Naslovnica Alumni

Neprof6_GPRIZNPF_SEF_2018

  • Ispis

Linkovi

Novosti

Upute

RefStr

PR-RAS-NPF

BIL

G-PR-IZ-NPF

 

Kontrole

Šifre

 

                   

Vrsta posla: 710

             

Obrazac
G-PR-IZ-NPF

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

O PRIMICIMA I IZDACIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika:

UDRUGA DIPLOMIRANIH STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA U SPLITU

Poštanski broj:

21000

 

Mjesto:

SPLIT

Adresa sjedišta:

Cvite Fiskovića 5

Račun (IBAN):

HR3124070001100574687

     

RNO broj:

0018406

 

Šifra djelatnosti:

9412

Djelatnosti strukovnih članskih organizacija

   

Matični broj:

01573101

 

Šifra grada/općine:

409

Grad/općina: SPLIT

     

OIB:

56364123472

             

Oznaka razdoblja:

2018-12

 
               

Šifra županije:

17

 

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

             

Iznosi u kunama bez lipa

Red. Br.

OPIS

AOP

Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini

Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini

Index
(5/4)

1

2

3

4

5

6

I. PRIMICI

1.

Primici od prodaje roba i pružanja usluga

001

 

 

-

2.

Primici od članarina i članskih doprinosa

002

8.900

8.900

100,0

3.

Primici iz javnih izvora na temelju posebnih zakona

003

 

 

-

4.

Primici od donacija (AOP 005 do 010)

004

1.900

1.100

57,9

4.1.

iz državnog proračuna

005

 

 

-

4.2.

iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

006

 

 

-

4.3.

od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

007

 

 

-

4.4.

od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

008

1.200

1.000

83,3

4.5.

od građana i kućanstava

009

700

100

14,3

4.6.

iz ostalih izvora

010

 

 

-

5.

Primici od kamata i ostale financijske imovine

011

6

5

83,3

6.

Primici od zakupa, iznajmljivanja i ostale nefinancijske imovine

012

 

 

-

7.

Primici od prodaje dugotrajne imovine

013

 

 

-

8.

Ostali primici (od naknade štete, refundacija i sl.)

014

 

 

-

 

PRIMICI UKUPNO  (AOP 001 do 004 + 011 do 014)

015

10.806

10.005

92,6

II. IZDACI

1.

Izdaci za radnike (AOP 017+018)

016

0

0

-

1.1.

Plaće (bruto)

017

 

 

-

1.2.

Doprinosi na plaću

018

 

 

-

2.

Izdaci za naknade troškova radnicima (službena putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje)

019

 

 

-

3.

Izdaci za naknade volonterima

020

 

 

-

4.

Izdaci za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (službeni put i ostalo)

021

1.863

3.352

179,9

5.

Izdaci za usluge (pošta, telefon, najamnina, komunalne, računalne, intelektualne usluge i sl.)

022

4.662

1.770

38,0

6.

Izdaci za materijal i energiju (uredski materijal, sirovine, energija, sitni inventar i auto gume)

023

885

1.930

218,1

7.

Izdaci za kamate i usluge platnog prometa

024

578

489

84,6

8.

Izdaci za dane donacije

025

 

 

-

9.

Izdaci za nabavu dugotrajne imovine

026

 

 

-

10.

Ostali izdaci (reprezentacija, članarina, kotizacija, premije osiguranja i sl.)

027

1.419

2.445

172,3

 

IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)

028

9.407

9.986

106,2

III.

VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)

029

1.399

19

1,4

IV.

VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA - PRENESEN IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE

030

23.727

25.126

105,9

Red. Br.

DODATNI PODACI

AOP

Stanje na kraju  prethodne godine

Stanje na kraju izvještajnog razdoblja

Index
(5/4)

1.

Stanje novčanih sredstava na računu

031

25.126

25.145

100,1

2.

Stanje novčanih sredstava u blagajni

032

 

 

-

3.

Stanje oročenih sredstava

033

 

 

-

4.

Obveze po neplaćenim računima

034

 

 

-

5.

Potraživanje za nenaplaćene račune

035

 

 

-

6.

Primitak ostvaren iz sredstava Europske unije

036

 

 

-

7.

Prosječan broj zaposlenih

037

 

 

-

8.

Broj volontera

038

 

 

-

9.

Broj sati volontiranja

039

 

 

-

 

Kontrolni zbroj (AOP 031 do 039)

040

25.126

25.145

100,1

                     
     

Potpis zakonskog zastupnika

                     

Zakonski zastupnik:

Ingrid Bulatović

 

 

 

 

Datum:

13.2.2019.

               

Osoba za kontakt:

Boris Milat

         

Telefon:

0913352526

             

Telefax:

021771661

             

Adresa e-pošte:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.