometa 024 489 936 191,4  
8. Izdaci za dane donacije 025     -  
9. Izdaci za nabavu dugotrajne imovine 026     -  
10. Ostali izdaci (reprezentacija, članarina, kotizacija, premije osiguranja i sl.) 027 2.445 2.674 109,4  
  IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027) 028 9.986 6.634 66,4  
III. VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)  029 19 2.719 >>100  
IV. VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA - PRENESEN IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE 030 25.126 25.145 100,1  
Red. Br. DODATNI PODACI AOP Stanje na kraju  prethodne godine Stanje na kraju izvještajnog razdoblja Index
(5/4)
 
1. Stanje novčanih sredstava na računu 031 25.145 27.864 110,8  
2. Stanje novčanih sredstava u blagajni 032     -  
3. Stanje oročenih sredstava  033     -  
4. Obveze po neplaćenim računima 034     -  
5. Potraživanje za nenaplaćene račune 035     -  
6. Primitak ostvaren iz sredstava Europske unije 036     -  
7. Prosječan broj zaposlenih 037     -  
8. Broj volontera 038     -  
9. Broj sati volontiranja 039     -  
  Kontrolni zbroj (AOP 031 do 039) 040 25.145 27.864 110,8  
                       
      Potpis zakonskog zastupnika  
                       
Zakonski zastupnik: Ingrid Bulatović          
Datum: 3.2.2020.                  
Osoba za kontakt: Boris Milat            
Telefon:  0913352526                
Telefax: 021771661                
Adresa e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.            
                       

Comments  

 
0 #1 RamonFemXH 2020-03-04 10:30
Watch the best video scratching asmr

In video: ASMR trigger best asmr tingles long nails tapping slime Satisfying video.
In this video, I made a selection of the best ASMR triggers and visual effects.
ASMR trigger best asmr tingles long nails tapping slime Satisfying video

ASMR stands for Autonomous Sensory Meridian Response and describes a tingling sensation that usually starts on the scalp or the back of the neck and can spread throughout the rest of the body. Videos like this are meant to trigger this feeling, known as tingles. It can also be used for relaxation purposes or to fall asleep. Some people use it to focus while studying.
Quote
 

Add comment

Upozorenje:
Uredništvo ove stranice protivi se širenju mržnje na vjerskoj, nacionalnoj, rasnoj ili drugoj osnovi. U slučaju da korisnici promiču govor mržnje ili vrijeđaju druge korisnike, komentiranje ispod tekstova bit će onemogućeno. Poželjno je da komentari budu vezani uz temu teksta koji se komentira. Pretjerano skretanje s teme u komentarima bit će podložno moderiranju.

Security code
Refresh

Dodatne informacije